Социальн көдләчнр дамшлтарн хувалцв

11-06-2024, 10:11 | Общество, Таңһчин зәңгс, Зіњг

Хальмг Таңһч болн Луганск Улсин Республикин Антрацитовск район хоорнд батлгдсн нөкцлт батрад, олн халхар делгрәд йовна. Мана таңһчин эмчнр Антрацитовск района әмтнә эрүл-менд харлһна көдлмш күцәҗәнә, жилищн-коммунальн эдл-ахун көдләчнр гермүдин ясвр кеҗ сән таал тогтаҗана, арһлачнр эврәннь эдл-уушан тенд хулдҗана. Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерств болн Антрацитовск әмтнә социальн теткврин хамцу төв (КЦСОН) бас нөкцлтән делгрүлҗ хамцу үүлдҗәнә.

Шидр таңһчин социальн делгрлтин министерствин болн таңһчин әмтнә социальн теткврин төвин мергҗлтнр Антрацит балһсна КЦСОН-а көдләчнрлә ниигмин сүлҗәнә эв-арһар залһлда бәрҗ, «Ах үйин улс» гидг төсвин медлд кеҗ-күцәҗәх көдлмшиннь тускар келҗ өгәд, медәтнрт күргдҗәдг туслмҗин туст хоршасн дамшлтарн хувалцв. Тиигәд, реабилитацин техническ эв-арһс цаг-зуур олзллһнд өгдг бәәрнә, бийән асрҗ чаддго медәтнриг асрлһна туст элгн-садна төлә сурһуль давуллһна тускар эдн келҗ өгв. Үлгүрнь, «Санаторь гер деер» гидг төсв мана таңһчд сәәнәр делгрҗәнә, терүнә медлд медәтнрт гер деернь олн зүсн социальн болн медицинск туслмҗ күргнә.
Ода деерән Антрацит балһсна хамцу төвд медәтнр болн гемтә-шалтгта улс цаган тустаһар болн сергмҗтәһәр давуллһна әңг уга. Төвин улд терүг секлһнә төр удл уга хаһлгдхмн гиҗ күләгдҗәнә, тегәд Хальмг Таңһчин КЦСОН-а мергҗлтнр үүлдвриннь, медәтә улсла ямаран керг-үүлдврмүд давулдгин тускар келҗ өгв. Антрацитовск КЦСОН-а һардач Наталья Кириллован темдглсәр, иим харһлтс төвин үүлдвр ясруллһнд эрк биш кергтә, эдн Хальмг Таңһчин социальн көдләчнрин дамшлтыг көдлмштән олзлх саната. Медәтнрин төлә әңг бүрдәсн деерән эдн социальн теткврин әңг бас секхәр зуралҗана. «Бидн Хальмгин үүрмүдтән ик ханлтан өргҗ, сүв-селвгән өгч, дамшлтарн хувалцҗ нөкд болҗахинь өөдәнәр үнлҗәнәвидн. Ода бидн мана регионд социальн теткврин халхиг ясрулҗ шинрүллһнә көдлмш күцәҗәнәвидн, тегәд тана дамшлт маднд ик урмд өгчәнә», - гиҗ Наталья Кириллова темдглв.
Хальмг Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министерствин көдләчнр Антрацитовск КЦСОН-а социальн реабилитацин әңгин теткврт бәәдг гемтә-шалтгта бичкдүдт шикр-балта, зер-земш өгүлв. Эн әңгд 67 күүкн-көвүнд социальн-реабилитацин туслмҗ күргнә. Луганск Улсин Республикд Хальмг Таңһчин элч Шахана Андрей күүкд-көвүдлә харһад, эврәннь болн Хальмг Таңһчин залврин Ахлачин дарук–таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министр Өлзәтин Маринан нерн деерәс зуни амрлһн эклснлә болн бичкдүдиг харслһна нарт-делкән Өдрлә йөрәв. Тер мет социальн бүрдәцд көдлмшин төлә кергтә кергсл бәрүлҗ өггдв. Хамцу төвин көдләчнр болн бичкдүд билг-эрдмән үзүләд, гиичнриг ду-бииһәрн байрлулв.

ДООҖАН Наталья
ЗУРГТ: Антрацитовск КЦСОН-д болсн харһлтын кем