Һаха сарин 8-д таңһчин Толһачин суңһвр болхмн

08-06-2024, 14:47 | Политика, Таңһчин зәңгс, Зіњг

Эн долан хонгт Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) 8-ч дарани биш сессь болв. Хальмг Таңһчд ах федеральн инспектор Александр Беляев, Хальмг Таңһчин Толһачин һардврин һардачин дарук Тарбан Савар, Хальмг Таңһчин залврин Ахлачин дарукс, Улсин Хуралд таңһчин Толһачин элч Манҗин Араш, зөв-йосна, зарһин, бүртклһнә болн олна бүрдәцсин элчнр сессин көдлмшт орлцв. Сүүриг таңһчин Улсин Хуралын Ахлач Артем Михайлов һардҗ давулв.

Депутатнр ут тоодан арвн төр хәләв. Хәләгдсн төрмүдәс һоллгчнь Хальмг Таңһчин Толһачин суңһврин өдр йилһлһнә төр болв. Әрәсән болн Хальмг Таңһчин закадла ирлцәтәһәр таңһчин Толһачин суңһвр давуллһна туск тогтавр негдсн суңһврин өдр күртл ик гиснь 100 өдр, баһ гиснь 90 өдр угтҗ батлгдх зөвтә. Эн җил негдсн суңһврин өдр һаха сарин 8-д болхмн, тегәд депутатнр таңһчин Толһачин суңһвр давуллһна туск тогтавр батлҗ авв.
Эн сессьт Хальмг Таңһчин Толһачин селвгәр Орзан Николай тооцана-бүртклһнә палатын Ахлачин үүлд батллһна төр хәләгдв. Урднь таңһчин Улсин Хуралын Ахлач Артем Михайлов болн Орзан Николай Әрәсән тооцана-бүртклһнә палатд одад, мергҗлтин комиссин сүүрт орлцад, Николай Павловичиг эн үүлд батллһна туст селвлцсмн. Депутатнр таңһчин Толһачин селвгиг дөңнәд, Орзан Николайиг үүлднь батлв. Тер мет депутатнр Федор Дегтяренког болн Артем Ключеренког ниицлтин зарһчин үүлд батлад, таңһчин әмтнә зөв харслһна көдлмштнь күцәмҗ дурдв.
«Күүкдтән чик сурһмҗ өгсн төләднь» гидг Хальмг Таңһчин темдг бәрүлҗ өглһнә туск заканд сольвр оруллһиг депутатнр нег дууһарн дөңнв. Тиигәд, ода эн темдгәр тавдгч үрнь һунта болсн цагт эк-эцк ачлгдх зөвтә болв. Өнчн болн эк-эцкин тетквр уга үлдсн улсин социальн теткврин туск таңһчин заканд сольвр орулгдад, федеральн заканла ирлцв. Эн заканас иштә өнчн болн эк-эцкин тетквр уга үлдсн улс 24 нас күртл гер-бүүрәр теткгдх, терүнд ясвр келһнд демин мөңг авх зөвтә.
Сессин чилгчәр депутатнр олн зүсн төрәр сүв-севлгән орулад, ухан-тоолврарн хувалцв. Тиигәд, депутат Манҗика Наталья Көтчнрә районд этногимназь секлһнә седвәр орулад, эн төриг таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министерств хаһлхиг сурв. Депутат Эрнҗәнә Петрин тоолврар болхла, таңһчин залврин Ахлач Улсин Хуралын сүүрт орлцад, кеҗ-күцәсн көдлмшиннь тооцаһан өгхлә сән болхмн гив. «Әрәсән залврин Ахлач Орн-нутгин Хүүвин депутатнрт тооцаһан өгнә, тиим дамшлтыг бидн чигн бас олзлх зөвтәвидн. Дәкәд таңһчин залврин Ахлачин үүлд орх күүг депутатнр батлх зөвтә»,- гиҗ Петр Валентинович тоолврарн хувалцв. Баһ Дөрвд селәнд мөртә хальмг цергә 110-ч дивизин штаб бәәсн бәәрн нурад унҗахин тускар депутат Амика Лиҗ келәд, тенд ясвр кеһәд, музей секх кергтә гисн селвг орулв. Мана таңһчд Хальмг дивизин музей уга. Бичкдүдт төрскнч сурһмҗ өгхин, мана өвкнрин туурмҗта хаалһин тускар дорас өсч йовдг үйнрт медүлҗ, санлынь мөңкрүлхин төлә тиим музей секх кергтә гиҗ депутат тоолҗана.
Артем Михайлов дарани биш сессин көдлмшиг дигләд, хәләгдсн төрмүд эркн чинртә болв гив. Хальмг Таңһчин Толһачин суңһвр давуллһна өдр зарлгдснь эн дааврта кем эклҗәхиг медүлҗәнә гиҗ Артем Васильевич темдглв.
ДООҖАН Наталья