• Намаг үклд бичә идүл!

  Баһ насан санхла, нүдәрн үзсн, чикәрн соӊссн дала соньн юмн һарч ирнә. Түүнә негнь — хумсан авх хуучн йосн. Йир мана көгшд тер йосиг алдлго, эрүл-менд, өвчн-гемтә болв чигн, эрк биш күцц күцәһәд бәәсн бәәҗ. Ода теднә секч йовсн керг-үүл мартгдад ирҗәх цагт шинәс сергҗ һарх йоста гиҗ сангдна. Тиимин төлә ода хумсна йосна тускар бичҗ өгсв.

  • 10-08-2021, 16:22
 • Как возродить традиционные женские занятия (на примере современных калмычек)

  В прошлом женщины-калмычки выполняли тяжелую домашнюю работу. Они обрабатывали шерсть, кожу, шкуры, меха, шили одежду. Но, к сожалению, с изменением образа жизни исчезли и перечисленные трудовые навыки. Те, кому сейчас за 50 лет, еще видели, как их мамы и ээджи (бабушки) занимались обработкой шерсти. В недалеком прошлом калмычки с малолетства владели традиционными навыками сучения шерстяных ниток, прядения и ткачества. Они пряли овечью и верблюжью шерсть на ручном веретене. Мастерицами делались маленькие мотки, шерсть наматывалась на указательный палец левой руки, а правой, подкручивая веретено, сучили нитку, сматывая в большие клубки. Автора статьи в детстве бабушка приобщала к некоторым видам этих занятий: прясть, работать с веретеном.

  • 06-02-2021, 13:52
 • «Төрскн нутган саннав...»

  Күсдундур җил хооран Моңһлас Хальмг нутгур нег соньн өрк-бүл ирсн бәәнә. Эн бүлин эзнь Эңк-Мандх гидг күн. Шидр эн мана редакцд гиич болҗ ирәд эврәннь әмдрлин, өдгә цагин моңһл улсин бәәдл-җирһлин тодрхаһар келҗ өгв.

  • 21-01-2021, 15:37
 • Забытые рецепты калмыцкой кухни

  Известно, что в калмыцкой кухне широко представлены мясомолочные блюда, как и у многих кочевых народов Центральной Азии. Однако знали ли вы, что наши предки имели сладкие деликатесы или разновидности мучных десертов? Вы слышали о традициях изготовления блюда из меда и диких ягод? На основе заметок Павла Небольсина «Калмыки Хошоутовского улуса» вы поймете, насколько это кулинарное наследие, богатство наших предков, остается несправедливо забытым и, самое главное, вкусным.

  • 01-09-2020, 14:27
 • Сегодня - День степи. Вечный кочевник

  Небольшое вытянутое тело на неестественно тонких ножках, большие черные глаза, подвижный горбатый нос, похожий на короткий хобот – все это про сайгака. Сайгак – это удивительное творение природы, которое пришло к нам из древности. Во времена ледникового периода они паслись бок о бок с мамонтами, саблезубыми тиграми и шерстистыми носорогами. Сегодня сайгак – один из наиболее замечательных видов копытных животных, населяющих степные, пустынные и полупустынные ландшафты огромного Евразийского континента. В России сайгаки обитают в Калмыкии и Астраханской области.

  • 16-04-2020, 14:33
 • Сохраняя древние традиции

  Совсем недавно в г.Элисте и во всех районах Калмыкии мы отметили День национальной письменности «Тодо бичиг». В 2019 году республика отмечает юбилейную дату - 420 лет со дня рождения великого ойратского просветителя Зая – Пандиты Намкай Джамцо. Изучение письменности «Тодо бичг», проведение мероприятий, посвященных национальной письменности, способствуют сохранению и развитию калмыцкого языка и культуры. Министерство образования и науки РК ведёт целенаправленную работу по приобщению учащихся к освоению навыков «ясного письма» и изучению истории создания калмыцкой письменности.

  • 11-09-2019, 11:27
 • На скачках в Ергенинском блистали Нимгирова и Базюк

  В праздник Весны и Труда в поселке Ергенинский Кетченеровского района прошли традиционные конноспортивные состязания. В этом году они были посвящены 75-летию образования поселка. На церемонии открытия состоялся парад участников соревнований, торжественное поднятие флагов. С приветственным словом выступил глава Ергенинского СМО Баатр Саджаев.

  • 07-05-2019, 11:43
 • "Ñèáèðñêèå ôîòîãðàôèè"

  Ìû ïðîäîëæàåì íàø ïðîåêò "Ñèáèðñêèå ôîòîãðàôèè", çà ýòî âðåìÿ ïîëó÷èëè áîëüøå ñòà ïèñåì è îáðàùåíèé. Ê ñêîðáíîé äàòå 28 äåêàáðÿ 2018 ãîäà, 75-ëåòèþ ñî äíÿ ïðåñòóïíîé äåïîðòàöèè êàëìûöêîãî íàðîäà, ìû ïëàíèðóåì âûïóñòèòü â ñâåò ïîèñòèíå íàðîäíûé ñèáèðñêèé àëüáîì.  êíèãå áóäóò ïîìåùåíû ôîòîãðàôèè è ðàññêàçû, îïóáëèêîâàííûå â íàøåé ãàçåòå.
  Æäåì âàøèõ ïèñåì, ðàññêàçîâ îá ýòîé òðàãè÷åñêîé ñòðàíèöå êàëìûöêîãî íàðîäà. Íàø àäðåñ ã. Ýëèñòà, óë. Ëåíèíà,243, ê. 310, ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: halmgynn@yandex.ru

  Îòâàæíûé âîèí è òðóæåíèê
  Î ñâîåì äÿäå, ñèáèðñêîé èñòîðèè ðîäíûõ è áëèçêèõ íàì ðàññêàçàëà ýëèñòèíêà, âåòåðàí ÀÏÊ Êàëìûêèè, Ýììà Ñåðãååâíà Àíãàåâà.
  - Ìîé îòåö Ñåðãåé Êè÷èêîâè÷ Ìóòóëîâ áûë âûñëàí â Ñèáèðü ñî ñâîåé ìàòåðüþ, à äâà åãî ðîäíûõ áðàòà â ýòî âðåìÿ ñðàæàëèñü íà ôðîíòå. Êàê ó ìíîãèõ êàëìûêîâ, ó áðàòüåâ - ðàçíûå îò÷åñòâà è ôàìèëèè. Òàê èõ çàïèñàëè â ñåëüñîâåòå.
  Äÿäÿ, Áîðèñ Áîðëûêîâè÷ Êè÷èêîâ (1924 ã.ð.), óðîæåíåö ï. Çóðãàí Ìàëîäåðáåòîâñêîãî óëóñà. 28 íîÿáðÿ 1942 ãîäà îí áûë ïðèçâàí â ðÿäû Êðàñíîé Àðìèè. Âîåâàë íà Þæíîì ôðîíòå, â 25-ì ñòðåëêîâîì ïîëêó 51-é Àðìèè.  1943 ãîäó ïîä ã. Òàãàíðîãîì â áîÿõ çà Ìàòâååâ Êóðãàí ïîëó÷èë òÿæåëîå ðàíåíèå â íîãó. Ìîã ïîãèáíóòü, íî åãî ñïàñëè. Ëå÷èëñÿ â ãîñïèòàëÿõ ¹10-88 ã. Ñòàëèíãðàäà è ¹5471 ã. Àñòðàõàíè.  êîíöå 1943 ãîäà, íåñìîòðÿ íà àìïóòàöèþ ëåâîé íîãè, åãî ñ îñòàëüíûìè ðàíåíûìè êàëìûêàìè îòïðàâëÿþò â Àñòðàõàíñêóþ òþðüìó, ãäå ôîðìèðóþòñÿ ãðóïïû äëÿ îòïðàâêè â Ñèáèðü. Á.Á. Êè÷èêîâ ïîïàë â ã. Áàðíàóë Àëòàéñêîãî êðàÿ. Åãî, ôðîíòîâèêà, ÷åëîâåêà ãðàìîòíîãî, âñêîðå íàçíà÷àþò áóõãàëòåðîì âèíçàâîäà, à çàòåì - òðåñòà ñòîëîâûõ è ðåñòîðàíîâ. Îí êàê ìîã, ïîìîãàë çåìëÿêàì, çà ÷òî åãî óâàæàëè. Òàì æå Áîðèñ Áîðëûêîâè÷ ïîçíàêîìèëñÿ ñî ñâîåé æåíîé Ôàèíîé Àíäðååâíîé, ñ êîòîðîé ïðîæèë õîòü è íå ñîâñåì äîëãóþ, íî ñ÷àñòëèâóþ æèçíü.
  Ìîé îòåö - ñàìûé ìëàäøèé â ñåìüå, äîëãî èñêàë ðîäíûõ è íàøåë â 1957 ãîäó â Ñèáèðè áðàòà, Áîðèñà Áîðëûêîâè÷à. Ñ òåõ ïîð îíè áûëè âìåñòå, âñêîðå âåðíóëèñü íà ðîäèíó.
  Ïîñëå Ñèáèðè íàøè ðîäèòåëè òðóäèëèñü â æèâîòíîâîäñòâå. Áîðèñ Áîðëûêîâè÷ ðàáîòàë â ñîâõîçå "Ïðèîçåðíûé" (íûíå ï. Öàãàí-Íóð Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà) áóõãàëòåðîì ìàòåðèàëüíîãî îòäåëà.  1968 ãîäó åãî íàçíà÷èëè ïðåäñåäàòåëåì ñåëüñêîãî ñîâåòà. Ôàèíà Àíäðååâíà ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàëà â äåòñêîì ñàäó ï.Öàãàí-Íóð ïîâàðîì, ïîòîì - çàâåäóþùåé ïåêàðíåé. Îíà ïðîæèëà 80 ëåò.
   ÿíâàðå 1977 ãîäà äÿäè íå ñòàëî. Óìåð ðàíî, â âîçðàñòå 53-õ ëåò, êîíå÷íî, ñêàçàëèñü ôðîíòîâûå ðàíû. Ñðåäè îäíîñåëü÷àí Á.Á. Êè÷èêîâ ïîëüçîâàëñÿ áîëüøèì óâàæåíèåì è àâòîðèòåòîì. Ñ ëþáîâüþ è òðåïåòîì î íåì âñïîìèíàþò ðîäíûå è áëèçêèå. Áûë ÷åëîâåêîì ãðàìîòíûì, ÷èñòîïëîòíûì, ïðÿìîëèíåéíûì, ÷åñòíûì, ïîðÿäî÷íûì è ñ ÷óâñòâîì þìîðà. Èìåë íàãðàäû çà áîåâûå è òðóäîâûå çàñëóãè.
  Äÿäÿ áûë áëèæàéøèì äðóãîì ïèñàòåëÿ Àëåêñåÿ Áàäìàåâà, êîòîðîãî îí çíàë åùå ñ âîåííûõ è ñèáèðñêèõ ëåò. À. Áàäìàåâ ïðèåçæàë â Öàãàí-Íóð, îíè ÷àñòî âñòðå÷àëèñü â Ýëèñòå.  ïîâåñòè "Áåëûé êóðãàí" åñòü ýïèçîä, ïðîòîòèïîì ãåðîÿ ýòîãî ïðîèçâåäåíèÿ ïîñëóæèë Áîðèñ Áîðëûêîâè÷.
  Äî÷ü Êè÷èêîâûõ, Ðàèñà Áîðèñîâíà, ïîñëå îêîí÷àíèÿ ÊÃÓ ïî ñïåöèàëüíîñòè "àãðîíîìèÿ" ïðîðàáîòàëà â ðîäíîì ñåëå àãðîíîìîì äî âûõîäà íà ïåíñèþ. Ñ ñóïðóãîì, Ãðèãîðèåì Òþìèäîâè÷åì, âîñïèòàëè 4-õ äåòåé. Ãðèãîðèé Òþìèäîâè÷ äîëãèå ãîäû ïðîðàáîòàë ãëàâíûì çîîòåõíèêîì â ñîâõîçå "Öàãàí -Íóð", çàòåì - àõëà÷è ïîñåëêà, êàê â ñâîå âðåìÿ åãî òåñòü. Ñåãîäíÿ ðàñòóò âíóêè è ïðàâíóêè Êè÷èêîâûõ. ß æå æèëà â ñåìüå äÿäè, êîãäà õîäèëà â øêîëó: íàøè ðîäèòåëè ðàáîòàëè íà æèâîòíîâîä÷åñêîé ñòîÿíêå. Áîðèñ Áîðëûêîâè÷ õîòåë, ÷òîáû ÿ ñòàëà áóõãàëòåðîì, íî ìåíÿ ïîòÿíóëî â âåòåðèíàðèþ.
  http://halmgynn.ru/uploads/posts/2018-06/1528355589_kichikov.jpg

  • 07-06-2018, 10:13
 • Ïðÿìàÿ ëèíèÿ æèçíè Ïàâëà Ãîäàåâà

  ß óâèäåë åãî â ïåðâûé ðàç â Êàëìãîñóíèâåðñèòåòå: ïî êîðèäîðó øåë ïëå÷èñòûé è ñòàòíûé ìóæ÷èíà, ñ âüþùèìèñÿ ÷åðíûìè âîëîñàìè è îðëèíûì âçãëÿäîì. Òîãäà åìó áûëî 45 ëåò, à ìíå - âñåãî ëèøü 20. Âîñüìîãî ìàðòà îí ñêðîìíî îòìåòèë ñâîè 85 ëåò. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ÿ çíàþ åãî ïî÷òè 40 ëåò. È ïîýòîìó ñ ïîëíûì ïðàâîì ïèøó î í¸ì.

  • 22-03-2018, 11:45
 • Ìåäàëè - âåòåðàíàì ÃÂÃ

   Ýëèñòå, íà áàçå Ýëèñòèíñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà, â äíè ïðàçäíîâàíèÿ 100-ëåòèÿ Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèè è Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå áîëåå 70-òè âåòåðàíîâ ãðóïïû âîéñê â Ãåðìàíèè áûëè íàãðàæäåíû ìåäàëÿìè "70 ëåò îáðàçîâàíèÿ ÃÂÃ" Ìåæðåãèîíàëüíîãî Ñîþçà ÃÑÂà è ÇÃÂ. Ñðåäè íèõ - ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ϸòð Ëåîíòüåâ, ñîëäàòû Ãîðîäîâèêîâñêîãî ïðèçûâà.  ýòîò äåíü îáùåñòâåííèêè ïî÷òèëè ïàìÿòü ïîãèáøèõ äðóçåé-îäíîïîë÷àí.

  • 28-02-2018, 09:36