Көтләчин көдлмш йир нәрн

27-02-2024, 16:05 | Общество

Өдгә цагт Хальмг Таңһчд зуульчллһна халхиг делгрүлхәр баһ биш керг күцәгдҗәнә. Тегәд сүл җилмүдт зуульч улс мана нутгур олар ирдг болв. Мана Хальмг Таңһч, бурхн-шаҗна төр, нег үлү Европд бәәдг кемҗәһәрн хамгин ик «Бурхн Багшин Алтн Сүм» олн-әмтнд соньн болна гиҗ келх кергтә. Тедү мет җил ирвәс мана Хальмг Таңһч, хотл балһсн cәәхрәд, үндсни янзар наадк мүҗсин балһсдас йилһрәд йовна.

Шин ирсн гиичнриг эрк-биш тосад, хальмгин нүүдлч сойл, үндсни хувцн, заң-авъяс, байн болн баатр тууҗ, шимтә, сенр хот-холын тускар тодрхаһар медүлх кергтә болҗана. Эннь – зуульчллһна көтләчин (гид) көдлмш мөн. Гүн медрлтә, үгтә-күүртә, тогтун заңта, соньнар келдг көтләч болхла, зуульчнр Хальмгт дуран өгәд, олнд медүләд, дәкн-дәкн ирхнь маһд уга. Одахн сойлын болн зуульчллһна министерств делкән көтләчин Өдр давулсмн. Эн җиләс авн көтләч болһн бәрмт цаас авх йоста. Тегәд байрин бәәдлд мана нутгин 6 көтләчд тиим цаас бәрүлҗ өгв. Тедн дунд һазадын орн-нутгин зуульчнрт англь келнд орчулад келҗ чаддг Задван Бадма цаас авсмн.
Удл уга җил болһн бүрдәгддг «Бамб цецгин» наадм болхмн. Җил ирвәс эн байр-наадм йир сергмҗтәһәр давна. Толһачин зәрлгәс иштә эн байр-наадмиг сарин туршарт давулдг болв. Одахн Цугәрәсән наадмд орлцад йиртмҗин халхар давулсн хамгин сән керг-үүлдвр гиҗ үнлгдсмн. Тегәд олн-әмтн ирәд, Хальмг Таңһчла таньлдтха, мана һазр улм сәәхрәд йовтха гиҗ дурдҗанавидн.

МАНҖИН Намру