Шатта – бичкндк цагин селән

30-05-2024, 16:19 | История, Таңһчин зәңгс, Зіњг

Одахн мана таңһчд Әрәсән Өмн үзгин парламентск ассоциацин (ЮРПА) дарани сүүр болсн билә. Терүнд орлцхар арвн хойр региона зака үүдәгч бүрдәцсин зу һар элч ирсмн. Сүүрин йовудт эдн зака үүдәгч халхар күцәҗәх дамшлтарн хувалцҗ, чинртә кесг төрәр селвлцҗ шиидвр батлв. Күндтә гиичнр дунд Ар Осеть-Алань Республикин парламентин Ахлач Таймураз Тускаев йовла. Элст балһснд дарани сүүр болснд гиич хойр дам байрта бәәсмн, юңгад гихлә энүнә эк-эцкнь Хальмг Таңһчд күч-көлснә хаалһан эклсмн.

1970-ч җилмүдт баахн мергҗлтнр Руслан болн Таисия Тускаевихн Приозерн (ода Көтчнрә) района Шатта селәнд ирҗ көдлсмн, тегәд Таймураз көвүнә бичкндк цагнь энд давсмн. Эцкнь Руслан Мухарбекович Хальмг АССР-ин 50 җилин нертә эдл-ахуд МТМ һардҗ йовла, экнь Таисия Дзамболатовна селәнә эмнлһнд эмчәр көдлсмн. Баахн мергҗлтнр энд зурһан җилдән көдлв. Бичкн Таймураз көвүнь ээҗтәһән Осетьд бәәдг билә, зуг зуни сармудт эн эк-эцк талан ирдг бәәсмн. Эк-эцк хойрнь бәәрн улс дунд күндллһ олҗ, тоомсрта улст тоолгдҗ йовсмн. Бичкн көвүн нааран ирхдән дурта билә, энд селәнә күүкд-көвүдлә хамдан наадад, үүрлдг бәәсән Таймураз Русланович бүләнәр тодлна. Тиигәд ЮРПА-н дарани сүүр Хальмг Таңһчд болснд эн байрлад, бичкндк цаган давулсн Шатта селәнд одх шиидвр авв.
Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) депутат Хаалһин Очр күндтә гиичиг дахад, Көтчнрә района Шатта селәнд одв. Тенд эдн Таисия Дзамболатовна көдлҗ йовсн эмнлһнд, бичкн Таймураз цаг зуур ордг бәәсн бичкдүдин садт, эк-эцкиннь герт чигн одад, бәәрн улсла харһҗ күүндв. Селәнә сойлын Герт болсн харһлт үр-иньгин таалд давв, күндтә гиич тодлврарн хувалцҗ, эк-эцкнь Хальмг Таңһчин тускар бүләнәр келҗ, эн һазра улсин цаһан седклинь мартсн уга гив. Шатта селәнә бәәрн улс бас эк-эцкиннь тускар бүлән үг келв, зәрмснь Таймуразиг таняд, бичкндән ямаран бәәсинь тодлв.
- Нанд Шатта селән бичкндк цагин өөрхн һазр болна. Тер цаг хамгин хөвтә, байрта болн сән-сәәхн болҗ тодлгдна. Тиигәрән дәкәд нег одад, бичкндк цаган тодлад, бәәрн улсла харһхин тускар би даңгин ухалҗ йовлав. Намаг әмтн таньшго, кен, инь таньлго сурхв гиҗ санҗалав. Кесг җил давад нааран ирсндән теңкән уга байрта бәәнәв. Энд цаһан седклтә, төрскн һазр-усндан эңкр улс бәәнә, – гиҗ Таймураз Тускаев келв.
Күндтә гиичд бичкндк цаган давулсн селәнд одхд таңһчин Улсин Хуралын депутат Хаалһин Очр болн Хальмг Таңһчин онц даалһврин элч Анатолий Козачко дөң-тусан күргв. Таймураз Русланович эднд ик ханлтан өргҗ, иим байрта харһлт болснь кезә чигн мартгдшго гив.

ДООҖАН Наталья
ЗУРГТ: Ар Осеть-Алань Республикин парламентин Ахлач Таймураз Тускаев Көтчнрә района Шатта селәнд одсн кем