• КТО ОСТАНОВИТ ЭТОТ БЕСПОРЯДОК?

  Сегодня весь мир страдает от пандемии коронавирусной инфекции. Количество жертв опасного вируса на планете давно превысило миллион человек. Многие страны вводят жесткие режимы и закрывают границы. В нашей республике положение тоже очень тяжелое, COVID-19 можно подхватить где угодно.

  • 23-11-2020, 15:40
 • Хранитель культуры своего народа

  На этот раз Пекин, столица Поднебесной... Народный джангарчи Калмыкии Владимир Каруев-Окна Цаган Зам был приглашён телевидением КНР для участия в программе «Глобал шоу» CCTV4. Телетрансляция выступления облетела весь мир. Телезрители 1,5 миллиардной страны видели и слушали «Ээљин дун», не сдерживая удивления и восторга. Это признание нашей культуры мировой общественностью на самом высоком уровне!

  • 19-06-2020, 15:31
 • Êàëìûêèÿ áóäåò èñïîëüçîâàòü ðåøåíèÿ SberCloudõ

  Îáðàòèëà âíèìàíèå íà èíôîðìàöèþ â ðåñïóáëèêàíñêèõ ÑÌÈ, ÷òî äî÷åðíÿÿ êîìïàíèÿ Ñáåðáàíêà SberCloud è ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìèêè è òîðãîâëè Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ ïîäïèñàëè Ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå. Õîòåëîñü áû óçíàòü îá ýòîì ïîäðîáíåå.
  Ñâåòëàíà ÍÀÌÈÍÎÂÀ
  ñ. Òðîèöêîå
  Ìû ïîïðîñèëè îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ óïðàâëÿþùåãî Êàëìûöêèì îòäåëåíèåì Ñáåðáàíêà Àíäðåÿ ÁÓÕÀÅÂÀ:
  - Ñîãëàøåíèå ñ Êàëìûêèåé íàãëÿäíî äåìîíñòðèðóåò âûñîêèé èíòåðåñ ê èíòåãðàöèè îáëà÷íûõ ðåøåíèé ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà è êðóïíûõ êîðïîðàöèé. Îáëà÷íûå ñåðâèñû ïîçâîëÿþò ñíèçèòü çàòðàòû íà IT äî 30 %, òàêèì îáðàçîì ñýêîíîìèâ äåíüãè, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ðåàëèçàöèè äðóãèõ ñîöèàëüíî âàæíûõ ïðîãðàìì. Ïðè ýòîì áåçîïàñíîñòü ðåøåíèé SberCloud îòâå÷àåò âñåì âåäóùèì ìèðîâûì ñòàíäàðòàì ïî çàùèòå äàííûõ.
  SberCloud îáëàäàåò ñîáñòâåííûìè óíèêàëüíûìè ðàçðàáîòêàìè, ïîçâîëÿþùèìè ñîçäàòü IT-àðõèòåêòóðó ïîä èíäèâèäóàëüíûå çàäà÷è êëèåíòà. Ñåìåéñòâî ïðîäóêòîâ ÐÓÑÒÝÊ âêëþ÷åíî â "Åäèíûé ðååñòð ðîññèéñêîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ" è èìååò ñåðòèôèêàöèþ ÔÑÒÝÊ.
  Êîììåíòèðóåò Çîÿ ÑÀÍÄÆÈÅÂÀ, ìèíèñòð ýêîíîìèêè è òîðãîâëè Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ:
  - Êàëìûêèÿ íå ìîæåò îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå îò ïðîöåññîâ öèôðîâèçàöèè ýêîíîìèêè, âíåäðåíèÿ ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé â îáëàñòè ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, êîòîðûå îïòèìèçèðóþò ðåñóðñû è ñïîñîáñòâóþò àâòîìàòèçàöèè äåÿòåëüíîñòè. Íàäåþñü, ÷òî ïîäïèñàííîå Ñîãëàøåíèå ñòàíåò íà÷àëîì ïëîäîòâîðíîãî è âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà".
  SberCloud - îáëà÷íàÿ ïëàòôîðìà, ðàçðàáîòêîé è ïîääåðæêîé êîòîðîé çàíèìàåòñÿ ÎÎÎ "ÑÁÊëàóä", ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå Ñáåðáàíêà è ñèñòåìíîãî èíòåãðàòîðà "ÀéÒåêî". Íà åå îñíîâå ñîçäàåòñÿ ìàðêåòïëåéñ îáëà÷íûõ ðåøåíèé Ñáåðáàíêà, èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ ïîçâîëèò êîìïàíèÿì îòêàçàòüñÿ îò ïðèîáðåòåíèÿ ñîáñòâåííûõ ñåðâåðîâ è ïðè ýòîì ãèáêî ïîòðåáëÿòü íåîáõîäèìûå ìîùíîñòè.
  Ïîëîñó ïîäãîòîâèëè:
  Î÷èð ÁÅÌÁÅÅÂ
  Ðàèñà ÌÀÍÆÈËÅÅÂÀ
  Íàòàëüÿ ÄÀÂÀÅÂÀ

  • 13-12-2018, 10:00
 • Êàê ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ?

  ×òî äåëàòü, åñëè ïðè ðåãèñòðàöèè íà ïîðòàëå ãîñóñëóã âûäàåòñÿ îøèáêà "ÑÍÈËÑ óæå ñóùåñòâóåò"?
  Âàëåíòèíà Î×ÈÐÎÂÀ
  ã.Ýëèñòà
  Çà ðàçúÿñíåíèÿìè ìû îáðàòèëèñü â îòäåë ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî ÐÊ:
  - Îøèáêà âîçíèêàåò, åñëè ó ïîëüçîâàòåëÿ äâå íåïîäòâåðæäåííûå ó÷åòíûå çàïèñè íà îäèí íîìåð ÑÍÈËÑ. Ðåêîìåíäóåì ïîäòâåðäèòü îäíó èç íèõ. Äëÿ ýòîãî îáðàòèòåñü ñ ïàñïîðòîì è ÑÍÈËÑ â Óïðàâëåíèå ÏÔÐ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
   Îòäåëåíèè òàêæå íàïîìíèëè, ÷òî ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà (ÑÍÈËÑ) - ýòî ãëàâíûé èäåíòèôèêàòîð ëè÷íûõ äàííûõ ðîññèéñêèõ ãðàæäàí â ñèñòåìàõ îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî è ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ.
  Ýòîò íîìåð, à òàêæå äàííûå î ôàìèëèè, èìåíè è îò÷åñòâå, ïîëå çàñòðàõîâàííîãî ëèöà, ñâåäåíèÿ î äàòå è ìåñòå åãî ðîæäåíèÿ è äàòå ðåãèñòðàöèè â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ ñîäåðæàòñÿ íà ñòðàõîâîì ñâèäåòåëüñòâå (òàê íàçûâàåìàÿ "çåë¸íàÿ êàðòî÷êà", âûäàâàåìàÿ âñåì çàñòðàõîâàííûì ëèöàì).
  Ïðè àíàëèçå áàçû äàííûõ çàñòðàõîâàííûõ ëèö â òåððîðãàíàõ ÏÔÐ ðåãèîíà âûÿâëÿþòñÿ ñëó÷àè, êîãäà îäíî çàñòðàõîâàííîå ëèöî èìååò äâà è áîëåå ñòðàõîâûõ ñâèäåòåëüñòâ ñ ðàçíûìè ñòðàõîâûìè íîìåðàìè. Ïðîáëåìà êðîåòñÿ â òîì, ÷òî ïðè ìíîæåñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå ñòðàõîâàòåëÿìè, îòðàæàþòñÿ ÷àñòÿìè íà ðàçíûõ ëèöåâûõ ñ÷åòàõ.
  Ïîýòîìó â ñëó÷àå, åñëè ó çàñòðàõîâàííîãî ëèöà â íàëè÷èè èìååòñÿ äâà èëè áîëåå ñòðàõîâûõ ñâèäåòåëüñòâ îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ ñ ðàçíûìè íîìåðàìè èíäèâèäóàëüíûõ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ, åìó íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, èìåÿ ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, òðóäîâóþ êíèæêó è âñå ñòðàõîâûå ñâèäåòåëüñòâà.
  Ïîñëå ïðîâåäåííîãî àíàëèçà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ïîäòâåðæäåíèÿ ïðèíàäëåæíîñòè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ íà èíäèâèäóàëüíûõ ëèöåâûõ ñ÷åòàõ, ñîòðóäíèêè ÏÔÐ ïðåäëîæàò çàñòðàõîâàííîìó ëèöó çàïîëíèòü çàÿâëåíèå îá îáúåäèíåíèè èíôîðìàöèè íà îäíîì èíäèâèäóàëüíîì ëèöåâîì ñ÷åòå.
  Â ðàìêàõ òàêîé ïðîöåäóðû âîçìîæíû äâà âàðèàíòà:
  1) îäèí ÑÍÈËÑ áåðåòñÿ â êà÷åñòâå îñíîâíîãî è ê íåìó äîáàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî äðóãèì ñ÷åòàì;
  2) îòêðûâàåòñÿ íîâûé ÑÍÈËÑ, íà êîòîðûé áóäóò çà÷èñëåíû äàííûå ïî óæå èìåþùèìñÿ ñâèäåòåëüñòâàì.
   îáîèõ ñëó÷àÿõ ó ãðàæäàíèíà îñòàíåòñÿ òîëüêî îäèí ÑÍÈËÑ, à ëèøíèå áóäóò çàêðûòû. Ïîñëå ýòîãî âàæíî ïðîâåðèòü, ÷òîáû ðàáîòîäàòåëü îáíîâèë èíôîðìàöèþ è ïåðå÷èñëÿë ñòðàõîâûå âûïëàòû ïî ïðàâèëüíîìó íîìåðó ñâèäåòåëüñòâà.

  • 13-12-2018, 09:29
 • Íå çàáóäüòå óïëàòèòü ñòðàõîâûå âçíîñû!

  ß ÿâëÿþñü èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì, õîòåë áû ïîëó÷èòü ðàçúÿñíåíèå ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì: î ñðîêàõ óïëàòû, îá îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå ñðîêîâ óïëàòû.
  Ýðäíè ÌÀÍÄÆÈÅÂ
  ã.Ýëèñòà
  Íà âîïðîñ ÷èòàòåëÿ îòâå÷àåò çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Ðåñïóáëèêå Êàëìûêèÿ Ìàðèíà Îëåãîâíà ÊÅÊÅØÊÅÅÂÀ:
  - Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ðåñïóáëèêå Êàëìûêèÿ íàïîìèíàåò, ÷òî íå ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, à òàêæå ïðèðàâíåííûå ê íèì ëèöà (àäâîêàòû, ìåäèàòîðû, íîòàðèóñû, çàíèìàþùèåñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé, àðáèòðàæíûå óïðàâëÿþùèå, îöåíùèêè, ïàòåíòíûå ïîâåðåííûå) îáÿçàíû óïëàòèòü ñòðàõîâûå âçíîñû íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå è ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå çà 2018 ãîä â ôèêñèðîâàííîì ðàçìåðå.
  Çà 2018 ãîäó ðàçìåð ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå, ñîñòàâëÿåò 32 385 ðóáëåé, èç íèõ:
  26 545 ðóáëåé - âçíîñû íà ÎÏÑ
  5 840 ðóáëåé - âçíîñû íà ÎÌÑ.
  Óïëàòà âçíîñîâ â ôèêñèðîâàííîì ðàçìåðå ïðîèçâîäèòñÿ íåçàâèñèìî îò ïðèìåíÿåìîãî èìè íàëîãîâîãî ðåæèìà - îáùåãî, ÓÑÍ, ÅÍÂÄ, ÅÑÕÍ èëè ÏÑÍ - ïî îáùèì ïðàâèëàì.
   ñëó÷àå íåóïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ó èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ âîçíèêàåò çàäîëæåííîñòü, íà êîòîðóþ íà÷èñëÿþòñÿ ïåíè, à òàêæå ïðèìåíÿþòñÿ ìåðû ïðèíóäèòåëüíîãî âçûñêàíèÿ, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ â áàíêàõ, çàðàáîòíîé ïëàòû, èìóùåñòâà äîëæíèêà.
  Ïîëó÷èòü ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå óïëàòû ôèêñèðîâàííûõ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû, à òàêæå ïîìîùü â óêàçàííûõ âîïðîñàõ ìîæíî â íàëîãîâîé èíñïåêöèè ïî ìåñòó ñâîåãî ó÷åòà.

  • 13-12-2018, 09:28
 • Êàê çàðåãèñòðèðîâàòü ïðàâî íà íîâóþ ïëîùàäü äîìà?

  "Ìíå ïðèíàäëåæèò æèëîé äîì, ïðàâî ñîáñòâåííîñòè îôîðìëåíî, êàê ïîëîæåíî. Â ïðîøëîì ãîäó âîçâåë ê äîìó ïðèñòðîéêó. Êàê çàðåãèñòðèðîâàòü ïðàâî íà íîâóþ ïëîùàäü äîìà?"
  Íèêîëàé Äîðäæèåâ
  ñ.Òðîèöêîå
  Íà âîïðîñ ÷èòàòåëÿ îòâå÷àåò ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Ðåñïóáëèêå Êàëìûêèÿ Äîëüãàí ÁÓÂÀÒÈÍÎÂ.
  - Âîçâåäåíèå âàìè ïðèñòðîéêè ÿâëÿåòñÿ ðåêîíñòðóêöèåé æèëîãî äîìà. Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì çàêîíà, ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòà íåäâèæèìîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî.
  ×òîáû çàðåãèñòðèðîâàòü èçìåíåíèå ïëîùàäè æèëîãî äîìà â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó çà èçãîòîâëåíèåì òåõíè÷åñêîãî ïëàíà íà ðåêîíñòðóèðîâàííûé îáúåêò, â ñîñòàâ êîòîðîãî äîëæíî áûòü âêëþ÷åíî ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî. Ñ äàííûì òåõíè÷åñêèì ïëàíîì íåîáõîäèìî çàòåì îáðàòèòüñÿ â Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ðåñïóáëèêå Êàëìûêèÿ.
  Åñëè ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî âàìè íå áûëî ïîëó÷åíî, òî, ê ñîæàëåíèþ, çà óçàêîíåíèåì ñàìîâîëüíî âîçâåäåííîé ïðèñòðîéêè ïðèäåòñÿ îáðàùàòüñÿ â ñóä.
  Áàòà ÁÎÂÀÅÂ

  • 22-11-2018, 09:31
 • Êàêèå âûïëàòû ïîëîæåíû ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà?

  Ñëûøàëà î òîì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîæíî ïîëó÷èòü âûïëàòó çà ðåáåíêà, ðîäèâøåãîñÿ â ýòîì ãîäó? Òàê ëè ýòî? È êàêîâ ðàçìåð ýòîãî ïîñîáèÿ?
  Ð.Ïîïîâà
  ã.Ýëèñòà
  Ðàçúÿñíåíèÿ ìû ïîïðîñèëè äàòü íà÷àëüíèêà îòäåëà ñîöèàëüíûõ âûïëàò ÎÏÔÐ ïî ÐÊ Ëàðèñó ÆÀÊÀÐÈÑ.
  - Äåéñòâèòåëüíî, ñ ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ â ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè è ã.Ýëèñòå ïðèíèìàþò çàÿâëåíèÿ îò ñåìåé â ðåñïóáëèêå íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà. Ìû íàçûâàåì ýòè ñðåäñòâà åæåìåñÿ÷íûì ïîñîáèåì ìàòåðè (ÅÏÌ). Âûïëàòà ïîëàãàåòñÿ òîëüêî òåì íóæäàþùèìñÿ ñåìüÿì, â êîòîðûõ âòîðîé ðåáåíîê ðîäèëñÿ èëè óñûíîâëåí ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.
  Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Êàëìûêèè ïîäàíî 44 òàêèõ çàÿâëåíèÿ. Ïî 39-òè èç íèõ óæå ïðîèçâîäÿò âûïëàòû.
  Îòìå÷ó, ÷òî ïðàâîì íà åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ ñåìüÿ, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùàÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèè, ïðè óñëîâèè, ÷òî è ìàìà, è âòîðîé ðåáåíîê ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè ÐÔ, à òàêæå, åñëè âòîðîé ðåáåíîê ðîäèëñÿ èëè áûë óñûíîâëåí ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà. Åùå îäíèì, íî íå ìåíåå âàæíûì êðèòåðèåì ÿâëÿåòñÿ ðàçìåð äîõîäà ñåìüè. Îí íå äîëæåí ïðåâûøàòü 1,5-êðàòíóþ âåëè÷èíó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà òðóäîñïîñîáíîãî ãðàæäàíèíà (â ðåñïóáëèêå 1,5- êðàòíûé ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì ñîñòàâëÿåò 13896 ðóáëåé). Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû - 8944 ðóáëÿ.
  Ðåàëèçîâàòü òàêóþ âîçìîæíîñòü íóæäàþùàÿñÿ ñåìüÿ ìîæåò â ëþáîé ìîìåíò äî äîñòèæåíèÿ âòîðûì ðåáåíêîì ïîëóòîðà ëåò. Íî ñëåäóåò îòìåòèòü: åñëè çàÿâëåíèå ïîäàíî íå ïîçäíåå øåñòè ìåñÿöåâ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ðåáåíêà äî îáðàùåíèÿ â îðãàí, òî ñóììà åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàò áóäåò ïåðå÷èñëåíà ãðàæäàíèíó â ïîëíîì ðàçìåðå. Åñëè çàÿâëåíèå áûëî ïîäàíî ïîçäíåå 6 ìåñÿöåâ ðåáåíêà, òî ñóììà áóäåò íà÷èñëÿòüñÿ ñ ìîìåíòà îáðàùåíèÿ. Îäíàêî ïåðâûé âûïëàòíîé ïåðèîä ðàññ÷èòàí íà ãîä, ïîñëå ÷åãî íåîáõîäèìî ïîäàòü íîâîå çàÿâëåíèå íà íà÷èñëåíèå.
  Ïîäàòü çàÿâëåíèå íà óñòàíîâëåíèå åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ìàòåðè (ÅÏÌ) ìîæíî â ëþáîå âðåìÿ â òå÷åíèå ïîëóòîðà ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âòîðîãî ðåáåíêà.
  Âûïëàòû ìîæíî â ëþáîé ìîìåíò ïðèîñòàíîâèòü. Òàê íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 3 ñåìüè â ðåñïóáëèêå âûïëàòû ïðèîñòàíîâèëè.
  Çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè ýòîé åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû ìîæíî ïîäàòü êàê â êëèåíòñêîé ñëóæáå Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, òàê è äèñòàíöèîííî, ïî Èíòåðíåòó ÷åðåç "Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà" íà ñàéòå ÏÔÐ https://es.pfrf.ru/.
  Íàòàëüÿ ÄÀÂÀÅÂÀ

  • 22-11-2018, 09:30
 • Êàê ïîäàðèòü äîì?

  Ìîæåò ëè ìóæ ïîäàðèòü ñóïðóãå çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ æèëûì äîìîì? Êðîìå äîãîâîðà äàðåíèÿ, êàêèå åùå äîêóìåíòû íàäî ïðåäñòàâèòü?
  Ýëèíà Áàäìàåâà
  ã. Ýëèñòà
  Íà âîïðîñ íàøåé ÷èòàòåëüíèöû îòâå÷àåò ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî ÐÊ Äîëüãàí ÁÓÂÀÒÈÍÎÂ:
  - Çàêëþ÷èòü äîãîâîð äàðåíèÿ ìåæäó ñóïðóãàìè âîçìîæíî â ñëó÷àå, êîãäà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî ÿâëÿåòñÿ ëè÷íîé ñîáñòâåííîñòüþ ñóïðóãà-äàðèòåëÿ (ïðèîáðåòåíî äî áðàêà, ïîëó÷åíî ïî áåçâîçìåçäíîé ñäåëêå,
  çàêëþ÷åí áðà÷íûé äîãîâîð è ò.ï.), ëèáî ïîñëå îïðåäåëåíèÿ äîëåé â îáùåé ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè ñóïðóãîâ.
  Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ î ïåðåõîäå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè äàðèòåëÿ è çàÿâëåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè îäàðÿåìîãî, êîòîðûé ïðåäîñòàâëÿåò òàêæå äîãîâîð äàðåíèÿ (êàê ìèíèìóì â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ-ïîäëèííèêàõ).
  Ïðè íàëè÷èè áðà÷íîãî äîãîâîðà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ åãî îðèãèíàë è êîïèÿ.  ñëó÷àå îïðåäåëåíèÿ äîëåé â ñîâìåñòíî íàæèòîì èìóùåñòâå íà ãîñðåãèñòðàöèþ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñîãëàøåíèå îá îïðåäåëåíèè äîëåé (êàê ìèíèìóì â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ-ïîäëèííèêàõ) è íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûé äîãîâîð äàðåíèÿ äîëè â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî.
  Íóæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â ñëó÷àå, êîãäà ïðàâî íå îòìå÷åíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè, íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ òàêæå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ çàÿâëåíèå î ðåãèñòðàöèè ðàíåå âîçíèêøåãî ïðàâà è ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò.

  • 22-11-2018, 09:29
 • Êàê ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ?

  Íåäàâíî ÿ ïðèáðåë çà ñîáñòâåííûé ñ÷¸ò òåõíè÷åñêîå ñðåäñòâî ðåàáèëèòàöèè. Ìîãó ëè ÿ ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ èç ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ?
  Áàäìà ËÈÄÆÈÅÂ
  ã.Ýëèñòà
  Íà âîïðîñ íàøåãî ÷èòàòåëÿ îòâå÷àåò ðóêîâîäèòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ - ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ðåñïóáëèêå Êàëìûêèÿ ×èíãèç ÈÂÀÍÎÂ:
  - Âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè ïî-ïðåæíåìó ñîõðàíÿþò ñâîþ àêòóàëüíîñòü. Îäíîé èç äåéñòâåííûõ ìåð ïî îêàçàíèþ ïîìîùè â îáåñïå÷åíèè òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè ÿâëÿåòñÿ âûïëàòà êîìïåíñàöèè çà ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèîáðåòåííûå ñðåäñòâà âîññòàíîâëåíèÿ. Êîìïåíñàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ â ñëó÷àå, åñëè ïðåäóñìîòðåííûå èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììîé èíâàëèäà òåõíè÷åñêîå ñðåäñòâî ðåàáèëèòàöèè è (èëè) óñëóãà íå ìîãóò áûòü ïðåäîñòàâëåíû èíâàëèäó èëè èíâàëèä ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèîáðåë óêàçàííîå òåõíè÷åñêîå ñðåäñòâî ðåàáèëèòàöèè è (èëè) îïëàòèë óñëóãó çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.
  Êîìïåíñàöèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ â ðàçìåðå ñòîèìîñòè ïðèîáðåòåííîãî òåõíè÷åñêîãî ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè è (èëè) îêàçàííîé óñëóãè, íî íå áîëåå ðàçìåðà åãî ñòîèìîñòè è (èëè) óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììîé âîññòàíîâëåíèÿ èëè àáèëèòàöèè èíâàëèäà, ÿâëÿþùèõñÿ àíàëîãè÷íûìè òåõíè÷åñêîìó ñðåäñòâó ðåàáèëèòàöèè, ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèîáðåòåííîìó çà ñîáñòâåííûé ñ÷åò èíâàëèäîì, è (èëè) îïëà÷åííîé çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ óñëóãå.
  Ðàçìåð êîìïåíñàöèè îïðåäåëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïîñëåäíåé ïî âðåìåíè îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïêè òåõíè÷åñêîãî ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè è (èëè) îêàçàíèÿ óñëóãè. Èíôîðìàöèÿ î åå ðàçìåðàõ ðàçìåùåíà íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÔÑÑ fsskalmykia.ru è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ www.zakupki.gov.ru.
  Êîìïåíñàöèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ èíâàëèäà ëèáî ëèöà, ïðåäñòàâëÿþùåãî åãî èíòåðåñû, è äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðàñõîäû ïî ñàìîñòîÿòåëüíîìó ïðèîáðåòåíèþ òåõíè÷åñêîãî ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè è (èëè) îêàçàíèþ óñëóãè èíâàëèäîì çà ñîáñòâåííûé ñ÷åò (òîâàðíûé è êàññîâûé ÷åêè), à òàêæå ïðåäúÿâëåíèÿ èì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü; èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììû ðåàáèëèòàöèè èëè àáèëèòàöèè èíâàëèäà; ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, ñîäåðæàùåãî ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà (ÑÍÈËÑ).
  Èíâàëèäû è ëèöà, ïðåäñòàâëÿþùèå èõ èíòåðåñû, ìîãóò ïîäàòü äîêóìåíòû â ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ëèáî â ðàéîííûå îòäåëåíèÿ Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Ðåøåíèå î âûïëàòå êîìïåíñàöèè ïðèíèìàåòñÿ ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì çàÿâëåíèÿ î âûïëàòå êîìïåíñàöèè. Âûïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ ïóòåì ïî÷òîâîãî ïåðåâîäà èëè ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ íà ñ÷åò, îòêðûòûé èíâàëèäîì â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.

  • 22-11-2018, 09:29
 • Öàºàí ñåäêëò³ ýì÷íð ê´äëí³


  Ê¢íäò³ "Õàëüìã ¢íí" ãàçåòèí ê´äë³÷íð! Ò´ðñêí êåë³ð ºàðäã ãàçåòä ìàíà áè÷ã áàðëòí ãèš ñóðšàíàâèäí. Áèäí Î.Øóíãàåâàí íåðò³ ïåðèíàòàëüí Öóòõëœãèí ãèíåêîëîãè÷åñê ³œãèí ê´äë³÷íðò õàíëòàí ´ðãõ³ð ñåäë³âèäí. Ýí ³œãèí ºàðäà÷ Åëåíà Áîðèñîâíà Øóíãàåâàä, ýì÷-ýíäîñêîïèñò ×èíãèç Áîðèñîâè÷ Î÷èðîâä áîëí ïðîöåäóðí ìåäñåñòðà Êåðìåí Âàëåðüåâíà Áàäìàåâàä îíö õàíëòûí ¢ã³í íåð³äš³í³âèäí.
  Íèëõ ò´ðëºí - áàéðòà éîâäë. Áîëâ ¢ðíü áàò áîëí ÷àœº-÷èèðã ò´ðš ºàðõèí ò´ë³ ñààòà ꢢêä ꢢíä ýð¢ë-ìåíä³í øèíšëõ, ýì÷íðèí õ³ë³âðò á³³õ êåðãò³. Ýí ³œãèí ýì÷íð ꢢêä óëñò ä´œ-òóñàí ê¢ðãš, îëí ç¢ñí õóó÷òà ãåìèíü ýä㳚, ÷èíðò³ ìåäèöèíñê òóñëìš ê¢ðãí³. Çó øàõó ꢢêä ê¢í ýì÷íðèí à÷-òóñàð áèé³í ýä㳚, ¢ð ºà𺚠÷àäâ. Ýí ³œãä ꢢêä óëñèí ýð¢ë-ìåíä øèíšëäã îëí ç¢ñí ýâ-àðºñ îëçëãäíà, ñ³í ÷èíðò³ ýìíëºí êåãäí³, òåã³ä ÷èãí ìàíà òàœº÷èí ꢢêä óëñò òàëäàí áàëºñäò éîâõ êåðã óãà áîëíà.
  Ýí ³œãä áèäí ýìíëº àâàä, ýì÷íðèí áîëí äóíä ìåäèöèíñê ê´äë³÷íðèí êèëìšò³ õ³ë³âðò ýäãâèäí. Ýíä ê´äëš³õ óëñ öàºàí ñåäêëò³, ê¢í áîëºíä á¢ë³í ¢ã³ðí îìã ´ãí³. Î.Øóíãàåâàí íåðò³ ïåðèíàòàëüí Öóòõëœãèí ãèíåêîëîãè÷åñê ³œãèí ê´äë³÷íðò ê¢ö³ìš, õ´â-êèøã äóðäšàíàâèäí. Êåš³õ ê´äëìøíü êåìòã óãà áîëòõà, öààðàíäíü ÷èãí ýäí ꢢêä óëñèí ýð¢ë-ìåíä õàðëºíä ¢íí-÷èê ñåäêëò³º³ð öåðãëš éîâòõà!
  Æ.Áàäìà-Ãîðÿåâà, Î.Ãóáàðåâà,
  Â.Âàëåòîâà áîëí Ý.Ñàíãàäæèåâà

  • 11-09-2018, 11:30