• Бичкдўд чањє-чиирг болтха гиєід

  Давсн бембі ґдр, ноябрь сарин 30-д, тањєчин бичкдўдин болн уйн наста баєчудын тањєчин спортивн школ бўрдсні 45 љилин ґґнін темдглв. Ончта ґґнд нерідгдсн байрин керг-ўўдврт урднь ДЮСШ-н секцст ордг біісн улс болн эдні тренермуд цуглрв, кесгнь хол єазрас чигн ирсмн. Тањєчин сурєуль-эрдмин болн номин министрин ўўлиг дав зуур дааљах Николай Манцаев, спортын болн баєчудын политикин министр Дорджи Шикеев, Элст балєсна администрацин толєачин дарук Истя Мушаев, Ірісін паралимпийск комитетин региональн іњгин ахлач Владимир Бардышев, болн нань чигн кесг дааврта улс керг-ўўлдврт орлцљ, спортивн школын кґдлічнриг болн нернь туурсн бґк Мингиян Семенов спортын ветеранмудыг байрлань йґріљ, йґрілин ўг келљ, белгін нерідв.

  • 04-12-2019, 11:10
 • Хамгин чадмгнь диилв

  Одахн Элстд шалтгта улсин нарт-делкін Ґдриг темдгллєні йовудт тањєчин спортын болн баєчудын политикин, адаптивн физкультурин болн спортын тањєчин Цутхлњ, «Ірісін паралимпийск комитет» гидг Цугірісін олна нииціні региональн іњг «Адаптивн физическ культур шалтгта бичкдўдин реабилитацин эв-арє» гидг тґрір «тґгрг ширін» сўўр болн тањєчин паралимпиад бўрдіљ давулв.

  • 03-12-2019, 10:02
 • Усчлєар марєан болв

  Июль сарин чилгчір Элст балєснд Хальмг Тањєчар засглє кўцігч федеральн цергллтин кґдлічнрин дунд усчлєар марєан болв.
  Ґґмлєні бассейнд давсн марєанд тањєчин шањєа учрежденя зурєан команд орлцв. Зўткіті марєана ашт мґшклєні изоляторин команд тўрўн орм, залврин аппаратын команд – хойрдгч, 1- ч тойгта исправительн колоня команд – єурвдгч орм эзлв. Залу улс дунд болсн 100 метрин усчлєнд Бола Болаев (1-ч орм), Артур Церенов (2-ч орм), Эрнцн Хонинов (3 - ч орм) диилвр бірв.

  • 14-08-2019, 10:47
 • Бґк бірлдін ґргір делгрљіні

  Урљ ґдр «Калмыкия» гидг РИА-н барин Цутхлњд болсн брифингд Хальмг Тањєчин греко-римск бґк бірлдіні Федерацин президент Владилен Балдашинов, тањєчин спортын болн баєчудын политикин министр Дорджи Шикеев, Ірісін греко-римск бґк бірлдіні хамцу командын ах тренер Басан Боктаев болн Ірісін паралимпийск комитетин региональн іњгин єардач Владимир Бардышев журналистнрлі харєв.

  • 20-04-2019, 10:52
 • Çàðºèí ïðèñòàâìóä ìàðºëäâ

  Çàðºèí ïðèñòàâèí ¥äð óãòš, îäàõí òàœº÷ä ¢¢ëääã ²ð³ñ³í ÔÑÑÏ-í Çàëëòä âåäîìñòâèí ê´äë³÷íðèí äóíä ñïàðòàêèàä áîëâ. Íîÿáðèí 1-ä ²ð³ñ³ä çàðºèí ïðèñòàâìóäûí öåðãëëò á¢ðäñí³ 152 šèë ê¢öõìí.
  Ðàéîíà áîëí áàëºñíà çàðºèí ïðèñòàâìóäûí ³œã¢ä³ñ áîëí Çàëëòûí àïïàðàòàñ 6 êîìàíä ñïîðòèâí ä´ðëä³íä îðëöâ. Ç´â-éîñíà õàëõèí ýë÷íð ãèðü ´ðã³ä, êàíàò òàòàä, âîëåéáîë íààäàä, øèð³ äååð íààääã òåííèñ³ð áîëí ãèèãí àòëåòèê³ð ìàðºëäâ. Ãèðü ´ðãëºí³ ìàðºàíä Ýëñò áàëºñíà ÎÓÏÄÑ-àð øèøëœ ³œãèí ºàðäà÷èí äàðóê Àëåêñàíäð Áîâèêîâ îí÷ðâ. 90 ñåêóíää 16 êèèë ÷èœí¢ðò³ õîéð ãèðü 63 ä³êš ´ðãâ.
  Øèð³ äååð íààääã òåííèñ³ð áîëñí ìàðºàíä ¡ñòèí ðàéîíà ³œãèí ºàðäà÷ Àëåêñàíäð Êðàâöîâ äèèëâð á³ðâ. Âîëåéáîëàð áîëñí ä´ðëä³íä Ê´ò÷íð³, ÁຠĴðâä³ áîëí Ñàðïàí ðàéîäûí çàðºèí ïðèñòàâìóäûí ³œãèí ºàðäà÷èí äàðóê Ìàðèíà Ýðäíèåâà éèëºðâ.
  Öóã ìàðºàñèí àø äèãëñí³ õ´´í "Ñåâåð" ãèäã êîìàíä í¢¢ðò ºàðâ. Ýëñò áàëºñíà ÎÓÏÄÑ-àð çàðºèí ïðèñòàâìóäûí øèøëœ ³œãèí êîìàíä 2-÷ îðì ýçëâ, Çàëëòûí àïïàðàòûí êîìàíä 3-÷ îðìä ºàðâ. Ñïàðòàêèàäûí äèèë³÷íð áîëí ïðèçåðìóä Ê¢íäëëºí³ ºàøãóäàð à÷ëãäâ.
  Ýâð³ííü êåðãò³í èòêëò³ Çàëëòûí ê´äë³÷íðèí ñïîðòèâí ä´ðëä³í ¢ð-èíüãèí òààëä áîëí ´´ä³í á¢ðä³ìšò³º³ð äàâš, ýäíèã óëì èê³ð íèèö¢ëš, õàìöóëš, ýäí³ õîîðíäê çàëºëäàã áàòðóëëºíä íèë÷³í ê¢ðãâ. Çàðºèí ïðèñòàâìóä ñ³³í³ð àìð÷, öîãö-ìàõìóäàí ÷àœºàš, ýð¢ë-÷èê àâã-á³ðö á³ðëºí³ ¢ëã¢ð öóãòàäíü ¢ç¢ëâ ãèš òàœº÷ä ¢¢ëääã ÓÔÑÑÏ-í ºàðäà÷ Âëàäèìèð Åâñòèãíååâ òåìäãëâ.
  Ìàíà 糜ã÷

  • 26-10-2017, 10:38