Хальдврта гемиг эмнхд белн

27-03-2020, 15:00 | Общество

Ґцклдўр «Калмыкия» РИА-д тањєчин эрўл-менд харлєна министр Юрий Кикеновла харєлт болв. Министр коронавирус хальдврта геміс гетлўллєні туст кељ-кўціљіх керг-ўўлдврмўдин тускар медўлљ, тањєчин олнд зіњгллєні эв-арєсин элчнрин тускар келљ ґгв.
Хамгин тўрўнд єазадын орн-нутгудас ирљіх улсиг илдкљ, эдні эрўл-мендинь шинљлні. Иим улс 14 хонгт гертін бііх зґвті. Одахн Москваєас ирсн нег залу кўн коронавирусар гемнљ гиљ мана біірн лабораторьт кесн шинљллт ўзўлв. Мањєдур-нґкідўр «Вектор» гидг федеральн тґвд кегдсн шинљллтин аш ирхлі, эн гемір гемтсн угаєинь лавта медгдх. Энўні ґґрхн улс хальдврта гем эмндг больницд орулгдв. Энўнлі харєад, хірлці бірсн єуч єар кўўг эрўл-дорул улсиг дав зуур біілєід, эрўл-мендинь хілідг біірнд біілєхмн.
Тањєчин эрўл-мендин харлєна халх коронавирусас імтиг эмнхд белн бііні. Тањєчин бюджетіс 100 сай арслњ йилєгдв. Эн мґњгір хальдврта геміс хґрлєні болн эмнўлєні цуг кергті хамг тоот хулдљ авгдв. Элстин ґґр-шидр бііх Яшкулин, Ик Буурла болн Приютна райодт хальдврта гем эмнлєні тґлі дікід немр 300 зііті біірнс бел кев.
Ода Москваєас болн нань чигн єазрас олн улс герўрн хірљ ирні. Эдн 14 хонгтан гертісн єарлго, імтнлі харєлго бііх зґвті. Дегц олн улс гемтшгоєин тґлід імтн бийін сагар бірх зґвті. Олн улс хурдг єазрт одхмн биш, імтнлі харєад керг уга, гертісн єарлго бііхлі сін болхмн, – гиљ министр дікн-дікн давтад келв.

АРЗАН Маргарита