Театрин илвтә делкәд

23-04-2024, 09:22 | Общество

Хальмг Таңһчин хотл балһснд тавн өдрин туршарт Әрәсән зурһан регионас ирсн театрмуд билгән үзүлв. Эн җилин хаврин мөрн сард Элст балһсн йоста театральн хотл балҺсн болҗ тууҗд орҗана.

Әрәсән сойлын Министерствин дөңгәр эн җил орн-нутгин театральн җирһлд чинртә йовдл учрв. Келн-улсин театрмудын түрүн наадм бүрдәгдҗ. Хальмгин хотл балһснд давулгдв. Олн келн-улс бәәдг орн-нутгт түрүн болҗ кегдсн ик хәләвриг тосч авна гисн ик дааврта болн күндтә керг болв.

Басңга Баатрин нертә Келн-улсин драматическ театрин тәәз деер Мустай Каримин нертә Башкортостана театр, Уулын Алтан Кучиякин нертә Келн-улсин драматическ театр, Саха-Якутин уйн наста хәләһәчнрин театр, Марий Эл Республикин Горномарийск театр, Чувашин М. Сеспелин нертә уйн наста хәләһәчнрин театр болн Москван «Ромэн» гидг көгҗмин драматическ театр билг-эрдмән үзүлв.

Тавн хонгтан Элст йоста театральн хотл болҗ, театрт дурта улсиг әвртә кевәр байрлулв. Мөрн сарин 15-ас авн асхн болһн зәрмдән өдрт хойр дәкҗ олн хәләһәчнр шин наадд хәләв. Хәләһәч болһнд таасгдх олн нааддыг Элстд авч ирсмн. Бичкдүдт чигн соньн болв. Хойр туулиг бичкн хәләһәчнр таасч хәләв. А. Пушкинә, Н. Гоголин, А. Грибоедовин үүдәврмүдәр тәвгдсн наадд әмтнә оньгт тусхагдла. Әрәсәд үүлдҗәдг талдан келн-улсин театрмудын нааддла таньлдх иим сән таал Хальмгин хәләһәчнрт учрв.

(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 42 (19024) 23 апреля 2024 года, ВТОРНИК)

ХӨӨЧИН Галина