• Агрономчнр дамшлтарн хувалцв

  Шидр Яшалтан района Эсто-Алтай селәнд К.Марксин нертә СПК-н ул деер тәрәнә һазрин Өдрт нерәдсн хург болв. Городовиковск, Ик Буурла, Приютна райодын, тер мет Аһшин, Әәдрхнә, Ростовск, Шартун мүҗсин болн Сарпулин крайин селәнә эдл-ахун арһлачнр болн мергҗлтнр ирҗ орлцв.

  • 01-06-2024, 15:30
 • Таңһчин малчнр күцәмҗ бәрв

  Хөн сарин 23-ас авн 25 күртл Дагестан Республикин Каспийск балһснд тохма хөөдин болн ямадын Әрәсән XXIV һәәхүл давв. Терүнд орн-нутгин 24 регионас, тер тоод Запорожск болн Херсонск мүҗсин, мал өсклһнә 60 һар эдл-ахус орлцв. Тер мет йосна элчнр, региональн АПК-н заллтсин һардачнр, номтнр болн малчнр керг-үүлдврт ирҗ дамшлтарн хувалцв. Һәәхүлд һучн һар тохма мал үзүлгдв.

  • 28-05-2024, 18:06
 • Царцаха уга келһнә туст

  Хальмг Таңһчин селәнә эдл-ахун министерствин, «Россельхозцентр» ФГБУ-н мергҗлтнр Ик Буурла, Яшкулин болн Хар Һазра РМО-син элчнрлә хамдан хойр гектар аһу һазрт царцахаг уга келһнә туст ирлцңгү көдлмш давулв. Тер мет таңһчар 155 миңһн гектар аһу һазр шинҗлгдв. 4,17 миңһн гектар аһу һазрт хорта урһмл урһҗаснь илдкгдв. Урднь ирлцңгү көдлмш Үстин районд бас давулгдв.

  • 18-05-2024, 15:25
 • АПК-н көдләчнр керглгдҗәнә

  Шидр болсн сүүрт селәнә эдл-ахун министр Гаван Тимур илдклән кев. Тимур Сергеевич АПК-н халхд регионд керглгдҗәдг кадрмудын бачм төрин тускар келв.

  • 17-05-2024, 15:25
 • Селәдин бичкдүд шин бүүртә болв

  Һаха сарин 1-д Көтчнрә района Өвдг болн Көглт селәдт бичкдүдин садмуд байрин бәәдлд секгдв. Өвдг селәнд 20 бәәрн күүкн-көвүнә, Көглтд 30 бичкнә төлә сән таал тогтагдв. Эн объектс «Демографь» гидг келн-улсин төсвин «Күүкд улсиг көдлмшәр тетклһнд туслһн – 3 нас күрәд уга бичкдүдин төлә дошкольн сурһуль-эрдмин таал тогталһн» гидг региональн төсвин халхар тосхгдв. Бичкдүдин садмуд өдгә цага кергсләр, өлг-эдәр теткгдв, энд бичкдүд нааддг, унтдг, сурдг хорас бәәнә. Тер мет бүрдәцд медицинск, көгҗмин кабинетмүд, хувц-хунр уһадг, хот болһдг шишлң хорас бәәнә, тегәд эн бүрдәцс өдгә цага некврлә ирлцҗәнә.

  • 04-09-2021, 15:30
 • ЭКИН СЕДКЛ ҮРНД

  Өдгә цагт баһчуд дала үр һарһхар седхш. Өрк-бүл болһн ик зуудан нег-хойр үртә болна. Элстд бәәдг Бериковихнә баһ өрк-бүл 4 үртә, ташр теднь цугтан көвүд! Олн үртә эк Хаска Байртала мана зәңгч күүндв.

  • 20-05-2021, 16:11
 • Селәдт хаалһс ясгдҗана

  Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун темдглсәр, мана таңһчд федеральн хаалһс бәәтхә, бәәрн хаалһс бас ясгдҗана. Тиигәд эн җил 13 дууна бәәрн чинртә хаалһс ясгдхмн. Давсн җилд олн зүсн көтлврмүдин медлд 18 дуунад хаалһ ясгдсн билә, 16 дуунад хаалһ тосхв, тер тоод Красный Партизан, Һашун Бурһст селәд күртл, Яшкуль селәнд Босхмҗин болн Очра нертә, Комсомольский селәнд болхла Нимгрә нертә уульнцст хату девскртә хаалһс тосхгдв. Селәд күртл хаалһс тосхлһнд таңһчин бюджетәс мөңг йилһдг деерән селәд дотр бәәдг хаалһс яслһнд болн шин хаалһс тосхлһнд субсидь йилһгднә. Селән һазрт бәәдг улст сән таал тогтаҗ эн туст көдлмшән цааранднь күцәхвидн, гиҗ таңһчин Толһач цәәлһв.
  Олна эдлврт бәәдг бәәрн хаалһсин тосхлтд, реконструкцд болн бат ясврт таңһчин бюджетәс субсидь авх райодын муниципальн бүрдәцс йилһҗ авгдв. Удл уга эн кергт РМО болһнд 10 сай арслңга субсидь өглһнә туст бооцан батлгдхмн.
  2019-ч җилд бәәрн чинртә хаалһсин бат ясвр күцәлһнд ут тоодан 130 сай арслң йилһҗ өглһнә туск бооцан батлгдсмн. Тер мөңгәр 20,7 дуунад хаалһ ясгдв. 2020-ч җилд болхла 19,9 дуунад хаалһст сән таал тогталһнд 120,4 сай арслң йилһгдсн билә.Тер мет давсн җилд Элстин меҗәд 80 дуунад хаалһ ясгдсн билә.
  - Эн җил «Әәмшг уга болн сән чинртә хаалһс» гидг келн-улсин төсвин медлд мана таңһчд 128 дуунад хаалһ ясхмн. «Каспий» Р-22 гидг хаалһин участкд ода ясврин көдлмш күцәгдҗәнә, энд хаалһин җисәг хойрас дөрвн күртл икдүлхәр зуралҗана. Энд ут тоодан 7,3 дуунад хаалһд хату девскр шинрүлгдхмн. Мана таңһчд хаалһс сән чинртә болн әәмшг уга болхин төлә аһу ик көдлмш кегдҗәнә, - гиҗ Бату Сергеевич темдглв.
  БАТАН Наталья

  • 22-04-2021, 15:00
 • Хаврин тәрәнә көдлмш эклҗәнә

  Хальмг Таңһчд хаврин тәрә тәрлһнә болн услврин участкудт ус оруллһна көдлмш күцәлһнд белдвр кегдҗәнә. Энүнә тускар Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату зәңгләд, эн җил буудян зүүтә эдл-ууш урһалһнд 232,27 миңһн гектар аһу һазр олзлгдх гив.

  • 01-04-2021, 17:08
 • Бурят тохма мөриг шинҗлхлә...

  Бурятин малын тохмин төрәр үүлддг цергллт мөрдиг өсклһиг номин халхар шинҗллһнә Цугәрәсән ик сурһульла хамдан бурят мөрнә шинҗллт эклхәр шиидв.

  • 25-03-2021, 17:17
 • Селәдт сойлын гермүд ясгдҗана

  Сүл цагт мана таңһчд селәдин сойлын Гермүдт ясвр келһнә болн шин объектс тосхлһна төр сән йовудтаһар күцәгдҗәнә гиҗ келҗ болхмн. «Сойл» гидг келн-улсин төсвин медлд ордг «Хальмг Таңһчд сойл болн зуульчллһ делгрүллһн» болн «Селән һазрин өдгә цага бәәдл» гидг региональн көтлврмүдин халхар эн туст керг-үүлдврмүд күцәгдҗ, селәдт сойлын бүрдәцст сән таал тогталһна төр хаһлгдҗана. Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун седвәрәр эн көтлврмүдин керг-үүлдврмүд дигтә-даратаһар күцәгдҗ, сойлын бүрдәцсин материальн-техническ ул батруллһна, тенд ясвр келһнә болн коллективсиг кергтә зевсгүдәр болн өдгә цага кергсләр тетклһнә туст баһ биш көдлмш күцәгдв.
  Тиигәд сүл цагт Яшкулин района Чилгр, Көтчнрә – Шатта, Ергенинск, Хар Һазра – Ачнр, Городовиковск – Виноградное, Приютна района Первомайский селәдин сойлын гермүдт бат ясвр кегдв. Эн җил Көтчнрә района Чкаловский селәнд сойлын Гериг шинәс ясхмн, Ик Буурла района Баһ Буурл селәнә ДК-д болн Хар Һазра района Комсомольский селәнд сойлын төвд бат ясвр кегдхмн. Эдниг өдгә цага некврлә ирлцүлсн деерән бичкдүдин көгҗмин сурһульд бас сән таал тогталһна көдлмш күцәгдҗәнә. Тиигәд, эн җил Троицк селәнд бичкдүдин билг-эрдмин сурһульд реконструкц кегдхмн, Элст балһснд уйн наста хәләһәчнрин театрт ясвр кегдҗәнә, билг-эрдмин колледжин оютнрин төлә көгҗмин зевсгүд болн кергсл хулдҗ авгдв.
  Таңһчин сойлын болн зуульчллһна министерствин һардвр селәдин сойлын бүрдәцст ясвр келһнә көдлмшиг бүрткҗ цугнь өөдән чинртәһәр күцәгдхиг оньгасн алдхш. Тиигәд одахн министерствин һардвр Ик Буурла района муниципальн бүрдәцин болн тосхлтын компаня элчнрлә Баһ Буурл селәнә сойлын герт ясвр келһнә төрәр харһад, дор ормднь селвлцә давулв.
  БАТАН Сәәхлә

  • 13-03-2021, 16:55