Уралан зөрдг авъястан итклтә

02-09-2023, 09:20 | Общество

Медәтнрин Хүүвин дарани сүүрт таңһчин делгрлтин һол зөрүллтин тускар Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату келҗ өгв.

Давсн үлмҗ өдрлә, ноха сарин 30-д таңһчин Медәтнрин Хүүвин-Хальмг Таңһчин ачта улсин Хүүвин дарани сүүр болв. Энүг ахр нүр үгәр таңһчин Толһач Хаска Бату секв. «Эн сүүрт кех күүндврин төлә баһ биш, тер тоод хурц, кесгтән эс хаһлгдҗасн төр бәәнә. Зуг бидн хооран цухршговидн. Мана таңһчин уралан йовлһиг цааранднь чигн күцәхвидн, түүнә төлә цуг таал бәәнә. Мана олн улсин җирһлин кемҗәг бидн өөдлүлх зөвтәвидн, тернь чигн өөрхн иргчин керг», – гиҗ Бату Сергеевич темдглв.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 94 (18933) 2 сентября 2023 года, СУББОТА)

ТҮРВӘН Һуна