• ОБЩЕЖИТЬД ЯҺҖ БӘӘCНӘ ТУСКАР

  Кесгәс нааран общежитьд бәәсн мини җирһлин тускар бичхәр седләв, болв даңгин цол уга болад, хооран сааһад бәәләв. Зуг одахн Элст балһсна негдгч тойгта микрорайонд кергәрн одад, тенд бәәдг общежить үзәд, дәкнәс эврәннь күслин тускар санув.

  • 24-06-2021, 15:22
 • Дулан герт - таварн

  Үвлин сүл сар эклв, цөөкн өдр давад, бидн мана дурта Цаһан Сарин байр темдглхвидн. Тегәд үвл төгсҗ йовна гиҗ цуһар байрлҗана. Болв үвлин теңгрт иткл уга гиҗ келгддгәр, лу-моһа сармудт киитн болад чигн бәәхнь лавта. Эн җил үвләр генткн киитрәд цасн орв, цөөкн өдртән дуларад теңгр сәәхрәд, хавр ирснлә әдл чигн болв. Теңгрин бәәдл сольгдад бәәсн бийнь «Энергосервис» муниципальн предприять дигтә-даратаһар үүлдҗ, хотл балһсна әмтнә гермүдиг дулаһар теткҗәнә.

  • 09-02-2021, 14:51
 • Экономия во благо

  Благодаря реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития РК, в 2020-м году для региона было приобретено 54 единицы специализированной техники жилищно-коммунального хозяйства.

  • 21-01-2021, 15:34
 • Успеть до лета

  Впервые, благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», будут приведены в порядок не только парки и аллеи г. Элисты и районных центров Калмыкии, но и места отдыха для жителей маленьких сел.

  • 21-01-2021, 15:31
 • Шин хаалһ тосхгдв

  Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату «Әәмшг уга болн сән чинртә хаалһс» гидг келн-улсин төсвәр мана таңһчд кесг хаалһс тосхгдсна, ясгдсна тускар
  келҗ, ирх җилд эн туст көдлмшән шунмһадулхвидн гиҗ темдглв. Эн келн-улсин төсвлә зерглҗ «Хальмг Таңһчд көлгн-күчнә комплексин болн хаалһин эдл-ахун
  делгрлт» гидг көтлврәр таңһчин райодт бас шин хаалһс тосхгдҗана. Эн өдрмүдт Хар Һазра района Комсомольск селәнд хаалһ тосхлһна көдлмш төгсхдән
  өөрдҗ йовна.

  • 16-12-2020, 18:42
 • Імтні гермўдт дулан болв

  Урљ ґдр хотл Элст балєснд дулаєар тетклєні кем цаг-болзгасн эрт эклв. Хальдврта гем тўгљіх цагт бичкдўд болн ах ўйин улс дулан патьрт сін таалд бііхин тускар ухалад, балєсна єардвр тиим шиидвр авсмн. Шидр Элст балєсна єардврин толєач Дмитрий Трапезников котельнсин ўўлдвр шинљлљ, олн давхр гермўдиг дулаєар тетклєні тґр яєљ хаєлгдљахиг бўрткв.

  • 13-10-2020, 16:51
 • Усна турвас сольгдҗана

  «Әәмшг уга болн сән чинртә хаалһс» гидг келн-улсин төсвәр Элст балһснд хаалһс яслһна көдлмшлә цацу «Элиставодоканал» гидг МУП усна сурвлҗна турвас сольҗана. Николаевин, Веткалован болн Хомутниковин нертә уульнцсар хуучрад эвдрсн 4 километр турвас сольгдв, эннь 300 онц эзнә гер болна.

  • 07-09-2020, 13:48
 • Үвлин теңгрт иткл уга

  Зунын сармуд нег агчм кевтә дарунь давад, удл уга намр эклхмн. Намрин-үвлин кемд эртәснь белдвр кеҗ, бидн гертән ясвр кеһәд, зәрм-зүрминь ясад-чиклнәвидн, темс болн зер-земш эд-бод кеҗ белднәвидн. Үвлин теңгрт иткл уга гиҗ хуучн үлгүрт келгддг биший. Тегәд эртәснь белдвр кеснь үвлдән дулан герт сән таалд бәәхнь лавта. «Энергосервис» акционерн ниицәнә һардвр дула өглһнә кем төгссн дарунь ирх намрин-үвлд дула өглһнд белдвр эклнә.

  • 24-08-2020, 16:01
 • Дулаллһна кемд белдвр эклв

  Өдгә цагт таңһчин муниципальн бүрдәцс болн коммунальн комплексин организацс дулаллһна кемд белдврин керг-үүлдврмүдин зура батлсн болдг. Жилищн-коммунальн комплекс намрин-үвлин кемд көдлхд белдвр келһнә йовудыг бүрткдг комиссь тогтагдв. Таңһчин райодын муниципальн бүрдәцст цуг цутхлң котельнс хаагдв. Әмтн бәәдг олн давхр гермүд автономн кевәр дулатгдхна. Зуг Элстд котельньс көдлҗ, гермүдиг дулаһар теткнә.

  • 04-06-2020, 22:36
 • Туслмҗин мөңгиг цаглань өгтн

  Хальмгт хальдврта гем түглһнәс көлтә әмтнәс коммунальн туслмҗин төлә авдг мөңгн күцц цуглулгдҗахш. Апрель сарин ашар коммунальн организацс зүсн-зүүл туслмҗ күргснә төлә авдг мөңгнә зуг 50 процентнь хураҗ авсмн.
  Хальмгт хальдврта гем түглһиг хөрлһнә туст немр керг-үүлдврмүдин туск зәрлг таңһчин Толһач батлв. Эн зәрлглә ирлцәтәһәр өртә чигн эдләчнриг, бюджетн организацсиг усар, электрокүчәр, газар теткдгиг зогсахмн биш гисн сүв-селвг коммунальн туслмҗ күргдг предприятьмүдт өгсмн.

  • 01-06-2020, 08:24