• Экин зүркн эвлүн дурар дүүрң

  Моһа сарин 8 күүкд улсин сән Өдр. Баһ Дөрвд селәнд бәәдг олн үртә Годжаевихнә өрк-бүлд өрүн көдлмшиннь болн сурһулин өмн цуһар ширәһән эргҗ хамдан цәәһән ууҗ байрин өдриг эклнә. Герин эзн Сарң Владимирович тавн көвүтәһән эңкр авалян Җирһл Анатольевнаг болн ор һанцхн күүкән Маринаг йөрәҗ, шикр-балтаһар эдниг тоона. Эннь эднә өрк-бүлд сән авъяст тохрв.

  • 07-03-2023, 10:42 | Общество, Таңһчин зәңгс
 • Нґкцлт делгрљіні

  Эн љил Росреестрин Хальмг Тањєчин Заллт 15 љилин ґґнін темдглљіні. Эн ґґнлі залєлдулљ ведомствин єардвр зірм байрин болн нґкцлтин керг-ўўлдвр батлв. Тер тоод моєа сарин 2-т тањєчин Заллт болн Б.Б.Городовиковин нерті Хальмг ик сурєуль нґкцлтин туск бооца батлв. Эн байрин керг-ўўлдвриг Хальмг ик сурєулин єардач Салан Бадм нўр ўгір секв.

  • 07-03-2023, 10:38 | Общество, Таңһчин зәңгс
 • Төрскн келән дасий!

  Шидр Хальмг Таңһчин Залврин Герт «2023-ч җилин төрскн келнә сән гисн багш» нертә түрүн болҗ давулгдсн таңһчин марһана ашинь дигләд, дииләчнрин болн лауреатмудын нернь заагдв.

  • 04-03-2023, 11:41 | Общество, Таңһчин зәңгс
 • Цергчнриг болн олн үртә улсиг дөңнхәр

  Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министр Өлзәтин Марина таңһчар заллһна төвин (ЦУР) улд болсн «шуд эфирт» олн үртә өрк-бүлмүдиг, шишлң цергә керг-үүлдврт орлцачнриг дөңнлһнә керг-үүлдврмүдин, эн җиләс авн мана орн-нутгт өггдҗәх негдсн социальн демин мөңгнә болн нань чигн төрмүдәр цәәлһвр өгв.

  • 04-03-2023, 11:19 | Общество, Таңһчин зәңгс
 • Улан Удэ балһснд – соньн һәәхүл

  Бурятин хотл балһснд өвәрц төсв күцәгдв. Дәәнә шишлң операцд орлцҗах цергчнрин гергдт нерәдсн зургудын һәәхүл Улан Удэ балһснд секгдв

  • 04-03-2023, 10:34 | Общество, Таңһчин зәңгс
 • НОМТ, УТХ-ЗОКЪЯЛЫН ШАЛҺАЧ

  Хальмгин утх-зокъялын тууҗин номин шалһлһна саңд эврә ончта тусан күргсн номтнр дундас Хальмг ик сурһулин хальмг келн-бичгин болн дорд үзгин шинҗллтин күрәлңгин профессор, келн-бичгин номин доктор Пюрвеев Валерий Дорджиевичин нерн эврә ончта орм эзлнә. Эн җилд нертә номтын 80 җилин өөн болҗана. Һундл төрхд, эн 2016-ч җилд гемин зүүләр насан барсмн. Валерий Дорджиевич насни туршт хальмг улсин эрдм-сурhулин, хальмг утх-зокъялын делгрлтин хаалhд чидл-күчән нерәдәд, эврә медрләрн, дамшлтарн, нәрн гүн шинҗллhәрн олна тоомср эзлсн номт бәәсмн.

  • 04-03-2023, 10:28 | Общество, Таңһчин зәңгс
 • Арвтнрт сән сурһмҗ өгхәр зүткнә

  Урдк җилин чилгчәр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату МВД-н көдләчнрин көдлмшинь үнлҗ болн эдниг урмдулхин төлә шишлң мөрә өгхәр шиидәд зәрлг батлсн билә. Эн җилин туула сард көдлмштән күцәмҗ бәрсн нәәмн көдләч шин мөрәһәр ачлгдсн болдг. Тедн дунд Элст балһсна дотр-дундын кергүдәр үүлддг Заллтын насни дигт күрәд уга арвтнрла көдлдг әңгин ах инспектор Канкан Борис заагдв.

  • 02-03-2023, 15:04 | Общество, Таңһчин зәңгс
 • Тґрскн келін делгрўлх седклтієір

  Тґрскн келні нарт-делкін Ґдрин болн Цаєан Сарин нір-наадна ґмн ґргнд Элстд, Хальмг ик сурєулин дорд ўзгин судллын ул деер цуг дацњгудын 150 єар оютн болн багш хальмг келні диктант бичв. Тер тоод єазадын орна элчнр, инженерин, эмнлєні, СПО-н, залврин болн зґв-йосна, нань чигн дацњгин оютнр, Хальмг ик сурєулин кесг цергллтин кґдлічнр чигн эн ик кемљіті керг-ўўлдврт орлцв.

  • 02-03-2023, 15:00 | Общество, Таңһчин зәңгс
 • «Лестница наук» Цугірісін марєана диилічнр болв

  Туула сарин чилгчір Москвад «Лестница наук» гидг Цугірісін марєана ашлгч девсњгнь болв. Энўнд Хальмг ик сурєулин кесг дацњгин болн эрдмин оютнр ґґдін аш ўзўлв. Тер тоод инженерин-технологин дацњгин «Техносферин іімшг уга біідл» гидг іњгин 2-ч курсин оютн Ирина Нюдльчиева диилічнрин тоод орв. Эвріннь кўцімљин тускар эн иигљ келв:
  – Би эвріннь кґдлмшін марєанд илгілів, тўўні хґґн ашлгч девсњд намаг дуудх угай гиљ кўліљілів. Дікід мини кґдлмшиг ґґдінір ўнлід, нанд ўрвр кев. Тегід би дарунь мини тґсвиг эклљ белдлів.

  • 02-03-2023, 14:56 | Общество, Таңһчин зәңгс
 • Ветеранд золһв

  Шидр П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә ах эмч Александр Калаев РСФСР-ин ачта эмч, таңһчин эрүл-менд харлһна ветеран Мария Кавкишевна Убушиевад золһҗ одв.

  • 02-03-2023, 14:08 | Общество, Таңһчин зәңгс