єартан ґґті болсн учрар

06-08-2020, 10:07 | История

- Мана ґрк-бўл хальмгудыг Сиврўр нўўлєхин ґмн Приютна районд біідг билі. 1943 љилин декабрин 28-д ик машид мана бичкн селінўр ирід, цугтаєинь Дивное станцд тґмр хаалєд кўргв. Бидн ээљтієін болн эктієін хол хаалєд єарч йовлавидн. Тавн ўрніснь ууєнь Роза арвн долата билі, отхн Володя болхла єурвн сарта нилх кґвўн біісмн. Мана эк цецн ухата кўўкд кўн біісмн, тегід хол хаалєд авч єарчахиг медід гертісн юм уйдг «Зингер» машинк авсн бііљ. Тавн ўрті кўўкд кўн кўнд цагла эннь ґлсљ ўкшгод керглгдхиг сіінір медсмн. Мадн Тюменск областин Голышмановск района Ламенка станцд ирвидн. Тенд мадниг цан деер ачад, ґ-шуєу модн дотр хасгуд біідг аулд авч ирв. Тенд біісн улс маднд сана зовад, экм гертісн авч єарсн олн зўсн эд, аає-сав болн хувц-хунр хот-хоолд сольдг біісмн. Экмдн єартан ґґті билі, тегід эн біірн улст хувц-хунр уйдг, беш тівдг билі, терўндін эн ўс-тос, єуйр авдмн. Мана эк тівсн беш біірн улст таасгддг билі, тегід хам-хоша селідт энўні тускар імтн соњсад бас дууддмн. Хойр хонад, беш тівід экмдн кґдлмш кесндін хот-хол авч хірљ ирдг билі. Тавн ўрін хувцлх бас кергті біісмн, тегід эвріннь болн ээљин хувциг удрад, эн маднд хувц уйдмн. Шуурад эвдрсн хувциг экмдн халаслад ясад ґгдг билі. Мадн біісн селінд хасгуд олар біідг билі, тегід экм тедні хувц дуралєад маднд бўшмўд уйдмн. Тедн хувц-хунран халад эс гиж мґњгнд нўк кеєід кеерўлдм, тернь гўўхлі љињндг билі. Тегід маднд экмдн бас тиим кеерўл кељ ґгдм (зургт). Нег дікљ бидн тер хувцан ґмсљ кеерч зурган цокулсн билівидн, – гиљ Полина Борисовна тодлљ келні.
Арвн єурвн љилдін Сиврин єазрт біієід, ўрднь тенд ґсід-босад гиљгті кўўкд болв. Настя болн Полина Тюмень балєснд сурєуль сурдг болв. Настя модна эдл-ахун техникумд, Полина медицинск училищд орв. Бийнь сурєуль уга болсн учрар экнь кўўкднь эрдм дасад сурєульта болтха гиљ сандг билі. Тегід оютнр болсн кўўкдтін экнь ке-сііхн бўшмўд уйљ ґгдмн. Полина Борисовнан келсір, эдн баахн цагтан экнь уйсн бўшмўд ґмсљ кеердг билі. Дікід гиигн хувц уйсн деерін экнь кўлт, девл, кґнљл болн нань чигн кегдл уйдг бііљ.
Тґрскн єазрурн хірх зґв ґгхлі Мухлыновихні ґрк-бўл кўнд цагла ґлсљ ўклго імд ўлдхд туслсн «Зингер» машинкін авч хірв. Энд Ольга Бадминовна машинкірн олн ачнр-зеенртін хувц уйдг болв. Кўўкднь эрдмірн кґдлід, бийснь эк-эцкнр болад бийін даав. Экнь дассарн ўўл бірљ олн зўсн хувц-хунр эдндін уйдг біісиг Полина кўўкн келні. Тер цагт эд кимд біісмн, тегід кґдлмшин халхар талдан балєсд орхларн кўўкднь экдін эдин тасрха авч ирдмн. Хґґннь эн машинкар Настя кўўкнь хувц уйдг болв, эн экін дураљ єартан ґґті болљ ґссмн. Ачнрнь тґрљ єархла ээљнь эдндін бас олн зўсн хувц уйдг болв. Сін авъяст тохрсар, Шин љилин байрин ґмн эн эднд ке-сііхн костюм уйдг билі. Эндр ґдр кўртл «Зингер» машинк эдні ґрк-бўлд бііні, терўг ачнр-зеенрнь хадєлљана.

ДАВАН Наталья
ЗУРГТ: 1946 љил. Ольга Бадминовна Мухлынова
Полина, Володя
болн Раиса кўўкдтієін