Бат таңһчин болн орн-нутгин төлә

17-09-2021, 17:34 | Политика

Эн җил Әрәсәд орн-нутгин Хүүвин депутатнрин суңһвр түрүн болҗ һурвн өдртән давулгдв. Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) депутатнр суңһврин түрүн өдр шунмһаһар дууһан өгв.
- Эндр мана орн-нутгт чинртә болн темдгтә өдр болҗана. Бидн мана иргчин төлә дууһан өгчәнәвидн, Әрәсән орн-нутгин Хүүвд ачта, күндтә, үнн хәләцтә, олн әмтнә нәәлвр күцәх улс депутатнрт суңһгдх зөвтә. Эдн олн әмтнә даавр күцәх, Әрәсән болн Хальмг Таңһчин олн келн-улс ни-негн бәәхиг, мана орн-нутгт тогтун бәәдл теткх улс болх зөвтә, тегәд цуһар суңһврт шунмһаһар орлцҗ, дууһан өгх зөвтә гиҗ санҗанав. Энтн күн болһна иргнә даавр болҗана, - Хальмг Таңһчин улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Анатолий Козачко келв.
Таңһчин зака үүдәгч органа вице-спикер Сергей Сухинин 14-ч тойгта суңһврин участкд ирәд, бас дууһан өгв. Энүнә темдглсәр, орн-нутгин Хүүвин депутатнрин суңһвр эн җилин ончта йовдл болв. «Би «Негдсн Әрәсә» партин болн терүнә кандидатнр Сергей Шойгуд, Сергей Лавровд, Денис Проценкод, Елена Шмелевад , Анна Кузнецовад, Башанкан Бадмд дууһан өгәд, эдниг дөңнв. төлә дууһан өгв. Эн улс кергән сәәнәр меддг улс болна, эдн партьд диилвр теткх деерән олн әмтнә көтлвр эрк биш күцәҗ чадх», гиҗ Сухинин хувалцв.
Тер мет эн өдр депутатнр Ангира Булган, Балдашина Владилен, Мергульчин Баатр, Муджика Борис, Халган Очр, Салан Бадм суңһврин участкд ирәд, дууһан өгв. Бадм-Хаалһин Ольга электронн эв-арһ олзлҗ суңһврт орлцв.
Мана зәңгч