• Узбекистана үүрмүдлә нөкцлт батрҗана

  Одахн Хальмг ик сурһулин мал эмнлһнә тиңкмин һардачин үүл дааһач Санл Маштыков болн ассистент Үлмҗ Эрдненов номин болн нөкцлтиг өргҗүллһнә халхар Узбекистанд одад ирв. Эднд мал өсклһнә «GreenVet» клиник (Ташкент балһсн) үрвр келә. Энд мал эмнлһнә болн месллһнә, өдгә цагин нань чигн салврар мастер-классмуд өггдв.

  • 16-05-2024, 13:44
 • Хаврин теегт нерәдсн байр

  Җил болһн хаврар мана теегт бамб цецгүдт нерәдсн ик наадм болна. Мөрн сарин туршарт эн байрт нерәдсн олн керг-үүлдврмүд давулгдв. Элст балһсна 4-ч тойгта сурһульд 2-ч «а» классин сурһульчнр хальмг келнә багш Т.М.Нимеевала (зургт) бас эн сәәхн хаврин байрт нерәдсн соньн нәр давулв.

  • 14-05-2024, 16:04
 • Медітнриг байрин ґдрлі йґрів

  Хулєн сарин 5-д Б.Б. Городовиковин нерті Хальмг ик сурєулин инженерин-технологин дацњд вузин ветеранмудыг багшин Ґдрлі йґрів. Энд гуманитарн, инженерин-технологин, залврин болн зґвин, педагогическ номин болн биологин, аграрн болн кесг нань чигн дацњгудын ветеранмуд шинрўлгдсн сііхн залд цуглрв.

  • 09-10-2021, 14:48
 • Багшнриг Москвад ачлхмн

  Хулєн сарин 5-д мана тањєчин болн цуг орн-нутгин багшнр эвріннь сін Ґдрін темдглв. Эн љил байрин керг-ўўлдвр «Багшин долан хонгин» йовудт хулєн сарин 4-іс авн 10 кўртл давх. Одахн Элстин єоллгч талвњд «Багшнрт ханлтан ґргљінівидн» тґсв болв. Орлцачнр дурта багшнртан йґрілін нерідв.

  • 09-10-2021, 14:47
 • Тґрскн келні чинринь ґґдлўлљ

  Хальмг Тањєчин Толєачин зірлгір эн љил «Келни билг» мґрін лауреатнр йилєгдв. Тер тоод Элстин 21-ч тойгта СОШ-ин хальмг келні болн утх-зокъялын багш Кема Алексеевна Кукуева йовна. Хальмг ик сурєуль тґгсісні хґґн хґрн љил хооран бає наста багш 21-ч тойгта сурєульд ирсмн. Кичіл болєниг соньнар давулхин тґлі Кема Алексеевна девшлтті кесг эв-арє болн шин технологий олзлна. Хальмг келнд ґгсн дурн-седклірн цуг сурєульчнран чигн кўндті багш урмдулна.

  • 28-09-2021, 13:18
 • Ховр эрдмті мергљлтнр болхар седљіні

  Ноха сарин чилгчір Башкирин Уфа хотл балєснд «Бає наста профессионалмуд (WorldSkillsRussia) – 2021» Келн-улсин IX-ч чемпионатын финалын марєан болв. Энд кґдлмшч кўўні эрдм дасљадг профессиональн сурєуль-эрдмин учрежденьсин оютнр болн йирин сурєульмудын арвтнр орлцв. Ірісін кесг региона элчнр энд ґдгі цагин олн зўсн эрдмір ґґдін мергљлтін ўзўлв. Тер тоод мана Хальмг Тањєчин команд марєанд орлцљ ЮФО-н финал кўртл кўрв, зуг цааранднь дґрлдљ чадсн уга. Дарук марєаст мана уйн наста эрдмчнр улм ґґдін ашт кўрч чадх гиљ ніілљінівидн, тўўні тґлі цуг таал бііні.

  • 04-09-2021, 15:40
 • Шин сурһуль өлзәтә болтха!

  Медрлин Өдрлә Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Баһ Дөрвд селәнд тосхгдсн шин сурһуль секлһнә байрин керг-үүлдврт орлцв. Эн сурһуль КАССР-ин ачта багш, Хальмг Таңһчин сойлын ачта көдләч Кермен Даваевна Убушиеван нер зүүнә. Сурһульчнр, багшнр болн эк-эцкнр эн сурһуль эдлврт орулгдхиг теңкән уга күләсмн, тегәд һаха сарин 1 шин хойр дам байрта-бахмҗта болв.

  • 04-09-2021, 15:27
 • Сурһмҗлачнриг болн багшнриг дөңнх кергтә

  Одахн таңһчин багшнрин конференцд Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату күч-көлснә хаалһан эклҗәх баахн багшнриг болн сурһмҗлачнриг дөңнҗ эднә җалвд немр мөңг өгхин тускар зәңглв. Тер мет «Җилин сән гисн багш» гидг марһанд диилвр бәрсн багшнрт өгдг мөрән кемҗәг икдүлҗәхин тускар келв. Эн зәңгиг таңһчин сурһуль-эрдмин көдләчнр байртаһар тосч, баахн багшнриг болн сурһмҗлачнриг эрк биш дөңнх кергтә гиҗ тоолҗана.
  Ольга ПИНАЕВА, Троицк селәнә «Алтн түлкүр» гидг бичкдүдин садын һардачин дарук:

  • 26-08-2021, 15:32
 • Сурһульднь белдхд дөң болв

  Сән авъяст тохрсар сурһулин шин җил эклхин өмн өргнд мана орн-нутгт «Сән дурар үүлддг улс – бичкдүдт» гидг Цугәрәсән керг-үүлдвр давулгдна. Мана таңһчин райодт болн хотл балһснд үүлддг әмтнә социальн теткврин комплексн төв (КЦСОН) терүнд җил болһн орлцҗ, җирһлин күнд таалд туссн, баһ тетквртә өрк-бүлмүдин бичкдүдиг сурһульднь белдхд дөң күрглһнә буйнч седклин керг-үүлдвр бүрдәнә. Терүнә йовудт күүкд-көвүдт сурһульднь кергтә хувц-хунр, һосн-башмг, канцелярск эд-тавр хулдҗ авгдна. Таңһчин бүрдәцс, үүлдврмүд, арһлачнр болн буйнч седклтә улс эн кергт орлцҗ, бичкдүдиг сурһульднь кергтә тоотар тетклһнд демән күргнә.

  • 26-08-2021, 15:28