«Лестница наук» Цугірісін марєана диилічнр болв

02-03-2023, 14:56 | Общество, Таңһчин зәңгс

Туула сарин чилгчір Москвад «Лестница наук» гидг Цугірісін марєана ашлгч девсњгнь болв. Энўнд Хальмг ик сурєулин кесг дацњгин болн эрдмин оютнр ґґдін аш ўзўлв. Тер тоод инженерин-технологин дацњгин «Техносферин іімшг уга біідл» гидг іњгин 2-ч курсин оютн Ирина Нюдльчиева диилічнрин тоод орв. Эвріннь кўцімљин тускар эн иигљ келв:
– Би эвріннь кґдлмшін марєанд илгілів, тўўні хґґн ашлгч девсњд намаг дуудх угай гиљ кўліљілів. Дікід мини кґдлмшиг ґґдінір ўнлід, нанд ўрвр кев. Тегід би дарунь мини тґсвиг эклљ белдлів.

Дікід бидн Подмосковьед ирвидн, тенд Мытищи балєсна нег санаторьт ашлгч девсњгин цуг сўўрмўд болв. Мадниг шимті-шўўсті хот-хоолар тооєад біів.
Дарук ґдртнь марєан эклв. «Маши уєадг бўрдіцс эргндк біідлиг бузрдуллєна булг» гидг тґрір тґсвін бичлів, терўг харслав. Нанд мини номин єардач, мана дацњгин багш, техникин номин кандидат Юлия Сергеевна Гермашева дґњ болљала. Би ода хойрдгч курст сурчанав, тегід эн кґдлмшін иргчдін дипломин шинљллтін кехір седљінів, тиигљ номин єардачм селвг ґглі, гиљ Ирина ціілєврін ґгв.

Хальмг Тањєчин тускар чигн кесгнь сурад біів, яєад гихлі эдн мана єазр альд бііхинь медљісн уга билі. Нанла хамдан тґсвін харсчасн Хальмг ик сурєулин оютнр бас мана тањєчин тускар тодрхаєар келљ ґгв, видеофильмд бамб цецгўд, гґрісд, оошг ґњгті хорд шову (пеликан) болн талдан чигн мана ањ-аєрус ўзўлв, тґвд эмнлєні тускар чигн келљ ґгв. Тер тоот жюриг болн залд суусн арвтнриг йир икір соньмсулв гиљ инженерин-технологин дацњгин оютн келљ ґгв.
Тегід марєана диилічнриг ачллєна кемд цугтан тасрхан угаєар Хальмг Тањєчин болн мана хамцулын тускар келід біів. Ода бас эн марєана шин девсњ эклљіні, би бас тўўнд орлцхар седљінів. Тегід би талдан тґр шўўљ авад бас нег чидлін болн медрлін сґрхір седљінів, гиљ Ирина зураєарн хувалцв.

Тернь заочн девсњгнь болхмн, шўўљ авгдсн орлцачнр улан чирієірн мґрн сард ўзлцх. Нанд тер марєан йир сіінір таасгдв, тегід би шиніс эрк биш орлцх седкл зўўљінів. Тўрўн болљ Москвад болн Подмосковьед мана Хальмг ик сурєулин нерн дееріс номин ўўлдврін ўзўлхір одлав, тернь йир соньн болн дааврта юмн болв.
Тер мет Ирина Нюдльчиеван номин єардач, техникин номин кандидат, доцент Юлия Сергеевна Гермашева мана сурврт бас хірў ґгв.

– Яєад бидн тиим тґр шўўљ авлавидн гихлі, мана тањєчд усна кґрњгнь бає, маши уєадг станцс болхла ус икір єарєна. Тегід тањєчин экологиг сін таалд хадєлхин тґлі эн тґр ик чинр зўўні гиєід эн кергт оньган тусхаввидн. Тернь олн улст соньн болх гиљ бас санљанавидн.

Мана оютнр медрлін улм гўўдўлљ, иргч эрдмин эв-дован ґргљўлід біітхі гиєід тиим марєа шўўљ авлавидн. Тиим кевір эдн эвріннь билг-эрдмін чигн ўзўлљ чадх. Маднд кесг марєана таалыг ўзўллі, бидн эн «Лестница наук» гисинь шўўљ авлавидн, яєад гихлі энд оютнр дамшлт хоршаљ кўслдін яєљ кўрдгиг дасч авх, гиљ Юлия Сергеевна ціілєв.

Ірісін гегін-герлин министерствин седвірір эн марєан бўрдігдљіні, тернь мел чик керг гиљ би дґњнљінів. Тиим дґрлдіні тоог икдўлід бііх кергті, баєчудт тернь ик туста болљана. Ирина Нюдльчиева ода хойрдгч курст сурчана, тиигљ эклц курсас авн кўўкн номин кґдлмшт орлцљ мергљлтін ґґдлўлљіні, тиим сурємљ бидн оютнртан ґгнівидн. Оютнр кезі чигн шинљлх шин тґр, терўг хаєлх эв-арє хііљ ўўдігч кевір кергін кўцідгиг дасх.

Ирина чигн тиим керг-ўўлдврт дамшлт хоршаљ йилєљ авсн эрдмірн йоста мергљлт болад бііхнь лавта. Дипломин кґдлмшін чигн тўўні тґсвлі залєлдата тґрір бичх.

Ирина эрк биш нўўрлгч орм эзлх гиљ би нам маєдлљасн угав. Тўўні ўлгўрір ода талдан мана оютнр бас тиим дґрлдінд орлцхар седљіні. Иринан кґдлмш тўрўн авгтан шиљлгч учр-утхта болв, тер тґр яєад єарчана, терўг хаєлх ямаран эв-арє бііні гиљ Ирина йилєљ авчала, цаг ирвіс болхла кґдлмшин учр-утхнь гўўдід йовхнь лавта. Дамшлтд ода мана шинљллтин зірм тоотыг яєљ олзлљ болхин тускар бидн ухалх зґвтівидн гиљ Иринан номин єардач ціілєв.

Цугірісін «Лестница наук» гидг марєана тускар цґґкн ўг келхлі, туула сарин чилгчір эн болв. Номин-дамшлтын болн шинљллтин тґсвс энд хілігдні. Энўнд цуг орн-нутгас 1 мињєн єар оютн болн сурєульч орлцв. «Кесг регионас ирсн сурєульчнр сін белдврті, йир ухата», – гиљ тедні тускар Ирина келв. Ут турштан Хальмг ик сурєулин 8 оютн болн магистрант ашлгч дґрлдінд орлцв. Эдні белдврин ґґдін кемљіг шинљлічнр темдглв.

ЉААХАН Бадм