• Ичртә йовдлмуд һарһҗ болшго

  Шидр Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) депутатнр Болдра Валерий, Муутла Николай, Салан Бадм, Даван Геннадий, Очра Валерий болн Сухинина Сергей региональн зака үүдәгч йосна органд тогтсн бәәдлин тускар ухан-тоолвран медүлҗ, дуудвр барлв. Терүнд эдн депутатнр нег-негән күндлҗ, бийән чикәр бәрҗ, суңһачнриннь неквр күцәхин төлә арһ-чидлән негдүлҗ үүлдх зөвтә гиҗ темдглв. Харм төрхд, зәрм депутатнр сүл цагт сессин сүүрт цүүгә һарһад, нег-негән муутхад, худл зәңг тархаһад бәәхнь таңһчин политическ бәәдлиг муурулхар седнә гиҗ эдн дуудвртан бичв.

  • 27-11-2020, 14:45
 • Сін сурємљ ґгхір

  Ґдгі цагт хальмг ґрк-бўлмўдт ямр нег ик байрта йовдл (єарсн ґдр, ончта ґґн) болхла, элгн-саднь тењгр хана. Сўл љилмўдт энўг імтн дару-дарунь кўціні. Сґґєір, олн імтн унтљасн цагт, бууєар халєна (выстрел) і болн дегц аєарт хаєрљах олн зўсн петардмуд харљњнад, тачкнад, цугтаєинь серўлљ, тґвкнўн біідл эвдні. Урднь зуг діінд імнісн хаєцсн цергчнрин санлынь тевчід, бууєар зерг хадг (залп) біісмн. Энтн чинрті керг болљана.

  • 16-10-2020, 14:54
 • «Чикнә хуҗрин» туск ухан-санан

  Делкәг хүврүлҗ оңдарулсн хүвсхлин (революцин) өмн Әрәсәд олн ухата-сегәтә әмтн һарч, тоолш уга сән юм бичн үүдәҗ йовсн мөн. Тер тоод орҗах негнь – Хальмг Таңһчин Баһ Чонса әәмгин гелң Боован Бадм. Һундл төрхд, эн сегәтә күүнә наснь ахр болад, түүнә түүрвсн неглхн үүдәвриг бидн медҗ бәәнәвидн. Тернь «Чикнә хуҗр» гидг дун.

  • 07-10-2020, 15:08
 • Ґґнин байр ґргмљті болв

  НИМГРІ Иван, Хальмг Тањєчин сойлын ачта кґдліч:
  - Эн амрлєна ґдрмўдт мана теегин хотл балєсн 155-ч љилин ончта ґґнін темдглв. Ґґн угтљ мана Элст улм сііхрљ кеерв. «Иньгллт» паркд Диилврин талвњ ясврин хґґн байрин таалд секгдв, тенд байрин керг-ўўлдврмўд болв. Мана хотл балєсна ґґнин байрт орлцхар кесг гиичнр ирв. Мана ахнр-дўўнр Бурятин делегац ирснь темдгті. Бурять Республикин Толєач Алексей Цыденов бийнь ирід, экономическ форумд, джангариадт болн талдан керг-ўўлдврмўдт орлцв.

  • 21-09-2020, 17:04
 • Зүсн-зүүл гисн юмби?

  Одаһин хальмг келнд олн үгмүд әдл кевәр керглгдәд йовна. Зәрм цагт эннь сән, ямаран болвчн ухан-санаг олн үг-янзар келҗ болна. Зуг, зәрм цагт иим олн утх-чинртә үгмүд мана келиг угатя болһад ядурна. Үнәр көгҗәд делгрсн келнд нег үг нег утхта болх йоста. Энүнә тускар ода «зүсн-зүүл» гидг үгиг үлгүр авч үзүлий.

  • 07-09-2020, 13:13
 • «МУ ЗАЯТА ЮМН»

  «Музъята» гидг ўгиг би бичкндін кґгшдіс дањгин соњсч йовлав. Тер цагт эн ўг нег му юмна зўўл гиљ медгддг билі. Ода аль єазрт мана хальмгуд тиигід келдгинь сіінір медгдх биш, зуг бичкндк цагас соњсч йовсн эн ўгиг шидр базрт соњсчкад, тўўні тускар бичх седкл тґрв.

  • 10-08-2020, 17:18
 • «АВЪЯС» ГИСН ЮН ҮГВ?

  Мана көгшн хальмгуд хуучан санхла, урдкан келәд бәәхлә, «кезәнә әмтн авъясан бат бәрдг бәәҗ» гиҗ оньдин келнә. Тер «авъяс» гисн ямаран үүсл-һарлта, ямаран учрта, ямаран утхта үгв гиҗ ухаһан туңһаҗ хәәхлә, олн соньн юмн һарч ирв. Эн «авъяс» гидг үгиг би бичкнәсн авн ээҗәсн соңсч түрүн болҗ медләв, хөөннь сурһуль сурхдан чигн багшнрасн соңсч йовлав

  • 23-07-2020, 12:10
 • Хальмгар келдгін яєад мартљахмб?

  Хальмг Тањєчд дала тґр бііні. Тер тоод нег чинрті гисн тґрнь энтн хальмг келін хадєлљ делгрўллєн. Ода дундын сурєульд долан хонг болєнд хальмг келні хойр кичіл давулгдна. Эннь дегд бає, сурєульчнр дасч чадшго. Долан хонгин эргцд кўўкдин тґлі хойр кичіл давулад, тґрскн кел дасхљ болшго.

  • 13-07-2020, 17:25
 • Кен чигн мартгдшго, юн чигн мартгдшго

  Тууљин болн иргчин ґмн цуг улс дааврта болљахин тускар Алдр Диилврин 75 љилин ґґнд нерідљ, Ірісін Президент Владимир Путин бичсн илдклд дііні туск ўнн тоотыг хадєлх кергтіг дікн тодлулљ, кўмни тууљд учрсн делкін хойрдгч дііні ашинь хаљилєхір седљіх политикўдин, номтнрин, олна ўўлдічнрин болн нань чигн улсин задын хутхур болгч ўўлдврт харш тівх кергтієинь єооднь зааљ бичљіні. Імтні ухаг салвлљ, нег ўлў ґсч йовх ўйнрин толєад чик биш тоолвр орулхар кегдљіх тоотыг Президент ил біідлднь ўзўлв.

  • 10-07-2020, 15:37
 • Советск кўўкд улсин тускар Японьд

  Тґрскін харсгч Алдр дііні љилмўдт советск кўўкд улс ямаран ик даавртаєар болн теслттієір кўнд тоотыг дааљ єарад, диилврт ик тівцін орулсна туск комикс-манго Японьд ик тааслт олљана.
  Яєад тиигљіхмб? Дін гисн зовлњ йириндін кенд чигн керг уга. Кўўкд улст болхла дін тґрўц керг уга. Чилшго зовлњ ўўдідгинь, дін болн кўўкд улс гисн медін тґрўц хоорндан ирлцхш. Болв цагин йовудт хортыг уга келєнд кўўкд улс орлцх зґвті болв. Дііні іімшгті цагт кўўкд улс ямаран кевір діілдљ йовсинь Светлана Алексиевич бичсн романд йир сіінір ўзўлгдљіні.
  Белорусск бичічин эн романар тівгдсн комикс давсн љилин апрель сард Японя хулд-гўўлгінд орсн билі. Ода 2020 љилд терўгір соньмслєн холванд икдід, терўг хіієід, нег-негнісн авад, интернетин дґњгір олад, эн комиксла японцнр таньлдљана. Йириндін комикс-мангон янзтаєар кегдсн фильмс Японьд ик соньмслт болн тааслт олна. Иигід «Майор Гром: Чумной доктор» гидг нертієір экранмудт 2021 љилд єарх комиксиг японцнр оданас авн эклід кўліљіні. Майор Громин туск бўкл сериал Японя экранмудт єархмн.
  Маднд эврі литературан тархахин тґлі бас тиигід імтиг соньмсулх шин янз хііх кергті гисн ухан орна.

  • 09-07-2020, 10:42