Ээҗин сурһмҗар һартан өөтә

18-11-2023, 09:40 | Общество

Элст балһснд бәәдг олн үртә эк Улана Казанкина һартан өөтә бер мөн. Эн бичкндк цагтнь ээҗнь үүл бәрәд, ачнр-зеенртән олн зүсн кегдл өлгхлә өөрнь суудмн. Тиигәд бичкн күүкн ээҗән дахад юм өлгдг дасв.

Ээҗнь Төвкә Ангаровна Каляева мана таңһчд нертә седкүлч бәәсмн, олн җилдән Хальмг телеүзлд көдлв. Эн бийнь олн үртә эк билә, тегәд күүкдтән, хөөннь болхла ачнр-зеенртән ке-сәәхн өөмс, беелә болн нань чигн хувц өлгҗ һарһдмн. Үүл бәрсн цагтан сәәхн хальмг келтә ээҗнь олн домгтууҗ, тууль келҗ өгәд, амн үгин зөөрлә таньлдулдг билә. Тиигәд ээҗнь чик сурһмҗ өгч, хальмг улсин авъяс-заңшал зааҗ, хальмг күүкн цаган тустаһар давулҗ үүл бәрдг йоста гиҗ келдмн.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 125 (18964) 18 ноября 2023 года, СУББОТА)

ДООҖАН Наталья
ЗУРГТ: иим ке-сәәхн наадһас Улана Казанкина өлгнә