• Татарстана ачта артист - Эрднь Чавлинов

  Татарстан Республикин сойлын министерствин ашлгч комиссин сўўр шидр болв. «Сойлын институт – келн-улсин сойлын уњ-зґґриг хадєллєна эв-арє» гиљ нерідгдсн тер сўўрт олн тґр хілігдв. Сўўрин ашар Татарстана Толєач Рустам Минниханов искусствин ўўлдічнрт ачлврмуд бірўлљ ґгв. «Бермянчек» гидг ГФАК-н ах дирижер Эрдни Чавлинов кґгљмин искусств делгрўллєнд тівцін орулснднь Татарстана Президентин Зірлгір ачлгдв. Эрднь Чавлиновд Татарстан Республикин ачта артистин кўндті нерн зўўлєгдв.

  • 04-02-2020, 09:26
 • Хадмнлдг авъяс

  Кезіні нег кўўкті эк кўўкін хірд мордулад йовулљаєад келдг болна: «Хірин єазрт одад бііхич, одсн єазртан љилдін бичі ду єар». Мордад ирсн бер љилдін тагчгар, ду єарлго, герин ахуєан кеєід, кґдлід бііні. Нег ґдр суулєан авад уснд одхлань, арднь хадм эцк эк хойрнь кўўндљіні: “Манад келн-амн уга бер учрљл. Хірўлх кергті, мана тохм ўріх.” Тиигід кўўндљ бііхлінь бернь гўўљ орљ ирід келні: «Аав, ээљ! Тенд урсхулын кґвід, урємлын йозурт, уульмха міілмхіг янзлљ бііні».

  • 30-01-2020, 11:41
 • Сойлын делгрлт - ґдгі цагин сін темдг

  2018 љилин май сард Ірісін Президент Владимир Путин «2024 љил кўртл келн-улсин кўслин болн Ірісін Федерациг делгрўллєні кўслин тускар» гидг зірлг батлсн билі. Энўніс ишті келн-улсин тґсвс темдглљ авсмн, тер тоод сойлын халхар єоллгч зґрўллтс. Сойлын халх тўрўн болљ келн-улсин тґсвсин тоод орсн болдг. Орн-нутгин ямаран чигн булњд бііх імтн сойлын халхин керг-ўўлдврмўдт орлцљ чадхин тґлід эн келн-улсин тґсв кўцігдхмн.

  • 29-01-2020, 11:11
 • Йирн љилин ґґдм - љирєлин сііхн байр

  Мана ах ўйин улс - тањєчин тууљин герчнр болљана. Терўніс давхла, эн імтн тер тууљиг эврі ўўлдврірн біідл-љирєлд тохрасн улс болљана. Хальмг автономин 100 љилин ґґнд ґґрдід ирчксн цагт эн улс теегт учрсн хўврлтсиг ўзсн, орлцсн імтн хальмг улсин љирєлд учрсн цуг кўнд тоотыг дављ єарсн, шунмєа кўч-кґлсірн эндрк біідл-љирєлиг тетксн цагин ил герчнр болљ, маднд ўлгўр болљана.

  • 29-01-2020, 11:08
 • Шаттад сойлын Цутхлњ секгдв

  Давсн бембі ґдр, январь сарин 25-д, Кґтчнрі района Шатта селінд ончта йовдл болв. Эн ґдр энд дембрлтті біідлд сойлын болн сул цаг давуллєна шин Цутхлњ секгдв. Селіні імтн ик-бає уга нааран ирсмн. Сойлын цутхлњ секлєні байрин керг-ўўлдврт кўндті гиичнр: тањєчин правительствин Ахлачин негдгч дарук Боова Бадмаев, тањєчин сойлын болн туризмин министр Хонгр Эльбиков орлцв. Эдн цуглрсн улсиг эдні біідл-љирєлд учрсн ончта йовдлла ірўн седклісн йґрів.

  • 28-01-2020, 10:45
 • Тґрскн єазртнь дуучиг йґрів

  Шидр «Звезда» федеральн канал бўрдідг «Новая звезда» гидг тґсвд хальмг дууч, А.О-Г. Цебековин нерті Хальмг Тањєчин хорин солист Лиљ Горяев диилвр бірсні туск зіњг тањєчин імтнд байр-бахмљ ўўдів. Тер марєанас хірљ ирсн мана дуучиг імтн байртаєар тосч авад, диилврлінь йґрісн болдг.

  • 28-01-2020, 10:26
 • «Ґґрднриг» байртаєар тосв

  «Ґґрднр» бииєин Театрин артистнр амрлєна ґдрлі ґнчн кґгшд шањєа хіліврт бііх герт одад, тенд концерт ўзўлв. Дигті 11 часла кґгшд адєм угаєар эвріннь актов залд цуглрљ ирв. Тііз деер эдниг кґгљм татљ «Ґґрднр» театрин кґгљмин оркестр тосв. Хальмг бииєин айсмуд цуглрсн улст сергмљ ўўдіљ, байрин седкл зўўлєв. Кґгљмин айсиг дахулад артистнр ду дуулад, бає цагинь теднд тодлулв.

  • 23-01-2020, 09:39
 • «Хальмгин туск дун»

  Иим сііхн нерідлєті Цугірісін марєан зарлгдљана. Орн-нутгин сурєулин олн зўсн заведеньст сурчах бичкдўд болн баєчудын Цутхлњгудын болн клубмудын орлцачнр, баєчудын олна организацсин гешўд, онц нань чигн бає наста улс марєанд орлцљ чадљана. Бичкдўдин болн баєчудын билг-эрдм делгрўллєнд зґрўлгдсн хілівр Цугірісін кемљінд кегдљіхнь йир соньн.

  • 23-01-2020, 09:22
 • ХУУЧИГ ШИНЛІ ЗАЛЄЛДУЛЉАДГ ТОД БИЧГ

  Єундл тґрхд, ґдгі цагт тод ўзгір соньмсдг, терўг сіінір меддг улс ховр. Тедні негнь «Хамдан» телеўзлин шишлњ зіњгч 31-ті Геннадий КОРНЕЕВ мґн. Терўнлі мана зіњгч кўўндљіні.

  • 22-01-2020, 09:54
 • Эцкин зург эклцнь болв

  Давсн љилин декабрь сарин 28-д «Родина» кинотеатрт документальн хальмг кино ўзўлв. Тернь «Прощай, земля калмыцкая» гиљ нерідгдсмн. Ґріл часин дунд болсн кинозургт хальмг нег ґрк-бўлиг яєљ Сиврўр туулєсна кемиг ўзўлљіні. Арлтан Бембеев белдљ тівсн фильмиг олн элстихн эн ґдр хілів. 1943 љилин декабрь сард хотл балєснд біісн хальмгудыг «Родина» кинотеатрас авч єарсинь тодлсн кґгшд, эк-эцкнрісн медсн імтн эн єашута санлын Ґдр фильмиг хілієід, кинотеатрин ґґрк санлын біірнд цецгўд тівв.

  • 22-01-2020, 09:54