Сән гисн социальн көдләчнриг ачлв

08-06-2024, 15:04 | Общество, Таңһчин зәңгс, Зіњг

Эндр мана орн-нутгт социальн көдләчин сән Өдр темдглҗәнә. Эн халхд көдлдг улс медәтнрт, җирһлин күнд таалд туссн, көдлмш хәәҗәдг әмтнд, олн үртә болн баһ тетквртә өрк-бүлмүдт дөң-тусан күргҗ, эднә төрмүд хаһлна. Сүл цагт цергә шишлң керг-үүлдврт орлцачнр болн эднә өрк-бүлмүд бас социальн теткврин болн харслтын онц зөвин туст дөң авна. Урҗ өдр Хальмг Таңһчин залврин сүүрин бәәрнд социальн көдләчин сән Өдрт нерәдгдсн байрин хург болв. Терүнд социальн халхар олн җилдән көдлҗ йовх улсин ач-тус темдглҗ, өөдән ачлвр бәрүлҗ өгв.

Тедн дунд Яшкулин района әмтнә социальн харслтын төвин мергҗлт Кензән Зинаида билә. Һучн һар җил хооран дигтә мөчн сарин 8-д эн күч-көлснә хаалһан экләд, эндр күртл района әмтнд социальн харслтын халхар дөңгән күргҗ йовна. Баахн мергҗлт ах үүрмүд Нина Андреевна Тягусован, Тамара Босхомджиевна Инжиеван болн Зинаида Сангаджиевна Одгаеван һардврт дамшлт хоршаҗ авсмн. Эндр болхла Кензән Зинаида бийнь баһчудла байн дамшлтарн хувалцҗ, медсән зааҗ өгчәнә. Зинаида Басанговна ик дааврта, көдлмштән һавшун, дигтә-дарата, әмтнлә тевчңгү күн гиҗ хамдан көдлдг үүрмүднь темдглнә. Мана таңһчд түрүн болҗ «Әрәсән Федерацин әмтнә социальн харслтын ачта көдләч» гидг шаңһа ачлврар ачлгдсн тавн күүнә тоод орснь үүрмүдтнь ик бахмҗ болв.
Хальмг Таңһчин Толһачин һардврин һардачин үүл дааҗадг Кирилл Попов Кензән Зинаидад, Кинзән Валентинад, Манҗин Эльзад, Манцына Светланад болн Ханадан Александрад «Әрәсән Федерацин әмтнә социальн харслтын ачта көдләч» гидг темдг бәрүлҗ өгәд, таңһчин социальн көдләчнриг сән Өдрләнь йөрәв. «Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату одахн район болһнд одад, хамгин түрүнд бичкн селәдт күрч, бәәрн улсиг үүмүлҗәдг төрмүдәр соньмсв. Харһлт болһнд социальн көдләчнрин җалвин болн күч-көлснә таал ясруллһна тускар әмтн сурсн билә. Социальн бүрдәцсин бәәрнд ясвр кех, кергсләр теткх кергтә, эн төрмүдиг бидн эрк биш хаһлхвидн гиҗ таңһчин Толһач темдглв. Тадн цаһан седклтә, килмҗтә улс болнат, тер төләд үнн-чик седклтәһәр күцәҗ көдлмшән күцәнәт. Бидн цуһар таднд ик ханлт өргҗәнәвидн», - гиҗ Кирилл Дмитриевич йөрәлин үгдән келв.
Байрин хургт Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Артем Михайлов, Хальмг Таңһчд федеральн инспектор Сергей Бойко, таңһчин залврин Ахлачин дарук – таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министр Өлзәтин Марина орлцад, социальн халхин көдләчнриг цаһан седкләсн йөрәҗ, олн ачлвр бәрүлҗ өгв. Эн өдр кесг күн Хальмг Таңһчин улсин эдл-ахун болн социальн харслтын ачта көдләчин нер зүүв, кесгнь Әрәсән социальн харслтын болн күч-көлснә министерствин, таңһчин Улсин Хуралын, залврин Күндллһнә һашгудар ачлгдв. Мана орн-нутгт өрк-бүлин җил болҗана, тегәд министр Өлзәтин Марина Көтчнрә района әмтнә социальн теткврин төвин көдләч, тавн үртә эк Дорҗин Ольгаг таңһчин социальн делгрлтин министерствин Күндллһнә һашгар болн мөрәһәр ачлҗ, көдлмштнь күцәмҗ дурдв.
- Сән авъяст тохрсар байрин хургт бидн сән гисн көдләчнриг темдглнәвидн. Социальн көдләчнрин хәләврт бәәдг улс тана өр-өвч седклиг, тесвриг, цаһан санаг үнлҗ, ик ханлт өргнә. Энтн хамгин үнтәнь болна. Хальмг Таңһчин Толһачин даалһврар бидн хазна министерствлә хамдан социальн көдләчнрин җалв өөдлүллһнә төр хаһлҗанавидн,- гиҗ Марина Петровна темдглв.
ДАВАН Наталья
ЗУРГТ: «Әрәсән Федерацин әмтнә социальн харслтын ачта көдләч» гидг нер зүүсн Кензән Зинаида,
Ханадан Александра, Манцына Светлана болн таңһчин залврин Ахлачин дарук – таңһчин социальн делгрлтин,
күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министр
Өлзәтин Марина (зүн бийәс барун талагшан)