Ветеранд золһв

02-03-2023, 14:08 | Общество, Таңһчин зәңгс

Шидр П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә ах эмч Александр Калаев РСФСР-ин ачта эмч, таңһчин эрүл-менд харлһна ветеран Мария Кавкишевна Убушиевад золһҗ одв.

Хальмг улс тууврас хәрҗ ирснә хөөн таңһчин босхмҗд ик тәвцән орулсн улсин негнь эн медәт болна. Мария Кавкишевна 1957-ч җилд төрскн таңһчурн хәрҗ ирәд, балһсна эмнлһнд отоларинголог болҗ көдлв. 1959-ч җиләс авн 1962-ч җил күртл таңһчин эмнлһнә поликлиническ әңгиг һардсмн. 1962-ч җилд эмнлһнд отоларингологическ әңг бүрдәгдхлә Увшин Мария терүг һардад, олн җилдән тенд көдлв.

- Мария Кавкишевна эн әңгиг 25 җилдән чадмг кевәр һардад, отоларингологическ цергллтин делгрлтд ик тәвцән орулсн эмч болҗана. Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин медлд үүлддг отоларинголог болн Әрәсән отоларингологудын номин ниицәнә региональн әңгин ахлач болҗ, аһу ик көдлмш күцәсмн. Эндр энүнә сурһульчнр мана таңһчд болн талдан регионмудт көдлҗ йовна. Мана эмнлһнә көдләчнр дару-дарунь ветеранд золһҗ, мендинь меднә, сән өдрмүдлә йөрәнә. Мария Кавкишевна таңһчин эмнлһнә тууҗиг, Семен Залкиндын болн Петр Жемчуевин намтриг сәәнәр меднә, эндр көдлҗәх эмчнрин төлҗлтд туслсмн. Бидн мана ветеранас үлгүр авч, бахмҗ кенәвидн, – гиҗ Александр Калаев келв.

Келхд, Увшин Мария моһа сард 95 җилин ончта өөнән темдглхмн. «Мана эмнлһнә иргч сән болх гиҗ би ицҗәнәв, юңгад гихлә терүнә төлә цуг арһ-чидл бәәнә, өөдән мергҗлттә улс көдлҗәнә», – гиҗ Мария Кавкишевна золһҗ ирснднь баһ наста үүрмүдтән ханлтын үгән нерәдҗ байрлв.
Харһлтын йовудт ветеран хамдан көдлҗ йовсн үүрмүдән бүләнәр тодлв.

БАТАН Сәәхлә
ЗУРГТ: харһлтын кем