• Оютнриг ачлв

  Шидр Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министрин негдгч дарук Динкин Галина #БиднХамдан гидг Цугәрәсән керг-үүлдврт орлцҗ, пандемийин цагт медәтнрт, гемтә-шалтгта улст болн эрүл-менд харлһна көдләчнрт дөң-тусан күргсн волонтермудт медаль болн Күндллһнә һашг бәрүлҗ өгв. Темдглхәс, Күндллһнә һашгт Әрәсән Президент Владимир Путин һаран тәвҗ, буйнч седклин керг бүрдәлһнд ач-тусан күргснднь ханлтын үгән нерәдсмн.
  Тамара Хахлынован нертә медколледжин һардач Манҗин Кермн, колледжин оютнр Александра Никандрова болн Санҗин Владимир өөдән ачлвр авв. Тер мет «Хальмг Таңһчин медицинск сестрасин Ассоциац» гидг олна бүрдәц эн ачлврар темдглгдв.
  Санҗин Владимир бийнь Хар Һазра районас. Пандемий эклсн цагт эн гертән билә, тегәд нег дәкҗ ик салькнас иштә Нарн Худг селәнә сурһульд орань нурсн билә, электрокүчнә суңһуг болн газин сурвлҗн эвдрсмн. Эн района баһчудын болн спортын әңгин көдләчнрлә хамдан седвәр һарһад, волонтермудын баг бүрдәв. Эдн аюл учрсн селәнд одад, бәәрн медәтнриг хот-хоолар теткв. Тер мет эдн МЧС-ин болн района ПСЧ-ин көдләчнрлә хамдан сурһулин герин ора яслһнд орлцв. Владимир медколледжд үүлддг «Волонтермуд-медикүд» гидг олна бүрдәцд орна.
  Эн бүрдәцин зүүцүләч Обгена Юлия оютнрин ач-тусиг өөдәнәр үнлҗ медаляр болн Күндллһнә һашгар ачлснд байрлв. Пандемий эклснәс авн эндр өдр күртл медколледжин оютнр буйнч седклин керг-үүлдврт орлцҗана, госпитальд көдлҗәх эрүл-менд харлһна көдләчнрт дөң болҗана, поликлиникүдт колл-төвд үүлдҗ дөң-тусан күргҗәнә гиҗ эн темдглв. Эк-эцкнрнь эднд чик сурһмҗ өгв, тегәд эдн тиим буйнч седклтә болн седвәртә баһчуд болҗана, гиҗ ах үүрнь оютнрин тускар келв.
  Дооҗан Сәәхлә

  • 21-12-2020, 20:21
 • Бурятин улс ханлтан өргв

  Хальмгин эрүл-менд харлһна көдләчнр Бурятин ах-дүүнртән коронавирусн гемәс хөрлһнә кергт дөң-тусан күргхәр йовсна тускар мана газет урднь зәңглсн билә. Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату болн Бурять Республикин толһач Алексей Цыденов үгцснә хөөн мана эмчнр тиигәрән йовсмн.

  • 21-12-2020, 20:03
 • Өвәрц кергсл туслҗана

  П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд күнд гемтә улсиг эдгәҗ авлһнд «Plasauto sigma» гидг өвәрц
  аппарат олзлснь туста болҗана. Темдглхәс, иим
  аппарат мана орн-нутгин зәрм регионмудт уга.
  Мана таңһчд 2019 җилд Әрәсән Өмн үзгин болн Ар
  Кавказин федеральн округудас түрүлҗ энүг углҗ
  тәвсн билә. Хальмгин эрүл-менд харлһна көдләчнр
  эн кергслиг күцәмҗтәһәр олзлҗ күнд гемтә улсиг
  эдгәҗ авлһна дамшлтла таньлдсн хөөн Ростовск
  мүҗд бас тиим аппарат хулдҗ авгдсмн.

  • 16-12-2020, 18:54
 • Тәрлһ кехлә, бәәдл ясрх

  Хальмг Таңһч коронавирусн гемәр
  гемтсн улсин тооһин кемҗәһәр
  орн-нутгт 4-ч ормд бәәнә гиҗ таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһр
  келв. Харм төрхд, сүл цагт өдр
  болһн зу һар күүнд эн хальдврта гем
  илдкгдҗәнә. Таңһчин сурһульмудт
  күүкд-көвүд ОРВИ гемәр гемнҗәхнь икдҗәнә, тиигәд 111 сурһульч эн
  гемәр гемтсн бәәнә. Роспотребнадзорин таңһчар үүлддг заллтын һардачин
  келсәр, коронавирусн гемәс хөрлһнә
  штабин сүүрт таңһчин сурһульмудын
  үүлдвр зогсалһна төр хәләгдхмн гиҗ
  зуралгдҗана. Тер цагт сурһульчнр үвлин амрлһнд цаг-болзгасн урд һарх
  чигн биз.
  Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, 13337 күн коронавирусар гемтв. Сүл хонгт дәкәд
  105 күүнд эн гем илдкгдв. Таңһчин
  госпитальмудт 758 күн эмнлһ авчана.
  Теднәснь 70 күн 1-ч тойгта, 63 күн 4-ч
  тойгта болн 361 күн 3-ч тойгта госпитальд бәәнә. Хальмг ик сурһулин 8-ч
  тойгта общежитин улд секгдсн немр
  госпитальд 19 күн эмнлһ авсна хөөн
  эрүл-мендән батрулҗана. Дәкәд 52
  күн Деед Яшкулин интернатд эмчнрин
  хәләврт немр эмнлһ авчана. Райодт
  үүлддг госпитальмудт бас эмнлһ авчах
  улсин то икдв. Тиигәд, Яшкульд ода
  60, Көтчнрт 49 күн бәәнә. Күнд кевәр
  гемнь давҗах 22 күүнәс 12-нь ИВЛ-аппаратар кииһән авчана. Эн гемәс көлтә
  177 күн сәәһән хәәв. Гемнь медмҗән
  угаһар болн гиигнәр давҗах 4347 күн
  гертән амбулаторн эмнлһ авчана. Пандемий эклсн цагас авн 10905 күн эдгв,
  сүл хонгт теднә тоод 119 күн немгдв.
  Таңһчин эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрийин келсәр, коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһиг
  олн әмтн авсна хөөн эпидемиологическ бәәдл ясрхмн. Ода деерән терүг
  зуг эрүл-менд харлһна, сурһуль-эрдмин болн социальн көдләчнр авчана.
  Болв терүг эврә сән дурар авх улсин
  то-диг тогтагдҗана. Олн әмтн хальдврта гемәс саглуллһна тәрлһ авад
  уга бәәтл цуһар санитарн некврмүд
  күцәҗ саглх зөвтә. Олн әмтн цуглрдг
  һазрт эрк биш чирәдән хааһул өмсх
  кергтә, ода деерән эн эв-арһ хамгин
  туста болҗана гиҗ министр темдглв.
  БАТАН Сәәхлә

  • 16-12-2020, 18:39
 • Таңһчд тәрлһн давулгдҗана" class="attachment-small-thumb wp-post-image" />
  Таңһчд тәрлһн давулгдҗана

  Әрәсән Президент Владимир Путинә даалһврар мана орн-нутгин цуг
  регионмудар коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ келһнә керг-үүлдвр
  өргнәр күцәгдх зөвтә. Мана орн-нутгт кеҗ һарһгдсн «Спутник V»
  гидг вакцин өңгәр йилһгдҗәнә. Болв терүг шишлң таалд хадһлҗ зөөх
  неквр бәәдгәс иштә терүг дигтә-даратаһар регионмудар йовулҗана.
  Мана таңһчур чигн эн вакциниг авч ирсн бәәнә.

  • 16-12-2020, 17:15
 • Хаслһна диг-даран дәкнәс утдулгдв

  Коронавирусн хальдврта гемәс хөрлһнә таңһчин бачм бәәдлин штабин шиидврәр Хальмг Таңһчд хаслһна диг-даран бар сарин 13 күртл утдулгдв. Тер мет 65 наснас ах улст гемәс саглҗ гертән бәәлһнә туст сүв-селвг өггдҗәнә. Оперштабин тоолврар, хаслһна диг-дарана дарук девсңд һархин төлә Роспотребнадзорин некврлә ирлцдг эпидемиологическ бәәдл тогтад уга.

  • 30-11-2020, 12:33
 • Күцц кевәр эдгхин төлә

  П. Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә эрүл-менд харлһна көдләчнр коронавирусас хөрлһнә кергт шунмһа кевәр орлцҗана. Энд үүлдҗәдг 3-ч тойгта госпитальд эн хальдврта гемәр күнд кевәр гемтсн улс эмнлһ авна. Эмнлһнә барин цергллтин зәңглсәр, хулһн сард эн госпиталин медлд немр әңг, Целинн района Деед Яшкуль селәнд санаторн сурһуль-интернатын улд, секгдсн билә. Энд әмтн госпитальд эмнлһ авсна хөөн эрүл-мендән батрулна.

  • 30-11-2020, 12:27
 • Цаһан седкләсн – эмчнрт

  Пандемий эклснәс авн мана орн-нутгт «Негдсн Әрәсә» партин «Эрүл-менд иргч» гидг төсвин медлд «Эмчнрт мана ханлт» гисн керг-үүлдвр күцәгдҗәнә. Коронавирус гемәр гемтсн улст медицинск дөң күргҗ, теднә әм аврлһна халхд үүлдҗ йовх эрүл-менд харлһна көдләчнрт ханлтын үгән нерәдҗ, эднә ач-тус темдглхин төлә эн керг-үүлдвр бүрдәгдсмн. Терүнә медлд мана таңһчд кесг керг-үүлдвр давулгдв, дәкәд чигн цааранднь күцәгдхмн гиҗ зуралгдҗана.

  • 30-11-2020, 12:20
 • Бичкн селәдт әмтн гемнҗәнә

  Шидр Хальмг Таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһр коронавирус гемин туст тогтсн бәәдлин тускар тооцаһан өгхләрн хол селәдт, фермст бәәдг әмтн дунд эн хальдврта гем илдкгдҗәхнь икдҗәнә гив. Авъяст тохрсар селән һазрт ах үйин улс күүкдтәһән болн ачнр-зеенртәһән хамдан нег герт бәәнә. Тегәд эдн саглуллһна некврмүд эрк биш күцәҗ, нег-негән сәәнәр хәләҗ чик авг-бәрцәр бәәх зөвтә гиҗ ах санитарн эмч селвг өгв. Урднь эпидемиологическ бәәдл талдан райодас сән бәәсн Приютна, Лаганя, Октябрьск болн Үстин райодт бас бәәдл му талагшан хүврҗәнә гиҗ Джангар Николаевич темдглв.

  • 27-11-2020, 14:58
 • Бурятин улст нөкд болхар

  Шидр Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнрин баг Бурять Республикд коронавирус гемәс хөрлһнә кергт дөңгән күргхәр һарч йовв. Сүл цагт тенд коронавирус гемәр гемтсн улсин то икдәд нәрн бәәдл тогтв, тегәд ах-дүүнр эднд дөң болхиг сурв, Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин эпидемиолог Оксана Курдюкова, Баһ Дөрвдә района эмнлһнә реаниматолог-анестезиолог Увшин Данил, Яшкулин района госпиталин һардач, инфекционист Бадмхаалһин Алексей болн Октябрьск района эмнлһнә медсестра-анестезист Оксана Зубенко үүрмүдтән дөң болхар одв.

  • 27-11-2020, 14:42