Марһана ашар сәәхлә шүүҗ авгдв

30-11-2023, 10:00 | Общество

Бичкнәсн авн күүкд улс нүр үздгин өмн мел эргәд-дуһрад, сәәхн хувц өмсхдән дурта болна. Эк-эцкдән күүкн үрн цугтаһаснь хамгин өкәр, хамгин сәәхн болҗ медгддг. Зуг һанцхн сәәхн дүрәрн биш күүкн сән заңта, ик медрлтә, чик сурһмҗта болх зөвтә.

Мел тиим күүк шүүҗ авхар, шидр УФСИН-ә медлд ордг бүрдәцст көдлдг күүкд улсин дунд «Мисс УИС-2023» нертә региональн марһана аш болв. Энүнд орхин өмн күүкд көдлмшин халхар дааҗадг үүлин йовудт олн зүсн тоот үзүлх зөвтә бәәсмн. Тедн бат чаңһ-чиирг цогцан үзүләд, ахр цагин болзгт зер-зев чикәр яһҗ белдхинь бас медүлҗ шишлң даалһврмуд күцәв.
Марһанд тавн күүкн орлцв. Орлцач болһн һурвн девсңгин даалһвриг чадмгар күцәсмн. Хамгин түрүнд сәәхлә болһн тәәз деер һарч, эртәснь эврәннь тускар белдсн видео олна оньгт тусхав. Энүнә йовудт намтран, өрк-бүлиннь, сурһулин тускар тодрхаһар келҗ өгцхәв.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 130 (18969) 30 ноября 2023 года, ЧЕТВЕРГ)

КАРСАНА Евгения
Зургт: марһанд диилвр бәрсн Айта Очирова