• ЭН ГЕРТ АМР-ТАВАРН БӘӘНӘ" class="attachment-small-thumb wp-post-image" />
  ЭН ГЕРТ АМР-ТАВАРН БӘӘНӘ

  Баһ Дөрвд селәнд хөрн тавн җил хооран көгшдин болн гемтәшалтгта улсин гер-интернат секгдсмн. Түрүләд энд зуг зурһан күн
  билә, эндр болхла эн социальн бүрдәц 53 көгшдин төлә йоста эврә
  гернь болв. Социальн көдләчнр күн болһнд килмҗән тусхаҗ, эдниг
  арднь орҗ сәәнәр хәләҗ сүл өдр күртлнь өөрнь бәәнә. Энд бәәдг
  медәтнр гертән бәәснлә әдл бәәҗ, эднә төлә сән таал тогтаснд, эднә
  җирһлд байр-бахмҗ үүдәхин төлә соньн керг-үүлдврмүд бүрдәснд
  ханна. Шидр бидн эн социальн бүрдәцин һардач Манҗин Людмилад
  җиңнүләд, гер-интернатын өдр-бүрин тускар келҗ өгхиг сурвидн.

  • 16-12-2020, 17:32
 • “Үнн-чик седклтәһәр бәәхмн”

  Эрднин экн цагас авн нарт-делкән күмн-әмтн үйәс үйд медрлән дамҗулад өгдг мөн. Көгшд дунд болн баһ наста улст әмдрлин ут хаалһдан үзсн-соңссн юман медүләд, үнлҗ болшго дамшлтарн хувалцна. Настнран күндлҗ эднә келсн юм соңсад, үгднь багтад йовхнь сән керг мөн. Энүгән мартл уга шидр мадн күч-көлснә ветеран Сергей Манджиевич Ивановла харһад, терүнә әмдрлин хаалһ болн көдлмшин тускар сурвидн.

  • 18-11-2020, 15:25
 • Шириновихнә тохм тасрсн уга!

  Городовиковск района Амр-Санан селәнд бәәдг Шириновихнә өрк-бүлин тууҗин тускар бичхәр бәәнәв. Эднә уңг-тохмин төрскн һазр - Бүдрмс әәмгин Кердәтә хотн (ода Амр-Санан селән). Эднә өвкнр бәәхтә улс бәәсмн. Октябрьск хүвсхлин хөөн эднә өлг-эдиг шин Советин йосн булаҗ авсмн. Яков болн Баин Шириновихн дөрвн көвүтә билә. Көвүд төрхлә, сән йор гиҗ хальмг улс тоолна. Өрк-бүлд көвүн бәәхлә тохм тасрдмн биш.

  • 17-11-2020, 15:09
 • Олн үртә өрк-бүлмүдин тускар

  Мана орн-нутгт, тер тоод Хальмг Таңһчд, сүл цагт нилхд төрлһиг урмдуллһна керг-үүлдврмүд күцәгдҗәхәс иштә олн үртә өрк-бүлмүдин то икдәд бәәнә. Олн үр асрҗах эк-эцкнрт социальн демин мөңг өгч, эдниг дөңндг деерән олн үртә өрк-бүлин чинр өөдлүллһнә кесг марһас давуллһн сән авъяст тохрҗана. Мана таңһчд олн үртә өрк-бүлмүд федеральн болн региональн халхар күргҗәх дөң авч, шаңһ эднә төрмүдт һол оньг өгчәхиг темдглнә.

  • 16-11-2020, 15:40
 • Баһчудт омг өгч магтдмн

  Давсн зун җилин 60-ч җилмүдт мана орн-нутгт, тер тоод Хальмг Таңһчд, баһчуд механизаторин эрдм дасч төрскн селәндән көдлхиг урмдуллһна керг бүрдәгдсмн. Мана таңһчд зу һар күүкн-көвүн тер кергт орлцв. 1973 җилд мана таңһчд күүкд улсин түрүн тракторн бригад Целинн района «Балковский» совхозд бүрдәгдсмн. Бәәрн селәнә күүкд улс «Улан альчур» гидг бригад бүрдәҗ, селәнә эдл-ахун халхд көдлҗ йовсмн. Тер бригадын ханьд көдлҗ йовсн Манҗин Тамара тер цага тодлврмудар хувалцҗ, Басан Городовиковла харһҗ йовснаннь тускар келҗ өгв.

  • 13-11-2020, 16:03
 • Һарлдсн көвүнлә әдл тоолдг билә

  Басан Бадьминович Городовиков таңһчин һардач бәәсн цагтан селән болһнд күрч, малын хошмудар, тәрәчнрин бригадмудар йовҗ, эгл күч-көлсчнрлә харһҗ олн зүсн төр хаһлхднь дөң-тусан күргсмн. Советск Союзин Герой гиҗ, таңһчин һардач гиҗ ик санан уга бәәсмн, цаһан седклтә, килмҗтә, әмтнлә тевчңгү бәәснь төләднь энүнлә харһҗ йовсн улс эндр өдр күртл Басан Бадьминовичиг бүләнәр тодлна. Хальмгин Герой, нертә малч Василий Манджиевич Очиров Городовиковла болсн харһлтс энүнд җирһлднь учрсн ончта йовдлмуд болҗ тодлгдв гиҗ келнә.

  • 13-11-2020, 16:00
 • Маньҗоу-го Богд эзнә селм

  Мана Хальмг Таңһчин тууҗд Хар-Даһна Басңгин нерн (Басан Бадьминович Городовиков) онц орм эзлҗәнә. Одахн мана алдр нертә инрлын әмдрлин тускар нег соньн йовдлын тускар соңслав. Эн домг болсн йовдлын тускар түүнә нег элгн келҗ өгсмн. Нарт-делкән Хойрдгч дәәнә чилгчд мана цергин нертә командириг бух церглә хамдан Европас Манҗ нутгур (ода Китдын ар-зүн үзг) йовулсмн.

  • 05-11-2020, 16:22
 • БАДМАН ЭРДНЬ: ҮГИН КҮЧН ГҮН УЧР-УТХТА БОЛДГ

  Урн-бүтәләрн, хурц үгәрн нерән алдршсн хальмг шүлгчнрин дунд Ончхан Җирһл, Басңга Баатр, Муушан Һәрә, Калян Санҗ, Көглтин Дава, Нуура Владимир болн нань чигн олн-олн нерд зааҗ болна. Урдк цагин хальмг бичәчнриг Хальмг Таңһчин улс сурһуль сурсн цагас авн сәәнәр меднә. Өдгә цагин Сарасватин (Сарасвати – богиня искусств) евәлд орсн, хальмг келәр бичдг баһ наста шүлгчнр цөн. Теднә негнь – Бадман Эрднь болдг.

  • 28-10-2020, 14:57
 • Хальмг Тањєчин кўндті иргн Елизавета Чонаева

  Тґрскін харсгч Алдр дііні орлцач, кўч-кґлсні ветеран Елизавета Николаевна Чонаева шидр йирн долан наста болв. Тењгр нас ґгід, олна хормад багтљ, эрўл-менд йовхдан Елизавета Николаевна седкл таварн бііні. Сиврин тууврас ирхдін эдн авальтаєан Элстин Изотовин нерті уульнцд ирљ бііршсмн. Энд кўўкдін ґскід, тањєчин ґслт-бослтд кўч-кґлсірн тівцін орулљ йовсн ветеран ода кўртл тер гертін біієі. Алдр Диилврин 75 љилин ґґнлі ирлцўлљ, Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату Елизавета Николаевнад «Хальмг Тањєчин кўндті иргн» гидг ґґдін нер зўўлєв.

  • 09-10-2020, 15:19
 • Нина БАДЕНОВАН зун насна љирєл

  Хальмг Тањєчин болн Ірісін улсин артистк Нина Петровна Баденова 100 насна ґґнд кўрв. Хальмг автономин 100 љилин ґґнлі цацу кўндті болн тоомсрта эн кўўкд кўн, билгті артистк, килмљті эк, олна ўўлдіч тањєчин сойлын љирєлд ик тівцін орулсмн. Дііні ґмн ГИТИС-ин хальмг студь тґгсісн артистнрин негнь болљах Нина Петровна Баденован љирєл хальмг театрла бат залєлдата. Театрин тііз деер билгті артистк 100 єар олн – зўсн дўр бўрдіљ театрин ўўлдврт болн улсин љирєлд мартгдшгоєар тодлгдв.

  • 07-10-2020, 15:07