• Социальн төрмүд – һол оньгт

  Әрәсән Президент Владимир Путин Федеральн Хургт кесн илгәвртән бичкдүдиг асрҗах өрк-бүлмүдиг, җирһлин күнд таалд туссн саата күүкд улст дөң күрглһнә, һанцарн үрән асрҗах эк-эцкнрт демин мөңг өглһнә, әмтнә эрүл-менд батруллһна, медицинск туслмҗ ясруллһна, әмтиг көдлмшәр тетклһнә төрмүдт онц оньг тусхав. Сән авъяст тохрсар , орн-нутгин толһачин Илгәврт социальн төрмүдт һол оньг өггднә.

  • Сегодня, 15:27 | Тоолвр
 • Бааттахн

  Тууљчнрин бичсір, Аюка хан нутгиг залљасн цагт (1669- 1724 љ.љ.) хальмг йосн зґвір батрсмн. Хан діічнртієін олн зўсн цергі йовлєнд (военные походы) кўцімљтієір орлцад, Ірісід ик тусан кўрглі. Мана ґвкнр орн-нутгин ґмн ўзгин мељісиг залу-зґргтієір харсљ йовла.

  • Вчера, 15:39 | Сойл
 • Бичкдўдт – сансрин тускар

  Одахн Хальмг Тањєчин Толєачин зірлгір Элстин болн райодын бичкдўдин садмудт йирин диг-дараєар кґдлх арє ґггдв. Болв эдн тўгдг геміс харлєна цуг керг-ўўлдвриг кўціх зґвті. Эн туст бидн «Бадм цецг» нерті 16-ч тойгта келн-улсин ДОУ-н єардач Эрднин Гилінлі кўўндвидн. «Бидн урднь чигн кґдлљ йовлавидн. Болв тер саамд зуг дежурн багмуд кўўкдиг авчала. Ода болхла цуг садмуд, школмуд мет, йирин диг-дараєар кґдлљіні. Цуг неквриг бидн кўціљінівидн, эк-эцкнрт чигн кґдлхд таалта болљана», – гиљ Гиляна Цябдировна тоолвран келв.

  • Вчера, 15:24 | Сурєуль-эрдм
 • Єазадын келні туст медрлін гўўдўлв

  «Англь келн ґдгі цагин делкід: сойл-келн-экономик» тґрір одахн Хальмг ик сурєулин экономикин факультетд конференц болв. Оютнрин номиг делгрўллєні долан хонгла эн ирлцўлгдв. Б.Б.Городовиковин нерті Хальмг ик сурєуль болн Х. Досмухамедовин нерті Атыраун ик сурєуль энўг хамцу кевір бўрдів. Тер мет Хальмг ГУ-н германя филологин кафедрин доцент З. Б. Доржинова керг-ўўлдвр сін таалд давуллєнд ик нилчін кўргв.

  • Вчера, 15:22 | Сурєуль-эрдм
 • Күч-көлснә таал ясрулхар

  Эврә мөңгәрн күч-көлснә таал ясруллһна керг-үүлдврмүд күцәсн предприять-бүрдәцс һаруһин 30 процентынь даңцаҗ чадхмн. 2020-ч җилд өгсн даатхлһна мөңгнәс теднд даңцахмн гиҗ Әрәсән ФСС-ин Хальмг Таңһчар үүлддг әңгин барин цергллт зәңглв.

  • Вчера, 15:04 | Зіњг
 • Хотл балһсан кеерүлий!

  Мөрн сарла Элст балһснд бәәцин бәәдлиг ясрулхар үүлдвр шунмһадулгдна. Үвлин туршарт цуглрсн хог-богас хотл балһсан цеврлҗ авх цаг ирнә. Мөрн сар эклхин өмн Элст балһсна һардврин толһач Дмитрий Трапезников хотл балһсиг майин байрин өдрмүдт белдҗ цеврлҗ авх төр тәвсмн.

  • Вчера, 15:02 | Зіњг
 • Селәдт хаалһс ясгдҗана

  Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун темдглсәр, мана таңһчд федеральн хаалһс бәәтхә, бәәрн хаалһс бас ясгдҗана. Тиигәд эн җил 13 дууна бәәрн чинртә хаалһс ясгдхмн. Давсн җилд олн зүсн көтлврмүдин медлд 18 дуунад хаалһ ясгдсн билә, 16 дуунад хаалһ тосхв, тер тоод Красный Партизан, Һашун Бурһст селәд күртл, Яшкуль селәнд Босхмҗин болн Очра нертә, Комсомольский селәнд болхла Нимгрә нертә уульнцст хату девскртә хаалһс тосхгдв. Селәд күртл хаалһс тосхлһнд таңһчин бюджетәс мөңг йилһдг деерән селәд дотр бәәдг хаалһс яслһнд болн шин хаалһс тосхлһнд субсидь йилһгднә. Селән һазрт бәәдг улст сән таал тогтаҗ эн туст көдлмшән цааранднь күцәхвидн, гиҗ таңһчин Толһач цәәлһв.
  Олна эдлврт бәәдг бәәрн хаалһсин тосхлтд, реконструкцд болн бат ясврт таңһчин бюджетәс субсидь авх райодын муниципальн бүрдәцс йилһҗ авгдв. Удл уга эн кергт РМО болһнд 10 сай арслңга субсидь өглһнә туст бооцан батлгдхмн.
  2019-ч җилд бәәрн чинртә хаалһсин бат ясвр күцәлһнд ут тоодан 130 сай арслң йилһҗ өглһнә туск бооцан батлгдсмн. Тер мөңгәр 20,7 дуунад хаалһ ясгдв. 2020-ч җилд болхла 19,9 дуунад хаалһст сән таал тогталһнд 120,4 сай арслң йилһгдсн билә.Тер мет давсн җилд Элстин меҗәд 80 дуунад хаалһ ясгдсн билә.
  - Эн җил «Әәмшг уга болн сән чинртә хаалһс» гидг келн-улсин төсвин медлд мана таңһчд 128 дуунад хаалһ ясхмн. «Каспий» Р-22 гидг хаалһин участкд ода ясврин көдлмш күцәгдҗәнә, энд хаалһин җисәг хойрас дөрвн күртл икдүлхәр зуралҗана. Энд ут тоодан 7,3 дуунад хаалһд хату девскр шинрүлгдхмн. Мана таңһчд хаалһс сән чинртә болн әәмшг уга болхин төлә аһу ик көдлмш кегдҗәнә, - гиҗ Бату Сергеевич темдглв.
  БАТАН Наталья

  • Вчера, 15:00 | Селәнә эдл-аху
 • Көдлмш олҗ авхд туслна

  Одахн таңһчин правительствин сүүрин залд әмтиг көдлмшәр тетклһнә цергллтин 30 җилин өөнд нерәдгдсн байрин хург болв. Терүнд Хальмг Таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев, Хальмг Таңһчар үүлддг ах федеральн инспектор Александр Беляев, Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлачин дарук Сергей Сухинин, таңһчин Толһачин селвгч Ивана Светлана, федеральн күцәгч йосна органмудын территориальн заллтсин болн олна бүрдәцсин элчнр орлцв.

  • 20-04-2021, 16:20 | Зіњг
 • Тосхлтын йовудыг бүрткх кергтә

  Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату бат тосхлтын объектсин тосхлт, реконструкц болн бат ясвр тетклһнә региональн штабин сүүр давулв. Терүнд «2021-ч җилд таңһчин эрүл-менд харлһна түрүн дөң күрглһнә халхин шинрүллһн» гидг региональн көтлвр хәләгдв.

  • 20-04-2021, 16:18 | Зіњг
 • Туслмҗиг - электронн эв-арһар

  Пенсионн саң әмтнд зәңглхин болн шаңһа туслмҗ күргхин төлә үүлдврән өдгә цага некврлә ирлцүлҗ, шин эв-арһс өргнәр олзлна. Эндр өдр ПФР-ин сайтд 50 электронн сервис үүлднә, тегәд терүг олзлҗ гертәсн һарлго олн зүсн төр хаһлҗ болхмн. Мана таңһчд хойр миңһн һар күн пенсионн саңгин онлайн-туслмҗ олзлв.
  Әрәсән пенсионн саңгин Хальмг Таңһчар үүлддг заллтын клиентск цергллтин үүлдвриг бүрдәлһнә әңгин һардач Бүүрчин Байртан келсәр, өдгә цагт ведомствд ирлго пенсионн зөвин, онц тооһин тускар медҗ, пенсьт һарлһна болн сар болһн өгдг демин мөңг (ЕДВ) авлһна, экин сертификат олзллһна туск эрлһ орулҗ, пенсин болн социальн демин мөңгнә кемҗәнә туск иткл цаас авлһна, СНИЛС-ин болн экин сертификатын то-дигин болн нань чигн халхар медҗ болхмн. ПФР-ин туслмҗ авхин төлә шаңһа туслмҗин порталд бичгдх кергтә.

  • 20-04-2021, 16:17 | Зіњг