• Хурлын ґґнлі йґрів

  Бурхн Багшин Алтн сўм тосхгдад эклљ ўўлдсн цагас авн 15 љил болв. Эн цагин дотр Хальмгин тґв хурл тањєчд біітхі, орн-нутгт, делкід темдгті болв. Шаљна, сойлын, сурєуль-эрдмин цутхлњ болљ нер єарв. Архитектурин ке-сііхн болн сўркі біідлірн цуг делкін імтні оньгиг авлљана.

  • 30-12-2020, 18:20
 • Нег җилд әмд бәәх яһна...

  1988-ч җилд Элстд бичкн мөргүлин гер секгдсмн. Тер цагас авн Бурхн Багшин шаҗн улм делгрәд, шаҗнла залһлдата мартгдсн кесг тоот дәкнәс сергәд, шаҗнд шүтдг олн-әмтнә ухан-седкл сольгдҗ йовна. Эн җил бидн Бурхн Багшин Алтн сүмин 15 җилин өөн темдглҗәнәвидн. Мана хурл Әрәсәд бәәтхә, Европд хамгин ке-сәәхн, хамгин ик хурл болҗана. Зуг Советин цагт Бурхн багшин, Шар шаҗна тускар меддг әмтнә тонь ховр бәәсмн. Мана өвкнр шаҗан ямаран чигн түрү-зүдү бәәдлд әрүнәр хадһлҗ йовсна тускар эн мини бичкн келвр мөн.

  • 25-12-2020, 16:16
 • Шаҗна ухани зөөр

  Делкід єол нег шаљн болгч Шарин шаљна ухани зґґрлі орс келір кўўнддг олн імтиг таньлдулхин тґлі хальмг хурлд редакционн – дегтр єарєач бііні. Дала ламин гегіні кесг ўўдівриг орс келнд орчулљ эдн барлљ єарєна. Орс келір бурхна шаљна номин текстмўдиг барлсн деерін хальмг келір єарєљахнь чинрті гих кергті. «Зўркні судр» хальмг келнд орчулгдсмн. Бурхн Багшин номин гўн ухата, гўн утхта болн алдр чинрті эн номиг эн љилин ўкр сард мана Ик Багш Ірісін сўзгтнрт ном хіірлсн цагт хальмг келір умшснь ончта болв.

  • 22-12-2020, 22:43
 • Седклин залмљар імтн ирні

  Хурлур ґґрдљ ирід, хашаднь орад, єол біішњгўр темцхлі, ўўдні барун бийд Цаєан Аав гґрістієін таниг тосч авна. Хаврин, зунын цагт усна турглан шуугљ, девсњ-девсњгір усарн ирсн улсиг серўцўлні. Байн бііхті љирєл делддг Кубера бурхнд зальврад хурлур орљ болхмн.

  • 22-12-2020, 22:41
 • Бурхн Багшин Алтн сүм

  Моєлцг єазр деер бііх келн-улс болєн эврі єол хурлта болна. Орсмудт тернь – Москвад бііх Христос Харсачин чонљ. Хальмгудт болхла, тернь – Бурхн Багшин Алтн сүм.

  • 22-12-2020, 22:36
 • Хуучн цагин нууц олна күртәл болв

  Зулын чинр иктә өдрин өмн «Бурхн Багшин Алтн Сүм» гидг мана Хальмг Таңһчин төв хурлд гелң Санҗ-Ракба Меньковин төвд келнәс хальмг келнд орчулсн «Хураңһу ивәл, зальврл тергүтн оршв» гидг нертә дегтрин таньцуллһн болв. Эн дегтр юн хуучн цагин нууц нееҗ өгснә тускар ода цәәлһәд бичҗ өгий.

  • 18-12-2020, 21:59
 • Хальмгин шаљн лам Бурятьд одв

  Моњєлд, Ірісід, СНГ-н нутгудт Дала ламин гегіні кўндті элч, Хальмгин шаљн лам Тэло Тулку ринпоче Бурятьд йосна гиич болљ одв. Делегацин ханьд Бурхн Багшин Алтн сўмин демч Йонтен гелњ, шаљн ламин нґкд Хоњєр Эльбиков, РАН-а Хальмг номин тґвин ахлач Виктория Куканова болн номин кґдліч Саглр Мирзаева, Хальмг ик сурєулин инклюзивн болн асл-зіієин сурєулин іњгин єардач Александр Ханаев йовв.

  • 23-11-2020, 15:26
 • Тывад Камбы-лам үүлдән орв

  Тыва республикин Камбы-лам Гелек Нацык-Доржу үүлдән орлһна барин ик цосрхл Кызылд үкр сарин 22-т улсин үүдәлтин Герт болхмн. Терүнд шаҗна элчнр, йосна үүлдәчнр, шаҗнд шүтдг олн улс орлцхмн. Бурхн Багшин номд шүтдг Әрәсәд бәәх цуг бүрдәцсин элчнр ирҗ орлцх гиҗ күләгдҗәнә.

  • 18-11-2020, 15:06
 • Нас утдуллһна мөргүлмүд

  Кезәнә цагас авн хальмгудт нег авъяс бәәнә. Зулын байр эклтл насан утдулдг авъяс мана җирһлд батрсмн. Җил болһн Зулын өмн Хальмгин төв хурлд нас утдуллһна мөргүлмүд кегднә. Эн җил тиим мөргүлмүд үкр сарин 20-д эклҗәнә. Сарин туршарт амрлһна өдрмүдлә тиим мөргүл кегддгинь цугтан меднә. Әмтн көдлмшәсн сул цагла хурлд ирҗ, өрк-бүлин, элгн-садна насинь утдулна. Эн җил пандемийәс иштә эн мөргүлмүд онлайн янзар кегдҗәнә.

  • 18-11-2020, 14:58
 • КҮН АХТА…

  Хальмгуд бәәдл-дүрсәрн хальмг гидг нертә болсн уга, эврә келн-сойларн, авг-бәрцәрн, заңшал йовдлар хальмг болад нер авсн болҗана. Мана өвкнрин нег сән хуучиг, ах күүг күндлҗ йовхиг эрк биш сергәх кергтә гиҗ ода сангдна. Эн хуучн йосн мана хөөткин серглтин нег учр болх мөн.

  • 17-11-2020, 15:06