Экономикин халхар болҗадг нарт-делкән хургт

08-06-2024, 15:06 | Общество, Таңһчин зәңгс, Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр, Зіњг

Хальмг Таңһч цаарандан делгрхин төлә цуг арһ-чидлән олзлх зөвтә. Шидр Санкт-Петербург балһснд экономическ нарт-делкән XXVII хург эклв. Әрәсәд экономикиг делгрүллһнә туст эннь һол талвңгнь болна.
– Чинртә керг-үүлдврт орлцлһн мана таңһчин төлә инвестиц оруллһна болн зуульчллһ делгрүллһнә халхст туслхмн. Ирлцңгү бооцас батллһнд белн бәәнәвидн, – гиҗ Хаска Бату келв. Хургин түрүн өдрт мана таңһчин һардвр кесг бооца батлв. «Почта России» ПАО-ла батлсн бооцана йовудт таңһчин райодын поштын әңгүдт өдгә цагин некврлә ирлцдг таал тогтагдхмн.
«Ростелеком» ПАО болхла, «Устранение цифрового неравенства» төсв күцәҗ, АПК-н халхиг то-дигин диг-даранд оруллһнд болн кадрмудын төр хаһллһнд туслхмн. Тер мет Б.Б.Городовиковин нертә Хальмг ик сурһулин ул деер ирлцңгү мергҗлтнриг белддг талвң бүрдәгдхмн.
Сүл цагт мана таңһчд ирдг зуульчнрин то өсәд йовна. Эн туст «Корпорация Туризм.рф» АО тусан күргхмн. Элстд гиичлүрин бүрдәц тосххар зура белн бәәнә. Авиазалһлдан көдлмшән шинәс экләд таңһчд олн гиичнр ирәд бәәхмн.
Удл уга КТК-Р таңһчин сән Өдрлә ирлцүлҗ, «Уралан» спортивн сурһульд болн «Хар һазр» заповедникд автобусмуд белглхмн. Тамбовск мүҗлә кесг халхар нөкцлтхәр бас бооцас батлгдв. Арһлачнрин кергиг улм делгрүлхин төлә «Корпорация МСП» АО-ла бооцан бас батлгдв. Энүнә йовудт нег һазра арһлачнр онц зөвтә кредит авч чадхмн.
– Чинртә төсвсиг болн хамцу үүлдвриг күцәхәр мана таңһч белн бәәнә. Эн туст өмәрән зүткҗ көдлҗәнәвидн, – гиҗ Хальмгин Толһач Хаска Бату темдглв.
ОЛЬДАН Цаһан