Дорҗин Саңһҗ-Һәрән җирһлин айсмуд

27-02-2024, 16:10 | Общество

- Дорҗин Саңһҗ-Һәрә эврәннь концертд орлцҗ гисн зәңг соңслт?
- Тертн кемби?
- Дорҗин Саңһҗ-Һәрә Хальмгин түрүн көгҗмч, көгҗмин нәәрүләч болна. Энүнә нериг Элстин бичкдүдин көгҗмин сурһуль зүүнә. Эн сурһулин коллектив Дорҗин Саңһҗ-Һәрән 115 җилин өөнд нерәдсн концерт-наад кесмн. Терүнднь көгҗмч бийнь ирҗ орлцв… 2023 җилин хөн сарин 21-д Дорҗин Саңһҗ-Һәрән 115 җилин өөнән темдглх бәәсмн. Хальмгин билгтә үрдин негнь бәәсн түрүн көгҗмч хальмг улсин тууҗд орв. Әмтнә седклд тодлгдсн кесг ду бичсн билгт 1908 җилд Әәдрхнә губерня Хальмг Базр селәнд һарсмн. Таңһчин ачта артист Дорҗин Саңһҗ-Һәрән һарһсн дуд хальмг келн-улсин сойлын зөөрин салһгдшго нег әңгнь болв.
Хальмг билгтин санлд нерәдсн концерт-наадн энүнә нер зүүҗәдг Элстин бичкдүдин сурһулин коллектив белдҗ, олн улсиг цуглулв. Таңһчин болн хотл балһсна җирһлд зөвтә орман олсн эн сурһуль Хальмгин түрүн көгҗмчин санлыг иим өвәрц кевәр темдглв.


ЗУН ҖИЛ ХООРАН ЭКЛСН ХААЛҺ

«Ямаран чигн күүнә җирһл уханднь тодлгдҗ, санл болҗ үлднә. Көгҗм чигн тиим. Би эврәннь көгҗмән соңсхларн бичкндк цаган, хуучн хурлыг тодлнав. Хальмг келән соңссн болнав, заагурнь пранцуз келн чигн уханд орна. Би терүг экләд дассн биләв. Мана үүдәсн тоот мартгдх, күн терүг тодлшго гисн әәмшг мадна, үүлдәчнрин, уханд бәәнә. Эннь мини туск үг биш. Би кемб, тууҗин йовудт зуг тарсн бичкәхн элсн мөн. Мини өөр бәәсн әмтн, теднә ухан-тоолвр - цуг эннь көгҗмдм орҗ үлдв. Ода иигәд тагчг бәәдл тогтсн цагт би һанцардсн болнав. Иргч цаг ирхлә, намаг һазр деер уга болхла, намаг үүмүлҗәсн ухан-тоолвр, нанла хамдан бәәсн әмтнә седкл көгҗмдм үлдҗ, иргч улсин седклд күрхий? Кен терүг соңсх, кенә зөөр болх мини көгҗм? – гисн үгмүд тәәз деерәс соңгдв.
Саңһҗ-Һәрә Оджакаевич Дорджинә көгҗмин тускар, санлын тускар келсн үгмүдәр иигәд соньн эн асхн эклв. Тәәз деер тәвгдсн ик зургасн маднур хәләсн болҗ, иргчд нерәдсн үгмүдәрн мадна оньгт нерәдсн болҗ келсн үгмүднь күнкнв.
Дорҗин Саңһҗ-Һәрән тиигәд эн асхн маднла хамдан бичкн көгҗмчнр татсн айсмуд соңсҗ, Хальмгин сойлын, тер дотр көгҗмин җирһлд ямаран күцәмҗ бәрсинь медҗ авв. Билгтә көгҗмчнр төрәд, Хальмгин нериг дуудулҗ йовхиг цугтан үзв.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 19 (19001) 27 февраля 2024 года, ВТОРНИК)

ХӨӨЧИН Галина