Өөрхн улсм яһҗ зовсинь санхла…

30-11-2023, 09:35 | Общество

Эн җил хальмгуд киитн Сиврүр нүүлһснәс авн 80 җил болҗана. Һашута өөн угтад, эврә экин болн хадм экин тускар келҗ өгхәр бәәнәв. Экм Айтаева Әңгр Эрендженовна 1913 җилд һарсмн. Арвн зурһатадан эн хәрд һарад, нәәмн үртә болв. Киитн Сиврин аюлд болн догшн дәәнд тусад эднәс һурвнь үлдв.

Мини эгч Гиләш Сиврт долан класс төгсәв. Би 1950 җилд һарлав, отхн көвүн Виктор болхла нанас һурвн җил дү болна. Тиигхд мана өрк-бүл Алтан крайин Табуловск района Новокиевка селәнд бәәсмн. Ик цаста, шүрүн салькта Сиврин үвл оньдин уханасм һархш. Экм мадниг теҗәхин төлә олн зүсн күнд көдлмш кедг билә. Төрскн һазрурн хәрх гисн зәңгиг цуһар ик байртаһар тосв.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 130 (18969) 30 ноября 2023 года, ЧЕТВЕРГ)

МӨҢКӘН Анна
Зургт: эк-эцкм Дорҗ болн Әңгр Айтаевихн