• Кезәңк хальмг тугмудыг шинрүлхмн

  Бурхн Багшин Алтн сүм шар шаҗна ик төв болсн деерән номин, сойлын, сурһмҗин ик чинр зүүдг, шагшавдын үүлдвр күцәдг, баһчудт хальмг тууҗин үлгүр деер сурһмҗ өгдг ик төв болҗана.

  • 14-08-2021, 15:14
 • «Богдын хаалһар» яһҗ ордв?

  Урдк цагин хальмгудын шаҗн-шүтлһин йосн-йовдл зәрмдән өдгә цагин тогтсн авъясла таарлго бәәнә. Үүнә учрнь юундв гихлә, улан йосн ирәд, сүм-хурлыг нураҗ, гелң-манҗнриг цааҗла харһулад тарахлань, хальмг күүнд уха заах санврта күн чигн уга, йос үзүлх әрүн хурлын һазр чигн уга болв. Ода эн хойр сергҗ ирсн бийнь хальмг күүнә седкл икәр сольгдсн болдг.

  • 24-06-2021, 15:49
 • Үрс Сарин йовудт

  Бурхн Багшин Алтн сүмин демч лам Йонтен гелң таңһчин райодар йовад, әмтнлә харһад, щаҗна йосрхл күцәҗәнә. «Өөрдин орна теңгрин саң» гиҗ тернь нерәдгднә.

  • 10-06-2021, 10:26
 • Делкә хүврлтин цагт

  Дала Ламин гегән Әрәсән ик сурһулин оютнрла болсн дарани нег харһлтд җирһлин хаалһан яһҗ сольҗ болхин тускар тоолвран медүлв.

  • 10-06-2021, 10:23
 • Бурхн Багшин һарсн өдрлә

  Үрс сарин йовудт байрин эн өдр темдглнә. Шар шаҗнд шүтдг әмтн Бурхн Багшин һарсн өдрлә – хөн сарин 26-ла байрин бәәдлд хурлд ирҗ мөргәд, гертән зулан өргәд, суврһн бәәх һазрт күрч, күрд эргүлҗ эргҗ йовад, зальврҗ цаган давулв.

  • 29-05-2021, 15:43
 • ИК ЧИНРтә ҮРС САР

  Мана цагин улан залата хальмгуд җил ирвәс эврә хуучн йосн-йовдлар, эврә авг-бәрцәр, заңшалар улм-улм соньмсҗана. Цаһан Сар, Зул байриг сәәнәр меддг болчкад, Үрс Сарин ик чинриг шиңкн медәд авчаснь худл биш. Тер төләд ода Үрс Сарин туск олн соньн юм һарһҗ бичәд медүлий!

  • 25-05-2021, 15:54
 • Мөңк багш ламин тускар

  Бузав улс гисн Зүнһарин өөрд болн Иҗл мөрнә өөрдин кесгәс салҗ Тең һол тал нүүсн хальмг хазгуд болсмн. Өдгә цаг күртл бузав улс би-дун, хувцн, авъяс туст эврә ончта бәәнә. Байн сойлта бузав дундас нертә олн күн һарч, тедн дунд тоомсрта Бор Манҗин Мөңкә багш-лам бәәҗ.

  • 20-05-2021, 16:38
 • Хальмгин әрүн һазрар

  Хөн сарин 11-әс авн шаҗн лам Тэло Тулку ринпоче Хальмгин төв хурлын гелңгүдтә болн шаҗнд шүтдг әмтнлә хамдан таңһчин әрүн ормсар йовад ирв.

  • 20-05-2021, 16:36
 • Өөдән үүлд дәкнәс батлгдв

  Хальмгин шаҗн лам Тэло Тулку ринпоче Дала Ламин гегәнә күндтә элчин үүл дааҗ үүлдҗәхинь шаҗнд шүтдг әмтн меднә. Эн җилин хөн сарин 3-д ринпоче эн үүлд шинәс орҗахин тускар зәңглгдв.

  • 20-05-2021, 16:26
 • Бурхн-шаҗн делгртхә

  Урҗ өдр Әрәсәд, Моңһлд болн СНГ-н орн-нутгудт XIV Дала Ламин гегәнә күцц зөвтә элч, Хальмгин шаҗн лам Тэло Тулку ринпоче болн Әрәсән номин академин Хальмг номин төвин һардач Куукан Виктория таңһчин олнд зәңгллһнә эв-арһсин көдләчнрлә харһҗ, хаврин сармудт болх керг-үүлдврмүдин тускар келҗ өгв.

  • 24-04-2021, 16:48