Багш болн көгҗмч Дорҗин Ноһала

18-11-2023, 09:55 | Общество

Сурһулин шин җил экләд, һурвн сар давҗана. П. Чонкушовин нертә билг-эрдмин колледжин багш Дорҗин Очрин Ноһалан төлә эн җил зөвәр ончта. Үүдәгч үүлдврин болн багшин көдлмшин 45 җилиг күндтә эн багш темдглв. Билгтә болн эрдмтә эн күүнә үлгүр олн сурһульчнртнь җирһлин хаалһинь секв.

«Үүдәгч үүлдвр төрсн хөөн терүг олнд күргҗ медүллһн ик чинртә керг болна» гиҗ кезә нег цагт ухатл келсн болдг. Эн цецн тоолврта үгмүдиг дамшлтта багш болн билгтә көгҗмч Ноһала Очировнан үүлдврин туст олзлҗ болхмн. Пианино зевсгт көгҗм наадад сойлын көдләчнр болн көгҗмд дурта улс дунд ик тааслт олсн эн багш Хальмг Таңһчин сойлын ачта көдләчин өөдән нер зүүнә.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 125 (18964) 18 ноября 2023 года, СУББОТА)

ҖИРҺЛИН Кермн
Зургт: Хальмг Таңһчин сойлын ачта көдләч, багш Дорҗин Ноһала