Нас утдуллһна мөргүлмүд

18-11-2023, 10:00 | Общество

Хальмгин хурлмудт эндр өдрәс авн нас утдуллһна мөргүлмүд эклҗәнә. Зулын өмн болдг эн мөргүлмүдт әмтн олар орлцна. Җилин туршарт эс күцәгдсн тоотан диглҗ авч, орҗадг җилиг бат урмдтаһар тосч әмтн эн мөргүлмүдт ирнә.

Давсн җилмүдт мет һурвн бурхнд – Амитаюс, Ушнивиджая болн Цаһан Дәркд мөргүлмүд нерәдгдҗәнә. Ут тоодан зурһан мөргүл кегдхмн, тиигчкәд тедн амрлһна өдрмүдт болҗахмн.
Тегәд кен чигн бийднь ирлцәтә нег өдр хурлд ирҗ, номд орҗ чадҗана.
Үкр сарин 18-д - 9 часас авн 11 час күртл Амитаюс бурхнд нерәдсн Цаглш уга насни судр умшгдхмн.
Үкр сарин 19-д - 9 часас авн 11 час күртл Цаһан Дәркин насни бүтәл болгч «Долкар Цедуб» ном умшгдхмн.
Үкр сарин 25-д - 9 часас авн 11час күртл әмтн Намҗл Бурхна насни чоһа номд орхмн.
Үкр сарин 26-д - 9 часас авн 11 час күртл Цаглш уга насни судр соңсч әмтн насан утдулхмн.
Бар сарин 2-т - 9 часас авн 11 час күртл хурлд ирсн әмтн Намҗл Бурхна насни чоhа мөргүлд орхмн.
Бар сарин 3-д - 9 часас авн 11 час күртл әмтн «Долкар Цедуб» гидг Цаһан Дәркин насни бүтәлд орхмн.
Тиигәд долан хонгин амрлһна өдрмүдт хурлд 9 часас авн 11 час күртл болх мөргүлмүдт ирҗ орад, кен чигн күн насан утдулад, шин җилд амр-төвкнүн седклтәһәр орхмн болҗана.

УШКАНА Сувсн