• Імтн дунд ціілєврин кґдлмш кегдљіні

  Коронавирус гем нарт-делкід тўгід, ґдр ирвіс гемтсн улсин тонь икдід йовна. Хальмг Тањєчин эрўл-менд харлєна министерствин зіњглсір, моєа сарин 25-д ґрўн 10 часла кесн то-дигір мана тањєчд эн гемір гемтсн улс уга. Эн гем илдкгдсн орн-нутгудас 159 кўн мана тањєчур ирід, хойр долан хонгтан эмчнрин хіліврт бііљіні. Тедніснь 86 кўн гертін бііні, 15 кўн ОРВИ гемір гемтід, хальдврта гемин эмнлєнд орулгдв. Эн геміс саглљ кўн болєн бийін чикір бірљ, єазаєас орљ ирхлірн єаран савњгаєар уєаљ, олн імтн хурдг єазрт маск ґмсх зґвті гиљ эмчнр селвг ґгні.

  • 25-03-2020, 16:01
 • Кґлгні тґр хаєлхин тґлі

  Балєсна захд эврі герт бііхд ямаран айта юмн гиљ саннач. Тенд і-чимін уга тагчг, аєар цевр, єазрнь у-ґргн, хашадан зер-земшин модд, тірі-темс урєаљ болхмн гиљ байрлнач. Болв цутхлњгас ууљмд біідг імтн ґрўнд кґдлмштін, асхар болхла герўрн кўрхд кўчр гицхіні. Нег ўлў ґмн ўзгин районд біідг імтн ґдр болєн гилті зовцхана. Тер мет ар барун ўзг тал йовдг 7-ч тойгта маршрутар кґлгн хая-хая йовна. Кемр тер кґлгн зогсалд ирм цацу йовљ одхла, зірмдін нег частан гилті кўлініч. Болв талдан микрорайод тал кесг маршрутн автобус дару-дарунь йовна. Цґґкн минутд зогснач. 10-ч, 11-ч, 17-ч, 7-ч тойгудта маршрутар йовдг «ГАЗельмўд» кўлітл кўн кґшні.

  • 04-02-2020, 09:57
 • Хальдврта геміс саглтн

  Йириндін љил болєн намрар тањєчд поликлиникўдт гриппіс гетлўлхин тґлід імтнд эмин тірлє кені. Тірлє эс кехлі, грипп хальдх іімшг бііні. Гриппір кўндір гемтхлі, кўўні эрўл-мендин біідлнь зґвір муурна. Тегід чигн грипп тавн нас кўрід уга бичкдўдт, саата кўўкд улст, зўркні болн оошгнь гемті улст, медітнрт іімшг учрадмн.

  • 30-01-2020, 12:02
 • Кўўкдін хілідго ґрк-бўлмўдиг бўрткв

  Январь сарин 1-д кесн то-дигір, Элст балєсна насни дигт кўрід уга кўўкдин керг-тґрин болн эдні зґвинь харслєна Комиссьт социальн іімшгті біідлд туссн 68 ґрк-бўл темдглгдсн бііні. Болв сар болєн эн тонь хўврід бііні, юњгад гихлі кесг ґрк-бўл тањєчин райодас Элстўр нўўљ ирні, зірмснь болхла балєснас селінўр нўўљ одна.

  • 22-01-2020, 16:54
 • Шалтгта улст кґдлмш олх кергті

  Сўл цагт мана орн-нутгт, тер тоод мана тањєчд, гемті-шалтгта улсиг кґдлмшір тетклєні тґрт ик оньг ґггдљіні. 2012 љилин май сард Ірісін Президент государственн социальн политикин керг-ўўлдврмўд кўцілєні туск зірлг батлсн билі. Тегід тер зірлгіс ишті шалтгта улсиг кґдлмшір тетклєні тґр хаєлхин тґлі шишлњ керг-ўўлдврмўд кўцігдљіні.

  • 17-12-2019, 10:03
 • Цогц - махмудан батрулх кергті

  Ўвл эклід, удл уга бидн Зулын болн Шин љилин байр темдглхвидн. Љил болєн бидн ўвл эклхин ґмн намрар гриппіс тірлє авч, эн хальдврта геміс саглуллєна керг-ўўлдврмўд кўцінівидн. Авъяст тохрсар, намрин сармудт тањєчин імтн дунд вакцинац эклні, эн керг дигті-даратаєар давхин тґлі урдаснь кергті препаратмуд хулдљ авгдна. Эн љил тањєчин эрўл-менд харлєна министерств хулдљ авсн вакцинір 113 мињєн єар кўн тірлє авсн бііні. Эннь вакцинацд орх гиљ зуралгдсн улсин 91 процент болљана.

  • 04-12-2019, 10:07
 • Хот-хоолын чинринь шинљлв

  2018 љилин декабрь сард тањєчин правительствин тогтаврар эдлічнрин зґвин харслєна региональн программ батлсмн. Тегід Хальмг Тањєчд ўўлддг Роспотребнадзорин Заллт эн программиг кўцілєні кўслтієір зуралсн керг-ўўлдврмўд бўрдіљ давулна. Тегід темдглсн Зурала ирлцітієір 2019 љилин эргцд Заллтын специалистнр тањєчд кељ єарєљ хулдгддг махна зўўті хот-хоолын чинринь дўњцўлљ шинљлљ хіліні.

  • 28-11-2019, 09:29
 • Элстд шин светоформуд тівљіні

  Сўл цагт тањєчд, тер дотр хотл балєснд, машид олн болад, хаалєст зеткрті йовдлмуд олар учрдг болв. Нег ўлў љолачнр, тер мет йовєн улс чигн хаалєин љисіні зокалмуд эвдні. Тегід чигн тиим іімшгті йовдлмуд учрна. «ДУ «Элиста-Автодор» МБУ-н кґдлічнр балєсна хаалєс іімшг уга болн сін чинрті болдгин тґлід шунљ, эврі кергін кўціні. Љил болєн эн предприять балєсна хаалєсиг ясна. Эдл-аху хаалє яслєнд эврі техник олзлна. Балєсар йовдг кґлгн-кўчні то икдід йовна, тегід зірм хаалєс энўніс кґлті улм икір эвдрљіні. Хамгин тўрўнд эвдркі хаалєс ясна.

  • 27-11-2019, 10:01
 • Хаалєст іімшг уга біідл тогтахар

  Урљ ґдр Элстд тањєчин Толєачин медлд ўўлддг хаалєин љисіні іімшг уга біідлиг ґґдлўллєні керг-тґрин Комиссин сўўр болв. Керг-ўўлдвриг тањєчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев єардљ давулв. Сўўр деер тањєчин тосхлтын, кґлгн-кўчні болн хаалєин эдл-ахун министрин дарук Евгений Ченкалеев Хальмг Тањєчд «Іімшг уга болн сін чинрті автомобильн хаалєс» гидг келн-улсин тґсв кўцілєні йовудын туск илдкл кев. Эн келн-улсин тґсв дґрвн федеральн тґсвіс тогтна.

  • 27-11-2019, 09:44
 • Бичкдўдиг шимті хотар теткхір

  Сурєулин шин љил эклід, кўўкд-кґвўд хойр сардан сурчкв. Удл уга эдн намрин амрлєнд єархмн. Зуни кемд єурвн сардан амрсна хґґн сурєуль сурхд кўнд болна, тегід бичкдўдин эрўл-менд батруллєнд, эдн дунд чик авг-бірц батруллєнд ик оньг ґгх кергті. Насни дигт кўрід уга бичкдўд бат болн чањє-чиирг ґсхин тґлі эдні хотынь ясч, шимті болн эрўл-мендд туста хот-хол ґгх кергтіг специалистнр темдглні. Тегід сурєулин заведеньст бичкдўдт ґгчіх хот-хоолын чинриг ясруллєнд ик оньг ґггдљіні.

  • 23-10-2019, 10:32