Сурһуль-эрдмд сольвр орулх кергтә

17-08-2021, 15:22 | Сурєуль-эрдм, Духовность

Күүнә җирһлд цагин йовуд дахад, шин олн тоот орҗ, бәәдл-җирһлиг ясрулад бәәнә. Номин халхар олн секврмүд кегдҗ, тернь чигн күүнә җирһлд нилчән күргҗәнә. Болв чигн девшлтин йовуд күн болһнд хүв-кишг авч ирҗәхш. Зовлң учрхла, нәрн төрмүд һарч ирхлә әмтн ухаһарн төөрәд, үнндән ямаран шиидвр авч болхан медхш. Тернь тегәд седклинь салвлад, болх-болшго ухан-тоолвр орулна. Үнндән хөвтә җирһлин учрнь шаҗна номд, Дала ламин өгчәх цәәлһврт бәәнә. Цуг терүг оньган өгч умшҗ, соңсх кергтә. Номин ухани чинриг медҗ авхла, күн седкләрн төвкнҗ, җирһлән һартан авхмн болҗана.

86 җилә өөдмд күрсн шаҗна көтлврч Дала ламин гегән бий деерән шин даалһвр авв. Энткгин эмчнрлә онлайн харһлт кесн цагтан Мана Ик Багш терүнә тускар олнд күргҗ медүлв. Эн харһлтын видео бичмриг «Сохраним Тибет» гидг саң үзүлв.
«Пандемий йосндан уурхла, би Делид одх санатав, – гиҗ Дала ламин гегән келв. – Тенд би премьер-министрла, талдан министрмүдлә, сурһуль-эрдмин халхар медрлтә мергҗлтнрлә харһҗ күүндх биләв. Өдгә цага сурһулин көтлврт немр орулхин тускар селвлцх ухан бәәнә. Ода Энткгд деед үзгин сурһулин систем, материалистическ ул-сүүртә систем делгрлт авсн бәәнә. Мини ухаһар терүгинь кезәнк Энткгин ик цецн номтрнин медрлиг немҗ орулх кергтә. Зуг мөңгнә болн бәәхтә җирһлин төлә шунҗах цагт әмтн хөв-кишгтә болхднь туслх кезәнк ухатлмудын номиг дасхсн болхла ухаһан цеврәр бәрхд тернь туслх билә. Наланда Бурхн шаҗна ик сурһулин номта багшнрин гүн ухата тоотыг сергәҗ сурһулин йовудт олзлх кергтә. Өр-өвч седклин болн күч үзүллго бәәдгиг тернь дасхна. Дәкәд болхла шаҗна даянас кесгинь олзлҗ, медитацин янзиг эвәрнь оютнрин үүлдврт орулсн болхла сурһуль дасһна халхд кесгнь даңцагдх гиҗ сангдна».
Кезәнк Энткгин ухатлмудын цецн зөөриг сергәҗ олн дунд тархах даавр бий деерән Дала ламин гегән авв.
Эмчнрин сурврмудт хәрү өгхләрн Дала ламин гегән цугтаднь тодрха цәәлһвр өгв. Өдгә цага илт бәәдлд өр-өвч седклин туск, күч үзүллго бәәлһнә туск ухан-тоолвриг бизнесменмүдт, политикүдин, эмчнрин уханд орулхд йир нәрн төр болҗахин тускар келснд, Оюни Көтлврч үлгүр кеҗ Махатма Гандин болн эндр әмтнә әм аврҗ, теднд эмнлһ өгч көдлҗәх эмчнриг зааҗ келв. Күүнә җирһләс үнтә юмн уга. Терүг харсҗ авхин, терүнд делгрлт өглһнд юн чигн юмн харм болшго.
Иргчин тускар ухалад, Оюни Көтлврч өдгә цага сурһуль-эрдмин төрмүдт баһ биш оньган өгчәнә. Шаҗна үүлдвриг номин шин секврмүдлә залһлдулхар шунад, Дала ламин гегән сүл җилмүдт Әрәсән нертә номтнрла нөкцҗ үүлдҗәнә. Номин шин тоотар соньмсҗ, номин-дамшлтын чуулһнд орлцҗ, шаҗна үүлдәч ухани өдгә цага секврмүдлә түрүнксиннь тоод таньлдна.
УШКАНА Сувсн