Салькнла дөрлдҗ гүүлгнә

18-11-2023, 09:45 | Общество

Сүл цагт гиигн көлг залсн күүкд улсин то өсәд йовна. Күүкд улс эвтәһәр маши залҗ кергәрн адһҗ йовхиг үзҗ болхмн. Җолачнр дунд нурһлҗ баһчуд бәәнә, болв наста улс бас харһна. Приютное селәнд бәәдг далн тавта медәт Надежда Сукова дөчн һар җилдән гиигн маши залҗ, олн-әмтнд бахмҗ үүдәнә. Эн райондан күүкд улс дунд түрүн болҗ маши залдг болв гиҗ келхлә буру болшго.

Авальнь Степан Иванович цагтан җолачар көдлдг бәәсмн, тегәд терүнә седвәрәр Надежда Георгиевна маши залдг дасч авв. Көдлмшин хөөн кеер һарад, эдн эврәннь «Запорожец» тамһта машиһәр йовдг бәәсмн. Хөөннь Приютное селәнд ДОСААФ-ин сурһульд орад, шүүврән өгәд, эн көлг залх зөв авв. Тер цагас авн дөчн һар җил давв. Һундл төрхд, Степан Иванович сәәһән хәәв, машиһәрн һарч йовх болһндан Надежда Георгиевна герин эзән бүләнәр тодлна.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 125 (18964) 18 ноября 2023 года, СУББОТА)

БАТАН Сәәхлә
ЗУРГТ: медәт Надежда Сукова хаалһд һарч йовҗах кем