• Дуучнрин дун сергмљті болв

  Элстд «Голос Калмыкии-2019» гидг марєан тавдгч кемдін болв. Тањєчин билгті бичкдўд намрин эн марєанд эртіснь белдні. Эн ґдр насарн олн зўсн баєчудар искусствин колледж дўўрні. Хальмгин нерті кесг дуучнрин ўўдігч љирєлд љивр ґгсн тііз деер эн ґдр неринь эк-эцкіснь, багшнраснь нань кўн меддго билгті бичкдўд єарч, дууна эрдмін зґрглљ жюрин оньгт тусхана.

  • 27-11-2019, 09:32
 • «Ицлин герт» ицл ґгні

  Хойр љил хооран Элст балєснд љирєлин кўнд таалд туссн кўўкд улсин болн бичкдўдин тґлі «Ицлин гер» гидг социальн хорєлд секгдсн билі. Терўг олн ўрті эк, седвірті баахн кўўкд кўн Наталья Аккай социальн тґсвсин марєанд шўўљ авсн грантын мґњгір секв. Эн кўўкд кўўні нерн мана тањєчд темдгті гиљ келљ болљана. Юњгад гихлі эн олна біідл-љирєлд шунмєаєар орлцна, энўні социальн тґсвсин тускар дару-дарунь зіњглні. Наталья Аккай тањєчин Улсин Хуралын (Парламентин) болн Элст балєсна Хургин депутатнрин суњєврт орлцла. Бидн шидр энўнлі харєад кўўндвидн.

  • 31-10-2019, 11:37
 • Љолачнр сін мергљлтін ўзўлв

  Тањєчин тосхлтын, кґлгн-кўчні болн хаалєин эдл-ахун министерств автомобильн кґлгн-кўчні халхин кґдлічнрин Ґдрин ґмн ґргнд октябрь сарин 26-д Элстд љолачнрин дунд марєа бўрдів. Цугірісін автомобилистнрин Нииціні Хальмг региональн организац (КРО ВОА) эн керг-ўўлдвриг давуллєнд дґњ болв. Љолачнрин марєанд йос заллєна органмудын болн кґлгн-кўчні предприятьмўдин элчнр орлцв. Эннь тањєчин Толєачин администрацин, правительствин аппаратын, эрўл-менд харлєна, сурєуль-эрдмин болн номин, финансин, тањєчд ўўлддг Федеральн казначействин заллтын болн УФСИН-і кґдлічнр орлцв.

  • 29-10-2019, 10:11
 • Эврі балєсан кеерўлх кўслті

  Май сарин сўл ґдрмўдт Воронеж балєснд «Зодчество VRN» гидг XII архитектурн форум болв. Терўні йовудт бичкн балєсдт сін кец-таал тогталєна тґсвсин Цугірісін марєана аш диглгдв. Хальмг Тањєчас эн чинрті марєанд Городовиковск РМО-н толєач Батыр Петров болн ГМО-н толєач Сергей Середа орлцв. Эдн Городовиковск балєснд Ленина нерті талвњд сін таал тогталєна тґсв жюрин оньгт тусхав.

  • 06-06-2019, 09:20
 • Áè÷êí õàðâà÷íð ä´ðëäöõ³â

  Êåç³í³ ìàíà ´âêíð áàéð áîëºíà éîâóäò ýðèí ºóðâí íààä äàâóëäã á³³ñìí. Á´ê á³ðëä³í, óðëäàí, íóì õàðâëºí îëí óëñ äóíä äóðòà ìàðºàí á³³ñìí. ¥äã³ öàãò áîëõëà ñààäãàð õàäãíü á³³òõ³, íóì ¢çñí ³ìòí ÷èãí õîâð. Òåã³ä ´äã³ öàãèí Õàëüìãèí õàðâà÷íð šèëä êåñã ä³êš õóðàä, íóì õàðâëº äåëãð¢ëõèí ò´ë³ ä´ðëä³ äàâóëíà.

  • 03-10-2017, 16:00
 • Èíæååâèõí - õàìãèí ñ³í ´ðê-á¢ë

  Îäàõí Ýëñòä òàœº÷èí óëñèí ¢¢ä³ëòèí Ãåðò "Õàìãèí ñ³í ´ðê-á¢ë" ("Ñåìüÿ ãîäà") ãèäã òàœº÷èí ìàðºàí áîëâ. Ýí¢ã òàœº÷èí ñîöèàëüí äåëãðëòèí, ê¢÷-ê´ëñí³ áîëí ³ìòèã ê´äëìø³ð òåòêëºí³, ñïîðòûí áîëí áàº÷óäûí ïîëèòèêèí, ñîéëûí áîëí òóðèçìèí, ñóðºóëü-ýðäìèí áîëí íîìèí ìèíèñòåðñòâñ, ÇÀÃÑ-èí Çàëëò, òàœº÷èí áàº÷óäûí öóòõëœ, "Íèèëâð" ãèäã áààõí ´ðê-á¢ëì¢äèí îëíà íèèö³í á¢ðä³ñí áîëäã. Ìàðºàã áàéðèí á³³äëä ñåêš, òàœº÷ ñîöèàëüí äåëãðëòèí, ê¢÷-ê´ëñí³ áîëí ³ìòèã ê´äëìø³ð òåòêëºí³ ìèíèñòð Ìàðèíà Îëüçÿòèåâà é´ð³ëèí ¢ã êåëš, êåðã-¢¢ëäâðò îðëöà÷íðò ê¢ö³ìš äóðäâ.

  • 15-06-2017, 14:39
 • Áóéí÷ ñåäêëèí çàëìšàð

  Ìàíà òàœº÷ä ýðìäãò³ áè÷êä¢äò áîëí îëí ¢ðò³ ´ðê-á¢ëì¢äò ä´œ áîëäã îëíà íèèö³ñ áຠáèø á³³í³. Áàñ òèèì ñîöèàëüí ç´ð¢ëëò³ð ¢¢ëääã áàëºñíà íèèö³ã Âëàäèìèð Ìó÷àåâ ÷àäìã êåâ³ð ºàðäíà. Ýí¢í³ ºàðäšàõ îëíà íèèö³í òàâí šèë õîîðàí òîãòñìí.
  Òåð¢í³ñ íààðàí ´ðê-á¢ëì¢äò òóñòà îëí êåðã-¢¢ëäâðì¢ä á¢ðä³ãäñí áîëäã. Êåëõä, ´íð ´ðê-á¢ëì¢äèí áè÷êä¢ä Ëàãàíü áàëºñíä îäš, Ê´ê òåœãñèí ê´â³ä àìðâ. Òåð ìåò Ïóøêèíî áàëºñíóð îäš, êåðã-¢¢ëäâðò îðëöñìí.

  • 19-04-2017, 15:41
 • ²ð³ñ³ä íåð³í äóóäóëâ

  Äàâñí áàñœ ´äð "Õàìãèí ñ³í ´ðê-á¢ë" ãèäã Öóã³ð³ñ³í ìàðºàíà ðåãèîíàëüí á¢ðä³ìšèí êîìèòåòèí ñ¢¢ð áîëâ. Ýí¢ã ýí êîìèòåòèí àõëà÷èí äàðóê, òàœº÷èí ñîöèàëüí äåëãðëòèí,
  ê¢÷-ê´ëñí³ áîëí ³ìòèã ê´äëìø³ð òåòêëºí³ ìèíèñòð Ìàðèíà Îëüçÿòèåâà ºàðäš äàâóëâ. 2016 šèëèí àâãóñò ñàðèí ÷èëã÷³ð òàœº÷èí ñîöèàëüí äåëãðëòèí, ñïîðòûí áîëí áàº÷óäûí ïîëèòèêèí ìèíèñòåðñòâñ, òàœº÷èí áàº÷óäûí öóòõëœ, "Íèèëâð" êëóá" ãèäã áààõí ´ðê-á¢ëì¢äèí îëíà íèèö³í "Šèëèí õàìãèí ñ³í ´ðê-á¢ë" ãèäã òàœº÷èí ìàðºà
  á¢ðä³ñìí.

  • 11-04-2017, 12:13