Манахс ончрв

18-05-2024, 15:41 | Общество, Таңһчин зәңгс, Зіњг, Сойл

Москван ВДНХ-д давҗадг «Әрәсә» һәәхүлд мана таңһчин баг темдглгдв. «Хамгин үүдәгч баг» марһанд һәәхүлиг белдсн нег һазра мана улс ончрв. Әрәсән Президентин һардврин Ахлачин негдгч дарук Сергей Кириенко таңһчин Залврин Ахлач Босхмҗин Гиләнд ачлвриг бәрүлҗ өгв.
– «Әрәсә» һәәхүлин һардвр мана таңһчин үүдәгч баг һәәхүлиг өвәрц кевәр бүрдәсиг өөдәнәр үнлв. Хальмг Таңһчин һәәхүлиг 12 сай күн ирҗ хәләв. Байн, өвәрц сойл, авг-бәрц олн-әмтиг соньмсулна. Эннь мана үүдәгч багд орлцачнрин ач-тус болҗана, – гиҗ таңһчин Толһач Хаска Бату онц темдглв.
ОЛЬДАН Цаһан

Манахс ончрв
Манахс ончрв
Манахс ончрв