Орн-нутгин иргнмүдин төлә сән таал тогтаҗ

11-06-2024, 10:57 | Политика, Таңһчин зәңгс, Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр, Зіњг

Мөчн сарин 5-ас авн 8 күртл Санкт-Петербург балһснд экономическ нарт-делкән XXVII хург болв. Хөрн долан җилин эргцд экономик делгрүллһнә халхар болн дамшлтарн хувалцдг нарт-делкән чинртә талвң эн болҗана. Эн җил 136 орн-нутгас 17 миңһн һар һардач, нүүрлгч компаньсин болн бизнесин элчнр хургт орлцв. Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату, залврин Ахлач Босхмҗин Гилән, энүнә дарук, йиртмҗин көрңгин болн экологин министр Җамбинә Очр болн таңһчин залврин талдан элчнр Хальмгин делегацин ханьд орв.
Хургин йовудт болсн ик сүүрт Әрәсән Президент Владимир Путин орлцҗ илдкл кев. Тер мет Боливия орн-нутгин президент Луисо Альберто Арсе Катакора болн Зимбабве Республикин президент Эммерсон Дамбудзо Мнангагва чинртә керг-үүлдврт бас орлцв.
Сүүрин йовудт Владимир Путин регионмудын делгрлтин тускар онц келв. Орн-нутгин иргн болһна төлә сән таал тогтах кергтә гиҗ заав. Тер мет көдлҗәдг пенсионермүдин төлә җил болһн кедг индексациг шинәс экләд давулхмн. Кесг җилмүдин туршарт Орн-нутгин Хүүвд эн төр босхгдад бәәнә, дарани сессьт ирлцңгү зака батлхиг Президент даалһв. 2025 җилин лу сарин 1-әс авн иргнмүдин пенсь экләд өсх зөвтә, гиҗ Владимир Владимирович зәңглв.
Мөңг олад энүгән хадһлхин төлә «хоршалһна сертификат» экләд үүлдхмн. Һурвн җилдән ик процентд мөңгән энд бәрҗ хадһлҗ болхмн. Сбербанк болн ВТБ банксин һардврт орн-нутгин президент эн төр хаһлхин туст даалһвр өгв.
Терүнәс нань эн җилин мөрн сард кесн то-дигәр, орн-нутгт көдлмш уга улсин то 2,6 процентд баһрв гиҗ Владимир Путин бас онц темдглв. Кадрмудын төр босхч, сурһуль-эрдмин бүрдәцст сурһулин көтлврмүдиг шинрүлхиг даалһв.
Бичкн балһсдт бәәдг хойр болн энүнәс даву үртә өрк-бүлмүд зурһан процентәр ипотек авдг арһта болхмн, энүг така сарин 1-әс авн авч болхмн, гиҗ В.Путин сүүрин йовудт бас зәңглв.
Көдлҗәдг улсин җалвнь бас өсхмн. 2025 җилд җалвин баһ кемҗән (МРОТ) 48 процент тогтахмн. 2030 җил күртл МРОТ 35 миңһн арслңд күрх зөвтә.
Хулд-гүүлгәнә әәмшг уга төрин тускар келхлә, өдгә цагт мана орн-нутг бийән бүклдән дааҗана. Махар бийән зун процентд теткҗәнә, гиҗ темдглх кергтә. Таңһчин Толһач Хаска Батун темдглсәр, малын тооһарн орн-нутгт бидн нүүрләчнрин тоод йовнавидн. Нидн «Әрәсә» һәәхүлин йовудт «Сән махн» Китдын компаньла бооца батлад, эн төсв сән йовудтаһар күцәгдҗәнә гив.
Сүүриг ашлҗ, Әрәсән Президент Владимир Путин мана күчн мана негдлтд, гиҗ дәкнәс заав. Мана орн-нутгин туст хаслһна олн эв-арһс һарһсн бийнь ицлән геелго ямр чигн төриг даавртаһар хаһлҗ чадҗанавидн, гиҗ Владимир Владимирович иткүлв.
– Хальмг Таңһчин төлә экономикин халхар болсн нарт-делкән хургт орлцлһн туста болв, гиҗ темдглх кергтә. Мана регион цаарандан сән йовудтаһар делгрхин төлә цуг таал бәәнә. Инвестиц оруллһна болн кесг халхс делгрүллһнә туст ирлцңгү бооцас батлвидн.
Нөкцлтин халхар кесг төсвсән күцәҗ цааранднь даавртаһар көдлхвидн. Әрәсән Президент Владимир Путинә темдглсәр, иргн болһна төлә сән таал тогтах кергтә, нег үлү нег һазра улсин төлә ирлцңгү таал тогтагдҗана. Арһ-чидлән агсч, орн-нутгин болн төрскн һазрин цецгәрлтд тәвцән орулҗ зүткҗ йовнавидн, гиҗ таңһчин Толһач Хаска Бату товчлв.

КАРСАНА Евгения