Өвкнрин сойлын туск медрлиг гүүдүлхәр

02-09-2023, 09:35 | Общество

Ноха сарин чилгчәр Элстд багшнрин болн сурһмҗлачнрин таңһчин хург болв. Энүнә көдлмшт кесг регионас ирсн гиичнр, номтнр болн таңһчин сурһуль-эрдмин салврин көдләчнр орлцв. Ода бидн тана оньгт Әрәсән Номин академин дорд үзг шинҗллһнә күрәлңгин нүүрлгч көдләч, тууҗин номин доктор, олн улсин иньгллтин Әрәсән ик сурһулин (РУДН) доцент Китинә Баатрин (зургт) болн таңһчин сурһуль-эрдмин министр Әңгрә Булһна седкүлчнрт медүлсн тоолвринь болн ик хургт келсн үгинь тусхаҗанавидн.

- Ода сурһулин шин җил эклҗәнә, багшнр нег-негнләһән улм өөрхнәр таньлдҗ, хоорндан дамшлтарн, тоолврарн хувалцна, нег үлү баһ наста көдләчнрт тер тоот туста болна, – гиҗ мана күүндвриг Баатр Учаевич эклв. - Би «Буддизмин сойлын ул-сүүр» гидг сурһулин дегтрин түүрвәчүв. Кесг җилдән эн даслурар бичкдүд Бурхн-багшин номин ул-сүүриг, мана сойлын туск һоллгч тоотыг медҗ авна. Эн номин тууҗар, сойлар би кесг җилин туршарт шинҗллт кеҗәнәв, тегәд тиим дегтр бичх даалһвр нанд өглә.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 94 (18933) 2 сентября 2023 года, СУББОТА)

ТҮРВӘН Һуна