• Некврмүдиг күцәх кергтә

  Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин өцклдүрк зәңглсәр коронавирус гемәр гемтсн әмтнә то өдр ирвәс икдәд йовна. Министр Кикенә Юрийн келсәр, Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр мана таңһчд 8131 күн коронавирусар гемтв. Сүл хонгт дәкәд 90 күн эн хальдврта гемәр гемтснь илдкгдв. Өдгә цагт таңһчин госпитальмудт эмнлһ авчах улсин то икдәд бәәнә, сүл то-дигәр ода 763 күн эмнлһ авчана. Эмнлһнд бәәх улс дунд 19 күн күнд бәәдлд туссн бәәнә.

  • Вчера, 16:06 | Эрўл-менд харлһн
 • Cурєулин ўўлдвриг зогсаљ болшго

  Тўрўн хойр сар Хальмг Тањєчд болн бўклдін Ірісід сурєульчнрин болн багшнрин тґлі му бишір давв. Школмуд хаагдљахш, холас сурлєнд орлєн ода деерін зуралгдљахш. Эндр ґдр Ірісін сурєулин бўрдіцст тўгљіх эпидемин туст ямаран біідл тогтсна, багшнрин тґлі тірлє кегдљіхин, ЕГЭ-н шўўвр бўрділєні болн пандемийин таалд сурєуль-эрдмин чинрин тускар одахн ґгсн интервьюдан орн-нутгин гегін- герлин министр Сергей Кравцов келљ ґгв.

  • Вчера, 15:32 | Эндрк ґдрин тґрір
 • Ик этнографическ шўўврт орлцтн

  Ўкр сарин 3-с авн 8 кўртл орн-нутгт Ик этнографическ шўўвр давулгдхмн. Олн-імтн дунд ик тааслт олсн керг-ўўлдвр эн љил онлайн янзар болхмн. Этнографическ шўўвр «Імтн олн – орн-нутг негн» гидг дуудвртаєар кегдні. Олн келн-імтн ни-негн бііхд туслдг керг-ўўлдврин аш Конституцин ґдр, декабрин 12 кўртл диглгдхмн.

  • Вчера, 15:29 | Сойл
 • ШИНҖӘНӘ ӨӨРДИН ТУУЛЬС

  Дарук 2021-ч җилд шинҗәнә өөрд-хальмгуд Увш хааг дахад Иҗл мөрнә һатцас хәрү Зүнһар тал һарад йовснас авн 250 җил болхмн. Эн хойр зун тәвн җилин эргцд ямаран чигн зовлң-байр эс үзсн бидн. Тедн Китд орн-нутг дунд бәәнә, бидн Әрәсәд бәәнәвидн. Зугл мана түүк, мана сойл-заңшал, мана амн үгин зөөр – цуг мадна чилшго байн болҗана. Мана өвкнрин цецн ухан, шинҗллһн, мергн, хурц келн амн үгин зөөрт келгдсмн.

  • Вчера, 15:03 | Сойл
 • Госпиталь тосхлһна төр хәләгдв

  Шидр Хальмг Таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцевин һардврт болсн селвлцәнд мана таңһчд хальдврта гемәс эдгәлһнә 200 ормта госпиталь тосхлһна төр хәләгдв. Таңһчин һардврин нилчәр Хальмг Таңһч мана орн-нутгин зәрм субъектсин тоод Әрәсәд инфекционн цергллт делгрүллһнә шаңһа көтлврт орв. Тер көтлврин керг-үүлдврмүд күцәлһнд федеральн бюджетәс йилһгдҗәх 16,0 җува арслңгас мана таңһчд 1,8 җува арслң йилһгдхмн.

  • 19-10-2020, 16:05 | Эрўл-менд харлһн
 • Седвәртә күүкд улс

  Эн җил Әрәсән күүкд улсин ниицән (СЖР) 30 җилин өөнән темдглҗәнә. Эн җилмүдин эргцд седвәртә, шунмһа болн билгтә күүкд улсин олна бүрдәц мана орн-нутгин олна-политическ бәәдл-җирһлд шунмһаһар орлцҗ, дорас өсч йовх баһчудт төрскнч сурһмҗ өглһнә, сойл, авъяс хадһллһна, өрк-бүлин чинр өөдлүллһнә керг-үүлдврмүд бүрдәсмн. Мана таңһчд эн ниицәнә региональн әңг арвн хойр җил хооран бүрдәгдсмн. Эндр терүнә ханьд 150 күн орна, ниицәг Кензән Киштә толһална. Давсн амрлһна нарта өдрлә Элст балһснд Әрәсән күүкд улсин ниицәнә өөнд нерәдгдсн марһана аш диглгдҗ, терүнд диилвр бәрсн улсиг йөрәв.

  • 19-10-2020, 15:43 | Эндрк ґдрин тґрір
 • ТӘРНИН ҮГ БОСХВ

  Мана берк хату цагт күн болһн бийдән ухан-седклин түшг-тулг хәәҗ йовна. Хальмг Таңһчин зах уга теегин аһуд мана улан залатнр суврһ босхад, хурл бәрәд, сүзг-бишрлән, хуучн номин йосан чигн сергҗ бәәцхәнә. Шидр шаҗна нег сәәхн керг-үүл Яшалтан района Октябрьский селәнд болв.

  • 19-10-2020, 15:26 | Бурхн-шаҗна төрәр
 • Марєана диилічнриг ачлв

  Эн љил хальмг улсин баатрльг дуулврин 580 љилин ґґн темдглгдљіні. П. Чонкушовин нерті искусствин колледжин оютнр дунд эн ґґнд нерідљ марєан давулгдв. Єаха сарин 24-с авн хулєн сарин 4 кўртл болсн марєанд эвріннь зурсн ўўдіврмўдін колледжин художественн іњгин оютнр белдљ ўзўлв. «Мана Љањєр» гидг нертієір болсн эн марєан оютнриг соньмсулад, эдн ик дуртаєар терўнд орлцв.

  • 19-10-2020, 15:08 | Марєан
 • Эрин һурвн наадн

  Нүүдг улсин әмдрлд эр эм күмc хойрин көдлмш йилһәтә. Күүкд күмнә сәәг герт орад меддг, залу күмнә сәәг кеер одад меддг гидг үлгүр бәәнә. Эм күмүс хот кедг, ишкә цокдг, хувц уйдг гертән бәәдг улс мөн. Эр күмнә җирһл эрм цаһан көдәд, үкл эгдго цаһан көдәд гиҗ хальмг цецн үг бәәнә. Эр күмүс мал хәрүлдг, хө һарһдг, аң-шову харвдг, дәәснлә дәәллцдг улс билә. Тиим учрас эр күмн саадган деләд харвхд мергн болх йоста, хортыг дархд чидлтә болх йоста, күлг унхд һавшун болх йоста.

  • 19-10-2020, 15:07 | Марєан
 • НОМ ХАЛЬМГ КЕЛӘР ҺАРВ

  Ик кезәнә мана өвкнр бурхнд номан эврә келәрн умшад, умшсн юман сәәнәр медәд чигн, залхурлго цаһан буйнд зүткҗ, хар нүүләс зәәлҗ йовдг бәәсн мөн. Тер хуучн йосан сергәхин төлә өдгә цагт Бурхн Багшин Алтн Сүмд ик көдлмш кегдҗ бәәнә. Шидр мана төв хурлын 15 җилин өөнд зөрүлҗ һәәхүл секхд, һурвн шин дегтриг олнд үзүлҗ медүлв. Тер һурвн дегтрин дунд мана оньг татсн дегтр болхла, «Өдр болһна буйн-кишгин зальврл» эс гиҗ «Ежедневные молитвы для добродетели и счастья».

  • 19-10-2020, 15:02 | Сойл